Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

« Späť

2.adventná nedeľa-Príchod

2.adventná nedeľa-Príchod

Tento druhý týždeň by sme mohli sústrediť svoju pozornosť

na druhý význam slova „advent“ – „príchod“: historický príchod

Ježiša Krista, Syna Božieho, na našu zem pred približne 2000

rokmi. Z tohto zorného uhla prežívame adventné obdobie spolu

s Pannou Máriou ako deviaty mesiac jej požehnaného stavu...

V Márii sa sústreďujú všetky očakávania vyvoleného národa,

ba celého ľudstva, a to už od samotného stvorenia sveta, resp. od

Božieho prísľubu Adamovi a Eve.

Skúsme sa zahľadieť trochu hlbšie na obraz „Stvorenie

sveta“ v Sixtínskej kaplnke, na ktorom sa Stvoriteľ skláňa k

ležiacemu Adamovi a dotykom prstov mu dáva život. Môžeme tu

vidieť viacero symbolov:

V tom Adamovi možno vidieť celé stvorenie a vtedy tým prstom

je Mária. Máriino „staň sa mi“ je momentom onoho stvoriteľského,

resp. spásonosného dotyku prstov.

Alebo môžeme v tom Adamovi vidieť Máriu, ktorá ako „Adamova

dcéra“, „dcéra človeka“, „nová Eva“ vzťahuje ruku k skláňajúcej

sa Božej ruke. Ona jediná nemusí svoje ruky, poškvrnené

hriechom, skrývať za chrbát, je taká čistá, že môže prijať dotyk

Božej ruky.

A ešte možno v tom Adamovi vidieť seba samých. Aj my sme

Adamove deti a (zároveň) ako deti Márie napodobňujeme jej gesto.

Pre nás, poznačených hriechom, to môže byť gesto odvrátenia sa

od zeme (hriechu) a obrátenia sa k výšinám (k Bohu), aby sme od

neho dostali zmierenie, pričom prosíme: Zošli svojho Ducha

a všetko bude pretvorené a obnovíš tvárnosť zeme.

Tento týždeň ideme teda očakávať Spasiteľa spolu s Máriou:

ako ona počúvala Boha, ako mu odpovedala, ako prežívala svoje

osobné očakávanie a ako darovala Boha svetu.

Dnes, pri obraze stvorenia, pokúsme sa zamyslieť nad tým,

že Adam, Mária i každý z nás sme ľudia – stvorení na Boží obraz,

ktorým je Kristus. Čo z toho pre nás vyplýva? Cítim úžas nad svojimi

ľudskými schopnosťami (obraz Krista), no zároveň i svoje

slabosti (podobne ako Adam), ale tiež aj neuveriteľné dary milosti

(ako Mária – Milostiplná). Čo vo mne preváži? Ak je pravda, že

Ježiš Kristus vzal na seba obmedzenia Adamove, aby sa stal

„novým Adamom“, potom milosť dokáže prekonať všetky slabosti!

Je to naozaj možné? – Len pozrime na Máriu...