Metodické materiály

« Späť

Nádej

Nádej

Zo všetkých strán sa na nás valia negatívne správy. Čomu sa rozhodneš veriť: médiám alebo Biblii?

Pomôcky

1. Vytlačené pokyny pre animátora
2. Vytlačený pracovný list pre každého účastníka
3. Výtlačok novinových titulkov na aktivitu

4. Biblia (aj Starý zákon) pre každého účastníka
5. Flipchartová tabuľa alebo veľký baliaci papier, výkres...
6. Fixky

Úvodná modlitba

Pane, odovzdávame ti celý nasledujúci rok 2013. Už vopred ti ďakujeme za všetko, čo si v ňom pre nás pripravil. Odovzdávame ti všetky rozhodnutia, ktoré budeme musieť urobiť a prosíme ťa, aby si nám dal múdrosť. Naplň nás nádejou, aby sme sa nemuseli báť ničoho, čo je pred nami. Ďakujeme ti, že si Emanuel – Boh s nami!

Aktivita (10 min.)

Dávate si novoročné predsavzatia?
Darí sa vám dodržiavať ich dlhšie než jeden týždeň?
Čo myslíte, prečo si ich ľudia dávajú?
Majú novoročné predsavzatia zmysel?

Čo myslíte, ktoré novoročné predsavzatia sú najpopulárnejšie? Vo dvojiciach zoraďte uvedené novoročné predsavzatia podľa obľúbenosti.
(Zoznam predsavzatí je na pracovnom liste účastníkov)

Správne odpovede:
1.  Schudnúť
2.  Efektívne využívať čas
3.  Menej míňať, viac šetriť
4.  Naplno si vychutnávať život
5.  Udržať si kondíciu
6.  Naučiť sa niečo nové
7.  Prestať fajčiť
8.  Pomôcť iným splniť si sny
9.  Zaľúbiť sa
10.  Tráviť viac času s rodinou
Zdroj: http://www.statisticbrain.com/new-years-resolution-statistics/

Vovedenie do témy (5 min.)

Otázky:
Polož pred účastníkov koláž s novinovými titulkami.
1. Prečítajte si nasledujúce novinové titulky. Aké pocity vo vás vyvolávajú?
2. Aký obraz o nastávajúcom roku nám vykresľujú médiá?
3. S akými pocitmi vstupujú do nového roka ľudia vo vašom okolí (rodičia, známi)?
4. Ako sa na nový rok pozeráš ty?
Podľa hĺbky vzťahov v skupine môžeš otázky modifikovať. Môžeš sa napríklad opýtať, čoho sa najviac obávajú v tomto roku, alebo čo ťažké je pred nimi. Na konci stretnutia sa môžete modliť za každého účastníka.

Štúdium, skúmanie (20-30 min.)

Znovu sa pozrime na výstrižky z novín.
Čoho sa ľudia najviac boja? Aké druhy strachu vo vás  vyvolávali novinové titulky?
S akým strachom najčastejšie bojujú ľudia vo vašom okolí?

Flipchartový papier predeľte čiarou. Na ľavú stranu napíšte obavy, strachy, negatívne očakávania, potreby...

Príklady:
Strach z nedostatku, strach o zabezpečenie
Strach z konca sveta
Strach z budúcnosti
Bude sa mi dariť, budem mať úspech v škole, zamestnaní?
Závažné rozhodnutia a iné... účastníci môžu doplniť vlastné obavy alebo potreby

Záleží Pánu Bohu na tom, čo prežívame? Zaujíma sa o nás?
Prečítajme si citát z Knihy proroka Jeremiáša 29,11:
Daj všetkým čas, aby si našli daný citát, vyzvi niekoho, aby ho prečítal nahlas. Možno sa nájde dobrovoľník smiley
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“

Prečo prišiel Ježiš na túto zem? Odpoveď nájdeme v Evanjeliu podľa Jána 10,10b:
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Pán Boh chce odpovedať na každú našu potrebu a nechce, aby sme prežívali strach.
Prečítajme si nasledujúce citáty. Na aké druhy strachu a obáv odpovedajú?
Nechaj všetkým dostatok času nalistovať si jednotlivé citáty, príp. im ich môžeš rozdeliť, aby každý vyhľadal jeden. Nemusíš použiť všetky. Pred stretnutím si ich vyhľadaj, prečítaj a rozhodni sa, ktoré chceš použiť. Môžeš doplniť aj iné citáty, ktoré tebe osobne dávajú nádej.


