Metodické materiály

« Späť

S Ježišom do školy

S Ježišom do školy

Námet na stretko (prípadne viacero stretiek) na tému školy - vhodné najmä pre stredoškolákov: Ježiš chce, aby sa mi darilo. Aká je Božia voľa pre mňa? Ježiš chce zmeniť moje vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi. Ježiš chce, aby som o ňom svedčil.

Pokyny pre animátora vo formáte PDF na stiahnutie TU

S Ježišom do školy

Ciele:

1. Povzbudiť účastníkov, aby verili, že Ježiš je s nimi aj v škole.
2. Objaviť spôsoby, ako pred spolužiakmi svedčiť o viere.
3. Povzbudiť účastníkov k modlitbe za svoje vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi.

Témy:

Škola, vzťahy, svedectvo, úspech

Pomôcky:

1. balíček žolíkových kariet

ŠTRUKTÚRA STRETNUTIA

Úvodná modlitba

Aktivita (15-20 min.)

Škola hrou

Na túto hru budete potrebovať balíček žolíkových kariet, z ktorého vyberiete iba karty dolníka (J), horníka (Q), kráľa a eso.
Dolník (J) reprezentuje detstvo alebo škôlku, horník (Q) základnú školu, kráľ strednú a eso prázdniny.
Karty dobre zamiešajte a položte do stredu. Každý účastník si potiahne jednu kartu, a podľa označenie karty povie krátky príbeh z príslušnej etapy svojho života.
Kategórie môžete upraviť podľa veku účastníkov. Karty sa ťahajú dovtedy, kým balíček nezostane prázdny.
Usmerni účastníkov, aby vybrali skutočne krátky príbeh alebo zážitok, aby sa hra nenaťahovala. Ak je účastníkov veľa, rozdeľ ich do menších skupín po 3-4.

Úvod (5 min.)

Rozprávali sme si zážitky z rôznych etáp vzdelávania. Myslíte, že aj Ježiš by nám mohol povedať nejaký zážitok zo školy? Chodil Ježiš vôbec do školy?
Popros ľudí, aby svoj názor zdôvodnili.

Podľa mňa Ježiš chodil do školy, pretože veď vedel písať a čítať, bol vzdelaný v Božom zákone. Preto vie, aké to je učiť sa, vychádzať so spolužiakmi, byť podriadený učiteľovi, byť skúšaný a odpovedať. Práve preto rozumie všetkému, čo v škole prežívaš.

Ak si myslíš, že na mieste, kde tráviš tretinu dňa, Ježiš nie je s tebou, tak sa mýliš.
Jedno z jeho mien je EMANUEL (Boh s nami), čo znamená, že vo všetkom, čo prežívame, Ježiš je s nami. Aké sú tie oblasti, do ktorých chce Ježiš vstúpiť?


Skúmanie a diskusia

A. Ježiš chce, aby sa ti darilo
1. Myslíte si, že Pán Boh chce, aby sa vám v škole darilo a boli ste úspešní? Prečo si to myslíte?

Boh je náš Otec a každý otec chce, aby sa jeho dieťaťu darilo. Aj Boh Otec chce, aby si mal v škole úspech.
Možno často počúvaš o sebe takéto vyjadrenia: Si neschopný. Nemáš na to. Čo vlastne robíš na tejto škole?! Možno si si začal už o sebe myslieť, že si nanič. Never takýmto klamstvám. V takýchto situáciách si pripomínaj, že Boh Otec ťa miluje, teší sa z teba a je s tebou. On ti drží palce a je na tvojej strane!

Pozývaj Ježiša do učenia. Modli sa k Duchu Svätému, aby ti pomáhal zapamätať si učivo a ráno sa modli, aby bol s tebou. Pred odpoveďou ho pros, aby ti pomáhal. Keď píšeš test alebo odpovedáš pred tabuľou, predstav si, že Ježiš je s tebou, fandí ti a drží ti palce.

Ježiš je v škole s tebou a chce ti pomáhať, ale je dôležité aj to, či súhlasí s tvojím správaním:
Ako sa podľa vás Ježiš pozerá na používanie ťahákov, odpisovanie, podvádzanie v škole?
V našej krajine sa podvádzanie pri písomkách považuje za štandard, ale v iných krajinách je to veľká hanba. V niektorých školách vám za odpisovanie dokonca hrozí vylúčenie.
Ako môžeme podvádzať a očakávať, že Pán Boh nás požehná?
Neboj sa prestať používať ťaháky. Ak sa budeš poctivo učiť, Boh ťa požehná a budeš mať srdce na pokoji. Nebudeš sa stresovať, že ťa učiteľka nachytá a zistíš, čo v skutočnosti vieš. Ak sa naučíš byť v tomto poctivý, premietne sa to aj do tvojej budúcnosti: do správania sa v práci, v rodine, v oblasti financií. Ver, že Boh ťa za tvoju čestnosť odmení.

B. Božia vôľa pre teba je študovať

1. Aký je váš postoj k učeniu? Beriete ho ako nutné zlo?
2. Čo myslíte, má pre Pána Boha naše štúdium význam?
3. Pýtate sa na Božiu vôľu aj v oblasti štúdia?

