3. adventný týždeň... so Sofoniášom

  Sofoniáš (pôsobil asi 640-630 pr. Kr.) je prorok, ktorý si neberie servítku. Témou jeho krátkeho, ale silného prorockého spisu je „Pánov deň“ (Sof 1,7.14), ktorý má byť dňom súdu (Sof 3,8), dňom hnevu (Sof 1,18; 2,2.3), dňom, pred ktorým sa trasú národy (Sof 2,4-15) i samotný Jeruzalem (Sof 3). Sofoniáš nešetrí silnými slovami. Veľmi konkrétne popisuje hrôzy a súženia....
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň... so Sofoniášom »

1. adventný týždeň... s Jeremiášom

  V liturgickom cykle C sa nám v prvom čítaní prihovára zakaždým iný starozákonný prorok. Tohtoročným adventom nás tak sprevádzajú štyri rôzne osobnosti a od každej z nich nás môžeme niečomu naučiť. Naším sprievodcom prvým adventným týždňom je prorok Jeremiáš. Pôsobil krátko pred pádom Izraela do Babylonského zajatia, ale písomná zbierka jeho proroctiev bola...
Čítaj ďalej o 1. adventný týždeň... s Jeremiášom »

Čo si vykonal?

    Pilát sa spýtal Ježiša: […] „Čo si vykonal?” Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta....“ (viď Jn 18, 33b-37). Ježišova odpoveď na Pilátovu otázku: „ Čo si vykonal? “ pôsobí na prvý pohľad vyhýbavo: „ Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta .“  V skutočnosti je však tým najtrefnejším popisom „trestného činu“, za ktorý je Ježiš práve súdený. Ježišovo...
Čítaj ďalej o Čo si vykonal? »

Od figovníka sa naučte

  Podľa Ježišových slov ľudia uvidia prichádzať Syna človeka s veľkou mocou a slávou vtedy , keď sa slnko zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť . Zdá sa, že keď je všetko na svojom mieste a nebeské telesá v pravidelnom rytme vymeriavajú čas všedným dňom, ľudia nie sú schopní sústrediť sa na nenápadnú blízkosť...
Čítaj ďalej o Od figovníka sa naučte »

Učitelia...

  V úvode i v závere Ježišovho verejného pôsobenia (a teda i liturgického obdobia „cez rok“) nám evanjelista Marek predstavuje dve nenápadné ženské postavy. Tou prvou je Petrova svokra, ktorú Ježiš v Kafarnaume (v Petrovom dome) uzdraví z horúčky (viď evanjelium 5. nedele cez rok, cyklus B – Mk 1,29-39). Tou druhou postavou je neznáma vdova, ktorá...
Čítaj ďalej o Učitelia... »

Otázky

Dialóg o najväčšom z prikázaní je posledným z trojice rozhovorov, ktoré s Ježišom vedú predstavitelia troch hlavných mienkotvorných skupín židovského národa. Najskôr farizeji a herodiáni kladú Ježišovi zákernú otázku... [...] Posledný z rozhovorov – ten dnešný – sa ale nesie v inom duchu než tie dva predchádzajúce...
Čítaj ďalej o Otázky »

Keď to počuli ostatní, začali sa na nich mrzieť...

  Nemusíme sa nechať znechutiť tým, že na ceste za Ježišom nekráčame vždy konštantným tempom, s neochvejným nadšením a odhodlaním, ale že sa na nej pomerne často potkneme či spomalíme. Aj Ježišovi učeníci najprv s bázňou žasli nad tým, že Ježišove nároky sú skutočne vysoké a ešte viac nad tým, že v ich životoch sa podivuhodne rysuje ich uskutočňovanie (viď...
Čítaj ďalej o Keď to počuli ostatní, začali sa na nich mrzieť... »

Chaotická sexualita ide ruka v ruke s chaotickou religiozitou...

  Z evanjelia sa nedozvieme, ako farizeji prijali Ježišovu odpoveď na otázku o možnosti prepustenia manželky . V iných podobných situáciách zvyknú evanjelisti uviesť aspoň krátku poznámku o ich údive (viď Mk 12,13.34) alebo o ich rozhodnutí zbaviť sa ho (viď Mk 3,6). Tu však Ježišova odpoveď vyznieva zdanlivo do prázdna. Len učeníci žiadajú...
Čítaj ďalej o Chaotická sexualita ide ruka v ruke s chaotickou religiozitou... »

Učiteľ, videli sme...