a) Mt 6,25-34 (strach o materiálne zabezpečenie) – Pán Boh pozná naše potreby a chce sa o nás starať. Vyžaduje však od nás dôveru. Ak sa naňho spoľahneme, nič nám nebude chýbať. Starosti nám život nepredĺžia – práve naopak.
b) Jn 16,33 – Ježiš premohol svet, hriech a smrť, preto mu môžeme veriť, že si poradí s každým našim problémom. V ňom nájdeme pokoj, aký nám nikto nedokáže dať.
c) Mt 28,20b (strach z budúcnosti, samoty) – Ježiš nám prisľúbil, že nás nikdy neopustí, preto si môžeme byť istí tým, že aj keby sme išli tmavým údolím, on pôjde s nami!
d) Jer 1,8 (strach z budúcnosti, problémy) – Pán Boh nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli ľudí, pretože on je s nami.
e) Iz 48,15.17-18 (rozhodnutia, strach zo školy, práce) – Pán Boh ti drží palce, fandí ti. Chce, aby sa ti darilo v škole i v práci a aby si bol úspešný, práve tak, ako každý dobrý otec.
f) Iz 41,13 – Keď sa bojíme, túžime, aby nás niekto držal za ruku, alebo pohladil. Pán Boh ťa ubezpečuje, že ťa pevne drží a pomôže ti. Ak je tvoj život v jeho rukách, čoho sa máš báť?
g) 2Kor 4,16-18 (nádej na večný život) – Vďaka Ježišovi máme nádej, že večnosť strávime v prítomnosti nášho milujúceho Otca. Čo sú naše dočasné problémy v porovnaní s večnou radosťou a pokojom? Na rozdiel od neveriacich máme nádej, že smrťou sa to všetko nekončí.
h) Ž 27,4-5 (strach z ťažkých chvíľ, problémov) – Pán Boh je naším útočiskom v čase, keď prežívame ťažkosti. On nás môže postaviť na skalu a dať nám na veci pohľad z hora.
i) Iz 40,31 (skúšky, ťažkosti, nedostatok síl) – Ak sa spoľahneš na Pána Boha, dá ti dostatok síl, aby si zvládol každú situáciu.
j) Iz 43,2 (skúšky, ťažké chvíle) – Boh je s nami aj v ťažkých chvíľach a ochraňuje nás, aby sme všetko zvládli bez ujmy.
k) Iz 49,15-16 (samota) – Niekedy máme pocit, že nás nikto nemá rád. Pán Boh nás však uisťuje, že na nás nikdy, nikdy nezabudne. Dokonca si naše mená vyryl (vytetoval?) do dlane. Má nás stále na očiach a neopustí nás.
l) Iz 43,18-19 (už to lepšie nebude, dobre už bolo, čo ešte môžem očakávať od života?) – Pán Boh je kreatívny a rád nás prekvapuje. Máš pocit, že tvoj život je ako vyprahnutá púšť? Bojíš sa, že sa to nikdy nezmení? Pán Boh môže aj na púšti dať vytrysknúť prúdu rieky. Aj v tvoj živote môže nastať obrat, ak doňho pozveš Pána! Vyzýva nás, aby sme otvorili oči a všimli si, že on nikdy neprestal konať v našich životoch. Možno ťa v tomto období pripravuje na čosi nové, väčšie!

 

Citáty, alebo kľúčové slová zapíšte na pravú stranu tabule alebo papiere tak, aby bolo zjavné, na aký druh strachu reagujú.

Diskusia:
1. Ktorý z citátov ťa najviac oslovil? Prečo?
2. Čo myslíš, koho je lepšie počúvať: Pána Boha alebo médiá a pesimistických ľudí vo svojom okolí?
3. Zmenil sa tvoj pohľad na prichádzajúci rok? Čo od neho očakávaš?

Praktická aplikácia (10 min.)

Na začiatku sme sa rozprávali o predsavzatiach. Podľa štatistiky, tí, ktorí si dávajú predsavzatia, sú všeobecne úspešnejší, darí sa im dosahovať väčšie ciele než ľuďom, ktorí si predsavzatia nedávajú. Čo keby sa tvojím „predsavzatím“ alebo „mottom“ na tento rok stal niektorý z citátov, ktoré sme dnes spolu čítali? Ktorý by to bol?
Vyber si citát, ktorý sa najlepšie hodí na tvoju situáciu a zapíš si ho na papier. Nos ho so sebou v peňaženke, alebo si ho nalep na zrkadlo či školský zošit, aby ti stále pripomínal nádej, ktorú máme v Bohu. Skús si ho každý deň prečítať nahlas, lebo vyslovené Božie slovo má moc. Pripomínaj si ho vždy, keď sa dostaneš do nepríjemnej situácie, ktorá v tebe vyvolá strach a obavy.


Záverečná modlitba

Môžeš účastníkov vyzvať, aby v tichu alebo nahlas odovzdali Pánu Bohu nasledujúci rok a prosili o silu v oblastiach, kde ju budú potrebovať. Môžete sa aj spoločne modliť za každého z vás. Nasledujúca modlitba slúži ako zhrnutie osobných modlitieb účastníkov.

Otec, ďakujeme ti za tvoju vernosť a lásku. Ďakujeme ti, že tvoje Slovo je pravdivé a že sa naplní. Prosíme ťa, daj, aby sa nám citáty, ktoré sme dnes čítali, vryli do srdca a stále nám pripomínali tvoju starostlivosť. Ukáž každému z nás, ktorý citát si máme zvoliť za svoje motto do tohto roka a vnukni nám, kde si ho máme napísať.
Prosíme ťa, nech každý deň cítime, že si s nami a že ti na nás záleží.

 

Odporúčame vytlačiť si pokyny pre animátora, ktoré sa nachádzajú medzi pomôckami vo formáte pdf. yes

Predchádzajúci