Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

« Späť

22. december

22. december
 
Dnešné čítania: 1Sam 1,24-28; 2,1.4-8; Lk 1,46-56.
Dnešnou témou je Magnifikat – ako spev Máriin a spev Cirkvi.
(Nasledujúce myšlienky čiastočne preberám od P. Ranera
Cantalamessu z knižky Tajomstvo Vianoc). Celá cirkevná tradícia
aplikuje tento Máriin chválospev na Cirkev. Panna Mária je ako
sólistka, ktorá predspieva prvý verš, a celý zbor sa pridá k nej...
O akú Cirkev tu ide? Je to Cirkev celkom konkrétna, ty a ja, každý
z nás. Podľa princípu, vysloveného cirkevnými Otcami, to, čo je
v Písme povedané všeobecne o Cirkvi, to platí konkrétne aj o každej
duši.
Aplikujme teda Magnifikat na seba: čo máme robiť, aby sme
sa za Máriou do jej chválospevu nepridali „falošne“? Magnifikat
nás učí v podstate dvom veciam: byť nadšení vzhľadom na Boha
a kritickí, resp. realistickí vzhľadom na seba a druhých ľudí. Učí
nás ideálu „striedmeho opojenia Ducha“: opojenia v prvej časti
chválospevu, keď pozerá na Boha, a striedmosti v druhej časti,
keď pozerá na svet.
V prvej časti nás Mária učí nebáť sa „vyletieť“ do Božích výšin.
V tejto veci napr. svätá Terézia z Lisieux je jej vynikajúca
žiačka (stojí za to všimnúť si to v jej autobiografických spisoch doslova).
Cirkev (a my v nej) musí mať stále na pamäti, že jej prvý
pohyb je smerom hore, k Bohu, že žije „v prítomnosti Božej“ ešte
skôr než vo svete. Toto je podstata našej odpovede, ktorú opakujeme
pri každej svätej omši: Máme ich (srdcia) u Pána!
V druhej časti Mária ohlasuje „zosadenie mocnárov
z trónov“, a tak pripomína Cirkvi, že aj ona má prorocké poslanie.
To nie je nejaké revolucionárstvo, ku ktorému nás vyzýva, je to
ohlasovanie autentickej „radostnej zvesti“: Boh „zosadil mocnárov
z trónov a povýšil ponížených“, teda tu už panuje nová spravodlivosť!
Jej pozemské uskutočnenie je tiež cieľom ohlasovania Cirkvi,
ale ono musí vyplývať z toho prvého: z Božieho daru spravodlivosti.
Činnosť vychádza z ohlasovania – Boh ma obdaroval,
a preto konám! Echo týchto slov nachádzame v posledných Kristových
slovách, v tzv. misionárskom mandáte: Daná mi je všetka
moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy...“ (Mt
28,18-20). Inými slovami Choďte..., pretože daná mi je všetka
moc... Toto je ten dôvod, pre ktorý vás posielam!
Mária, Matka Pána, predobraz Cirkvi, „ťahá“ Cirkev za sebou
k oslave Božej, k radosti zo spásy, dvíha ju k Bohu. A my odpovedáme:
Áno, Matka, velebíme Pána s Tebou a za Teba, za veľké
veci, ktoré učinil Všemohúci v Tebe a za veľké veci, ktoré učinil
a stále činí aj v nás.