  Minulú nedeľu sme videli, že aj Ježišovi učeníci potrebujú uzdravenie z hluchoty a nemoty (Mk 9, 30-37). Dnes máme možnosť sledovať, ako proces uzdravovania ešte pokračuje. Učeníci sa už pred Ježišom neskrývajú do zanovitého mlčania (nemota), ale rozprávajú mu o tom, čo prežívajú. Nie sú nevšímaví k Ježišovej starostlivosti o druhých (hluchota), ale prejavujú...
Čítaj ďalej o Učiteľ, videli sme... »

Liečba hluchoty a nemoty pokračuje

  S nemocou, z ktorej Ježiš vyliečil hluchonemého v dekapolskom kraji (viď evanjelium 23. nedele – Mk 7, 31-37) ešte nie je koniec. Nepostihuje len neznámych obyvateľov pohanských oblastí. Trpia ňou priamo Ježišovi učeníci . Ako sa prejavuje? Ježiš im hovorí o svojom poslaní, ktoré po utrpení a smrti vyústi do víťazstva vzkriesenia, ale oni sú k jeho slovám...
Čítaj ďalej o Liečba hluchoty a nemoty pokračuje »

Peter nie je hlupák!

  Nepovažujme Petra za hlupáka, ktorý svoju prostoduchosť kompenzuje prehnanou horlivosťou. Peter (i ostatní učeníci) sú triezvi realisti, ktorí majú dostatok informácií a dobrý prehľad o dianí okolo seba i o verejnej mienke, veď s odpoveďou na Ježišovu otázku, čo si o ňom myslia ľudia, nezaváhali ani na okamih. Títo obyčajní rybári by so svojím náboženským vzdelaním...
Čítaj ďalej o Peter nie je hlupák! »

Hluchonemý

  Neznámy  hluchonemý , ktorého v dekapolskom kraji  privádzajú k Ježišovi , je dokonalým obrazom farizejov a zákonníkov z evanjelia minulej nedele (viď Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23). Ich uši síce zachytávali Ježišov hlas, ale ich srdcia boli dokonale  hluché  k jeho slovu. Ich ústa bľabotali čosi o obyčajach otcov a poškvrnených rukách,...
Čítaj ďalej o Hluchonemý »

Prečo tvoji učeníci...?

  Je ľahké ukázať prstom na farizejov a zákonníkov, ktorí sa upriamili na pedantné zachovávanie podrobných predpisov o rituálnej čistote miesto toho, aby venovali pozornosť omnoho dôležitejšej čistote, t.j. mravnej kvalite myšlienok, slov a skutkov. Tejto ich chybe však predchádza ešte jedna. Je síce menej nápadná, ale nemenej závažná a dokonca ešte viac rozšírená....
Čítaj ďalej o Prečo tvoji učeníci...? »

Tvár...

  Minulú nedeľu v nás prorok Jeremiáš vzbudil túžbu po novej zmluve vpísanej do nášho srdca. Na Kvetnú nedeľu sa zdá, akoby sa na zmluvu úplne zabudlo. Jeden zo štyroch spevov neznámeho autora začlenených do knihy proroka Izaiáša pred našimi očami načrtáva tajomnú postavu Pánovho Služobníka, pričom neuvádza jeho meno ani pôvod. Ak je však v našom srdci ešte stále živá...
Čítaj ďalej o Tvár... »

Hľa, prichádzajú dni...

  Posledný týždeň pred Kvetnou nedeľou by sa asi nemohol začať lepšie než ako ho uvádzajú slová proroka Jeremiáša: „ Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu... “ Naozaj, už prichádzajú dni , keď zmluvu, ktorú Pán uzavrel so svojím ľudom, nebudeme obdivovať s pohľadom upreným do minulosti. Kam máme teda upriamiť svoj zrak, aby sme...
Čítaj ďalej o Hľa, prichádzajú dni... »

Množili nevernosti

Prvá a druhá kniha Kroník je pravdepodobne dielom autorov z kňazských kruhov z obdobia 350 – 250 pr. Kr. Pri čítaní treba mať na pamäti, že toto dejepisné dielo nezodpovedá kritériám dejepisectva, na aké sme zvyknutí my. Cieľom autorov nie je podať čo najpresnejší a najobjektívnejší prehľad udalostí určitého historického obdobia. Nekladú si otázky o tom, kedy...
Čítaj ďalej o Množili nevernosti »

Menšie zlo či väčšie dobro?

