Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Zasvätený

Mužský advent - Zasvätený

3. adventný týždeň Piatok

Anjel oznamuje Samsonovo narodenie

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch. Kniha Sudcov   −   Sdc 13, 2-7. 24-25a

 

Zamyslenie a modlitba

Nedá sa slúžiť dvom Pánom – musíš si vybrať jedného. Zasvätený Pánovi neznamená len byť kňazom alebo rehoľníkom- byť zasvätený znamená vybrať si Ježiša za jediného Pána. On si nás potom použije ako nástroj na svoje dobré a mocné dielo. Možno si to neuvedomuješ- ale komu slúži Tvoj zrak a čo hľadá- komu Tvoja myseľ, Tvoj jazyk... ?

Dnešná úloha

Ak si sa rozhodol byť zasvätený Ježišovi a nepatriť zlému (lebo o iných pánoch sa nedá hovoriť) môžeš sa pomodliť túto modlitbu zasvätenia:

Drahý Duchu Svätý, odpusť mi, že som znesväcoval chrám, ktorý mal byť Tvojím chrámom. Od dnes, sa chcem sýtiť iba Tebou a byť iba Tvojím nástrojom: zasväúcujem Ti svoj zrak, sluch, jazyk, dotyk, cit, vôľu, myseľ a celé telo, dušu i ducha. Amen“