  Pôstne putovanie v znamení zmluvy pokračuje. Ako sa na pôstnu atmosféru patrí, je to putovanie mlčanlivé. Texty prvého čítania neskloňujú slovo zmluva vo všetkých pádoch, a predsa nás pozývajú (a zároveň i vedú) zmluve priamo na koreň. Druhá polovica knihy Exodus (Ex 19 – 40) je celá venovaná sinajskej zmluve a úryvok, ktorý tvorí prvé čítanie tretej pôstnej...
Čítaj ďalej o Menšie zlo či väčšie dobro? »

Vezmi a obetuj

  Na rozdiel od minulej nedele na druhú pôstnu nedeľu nepadne v prvom čítaní o zmluve ani slovo. Napriek tomu možno povedať, že v úryvku o obetovaní Izáka sa priam „dotýkame“ toho, čo tvorí jej podstatu. Ak je možné niekoho so starozákonných vodcov národa nazvať „mužom zmluvy“, tak Abrahám je prvý, komu tento titul plným právom náleží. Celý život tohto patriarchu je...
Čítaj ďalej o Vezmi a obetuj »

Uzavriem zmluvu

  V prvom čítaní prvej pôstnej nedele sa až päťkrát opakuje slovo  zmluva . Asi sotva ide len pozoruhodnú zhodu okolností. Zmluva  medzi Bohom a jeho ľudom je totiž témou, ktorá bude ako základná melódia sprevádzať celé naše pôstne putovanie v liturgickom cykle B. Každé z nasledujúcich starozákonných čítaní bude novou a prekvapivou variáciou na  túto tému: ...
Čítaj ďalej o Uzavriem zmluvu »

Čosi nové... Nebadáte?

  „ Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči; nebadáte? “ Upozornenie na „ čosi nové “ by malo hneď prebudiť naše uši, ktoré sú zvyknuté automaticky spozornieť a zachytávať tie najnovšie informácie zo sústavne zapnutého rádia či z televízie. Mali by okamžite spozornieť aj naše oči, ktoré sú zvyknuté bleskovo „skenovať“ titulky dennej tlače či najčerstvejšie...
Čítaj ďalej o Čosi nové... Nebadáte? »

Nečistý bude bývať sám mimo tábora

  Strohý predpis knihy Levitikus o vylúčení malomocných z izraelského tábora sa na prvý pohľad javí ako text, ktorý sa sotva môže stať obsahom modlitby či predmetom rozjímania. Rozsudok, ktorý malomocnému vykazuje osamelé miesta mimo tábora , v nás vzbudzuje akurát pocit bezmocnosti a prázdnoty: „ Malomocný bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora .“...
Čítaj ďalej o Nečistý bude bývať sám mimo tábora »

Chytil ju za ruku

  Autor Knihy Jób hľadá odpoveď na otázky: Prečo trpí človek, ktorý sa nedopustil ničoho zlého? Aký zmysel má jeho trápenie? Jóbove vyznania pred Pánom i jeho reakcie na komentáre troch priateľov, ktorí ho prišli navštíviť v jeho utrpení, síce vnášajú do tohto tajomstva nejeden lúč svetla, avšak akékoľvek definitívne riešenie otázky, ktorá od vekov trápi tie najmúdrejšie...
Čítaj ďalej o Chytil ju za ruku »

Neobyčajná obyčajnosť

Historickým i obsahovým jadrom knihy Deuteronómium je tzv. deuteronomický kódex, ktorý tvoria kapitoly Dt 12 – 26. Začína sa slávnostným prehlásením: „Toto sú zákony a nariadenia, ktoré máte zachovať v krajine, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na zemi“ (Dt 12,1). Deuteronomický kódex je akoby „koncentrátom“, v ktorom sú...
Čítaj ďalej o Neobyčajná obyčajnosť »

Uverili v Boha

    Kniha proroka Jonáša pripravuje čitateľovi nejedno prekvapenie. Jedným z takýchto prekvapení je aj pozoruhodný vzťah medzi Jonášovým kázaním a reakciou ninivských obyvateľov. Jonáš je „Hebrej a ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem“ (Jon 1,9). V strohom posolstve, ktoré ohlasuje Ninivčanom, však nepadne o tomto Bohu ani slovo [1] . Keď Jonáš...
Čítaj ďalej o Uverili v Boha »

Tu som...

  Biblickému príbehu o povolaní mladého Samuela dozaista nechýba pôsobivosť. Trikrát sa opakujúce tajomné volanie, na ktoré mladík reaguje ochotným: „ Tu som, volal si ma ,“ a múdra rada skúseného Héliho, ktorý pomohol Samuelovi pochopiť, že ide o Pánovo volanie, dokážu v ľudskom srdci vykresať nejednu iskierku nadšenia: „Hm, keby aj ku mne Pán takto jasne prehovoril......
Čítaj ďalej o Tu som... »
Ukazujem 1 - 25 z 46 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 2