Mladí ľudia sa často pýtajú, čo Boh od nich vlastne chce? Aká je jeho vôľa pre ich život? Jednoduchá odpoveď: učiť sa. Boh chce, aby si sa učil, rástol a rozvíjal. Dal ti schopnosti, ktoré máš rozvíjať. Toto obdobie v tvojom živote je kľúčové na to, aby si sa pripravil na úlohu, ktorú máš v Božom kráľovstve zohrávať. Čo teraz zanedbáš, v budúcnosti iba ťažko doženieš.

Prečítajme si podobenstvo o talentoch, ktoré sa nachádza v Mt 25,14-30.
1. Ako pán rozdelil talenty svojim sluhom? Jednému dal 5, druhému 2 a poslednému 1.
2. Ktorí zo sluhov boli odmenení po pánovom príchode? Prečo? Prví dvaja, ktorí rozvinuli to, čo im pán zveril.
3. Porovnávali sa sluhovia medzi sebou a závideli si? Nie, text sa o tom nezmieňuje.
4. Aký máte dojem z tohto textu: sluhovia považovali talenty za svoj majetok alebo pánovo vlastníctvo? V texte je viacero slov, ktoré naznačujú, že sluhovia si uvedomovali, že je to pánov majetok, ktorý im iba prepožičal, zveril na to, aby ho zveľadili.

Každý máme rôzne schopnosti, talenty a našou úlohou je rozvíjať ich. Neporovnávajme sa s inými, ale dajme si za cieľ zveľadiť to, čo nám Pán Boh zveril. Nezakopme do zeme svoje talenty, ale „obchodujme s nimi“. Pán od druhého sluhu nečakal, že získa 5 talentov, keď mu dal iba dva, ale odmenil ho za to, čo dokázal v rámci svojich možností. Tento sluha je veľmi sympatický a ľahko sa s ním stotožňuje: nebol ten najlepší (nedostal 5 talentov, ale bol skôr „priemerný“). Tento sluha nezávidel tomu, čo dostal 5 talentov. Vedel totiž, že to, čo mu pán zveril, je vzácne a že s tým má dobre naložiť. Preto sa ani ty neporovnávaj so spolužiakmi, ale naplno rozvíjaj to, čo ti Boh zveril.

Buďme dobrými správcami toho, čo nám Pán Boh dal, uvedomujúc si, že všetko, čo sme dostali, patrí Pánovi. Venuj škole dostatok času, aby si sa zodpovedne pripravil na úlohu, ktorú ti Pán Boh chce zveriť. Ak budeš verný v malom, zverí ti väčšie veci!

Prečítajme si ešte dva citáty z Listu Kolosanom 3,17 a 23.
1. Čo tieto verše hovoria o našich povinnostiach? Že to, čo robíme, máme robiť pre Pána a v jeho mene.
2. Čo pre vás znamená, že to, čo robíme, máme robiť pre Pána? Priestor na diskusiu

Týmto všetkým nechcem povedať, že Božia vôľa pre každého človeka je mať vysokú školu alebo čisté jednotky. Nie! Dôležité však je, aby sme štúdium (na akomkoľvek type školy) brali zodpovedne.

C. Ježiš chce zmeniť tvoje vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi

1. Napíš mená 3 učiteľov, s ktorými dobre vychádzaš a mená 3, s ktorými máš horší vzťah (máš pocit, že sú voči tebe zaujatí, alebo máš z nich strach...)
2. Na druhý zoznam si napíš mená 5 spolužiakov, ktorí sú ti najbližší, a 5 takých, s ktorými nevychádzaš dobre.

Aj keď sa ti to možno nepáči, prijmi fakt, že učiteľ má nad tebou autoritu a zodpovednosť za teba. Zaslúži si tvoju úctu. Nemá železné nervy, je to tiež človek, ktorý robí chyby. Možno mu fakt nie si sympatický, podobne ako ani tebe nie je sympatický každý človek. Preto sa za učiteľov modli. Raz mi na spovedi istý kňaz odporúčal cestou do školy sa modliť za mojich učiteľov, žehnať im pokoj, dobrú náladu, múdrosť a prosiť za to, aby mi Pán naklonil ich priazeň. Nemusí to byť dlhá modlitba, stačí niekoľko viet cestou na autobus, či v škole, kým sa budeš prezúvať.

Modlitba môže vyzerať napríklad takto:

Pane, ďakujem ti za učiteľov, s ktorými dnes budem mať hodiny. Požehnaj ich, aby mali dobrú náladu, pokoj v srdci a radosť. Daj im pevné zdravie a požehnávaj ich rodiny.
Nakloň mi, prosím, ich priazeň a daj, aby sme navzájom dobre vychádzali.
Rovnaký princíp použi aj vo vzťahu so spolužiakmi. Modli sa za svojich priateľov, aby Pán Boh požehnával vaše priateľstvá, ale nezabúdaj prosiť aj za tých, s ktorými máš napätý vzťah. Pros si od Pána silu vychádzať s nimi a odpúšťať vždy, keď sa ťa nejako dotknú.
Teraz, keď si si už aj vytvoril modlitebný zoznam, bude sa ti modliť oveľa ľahšie!

D. Ježiš chce, aby si o ňom svedčil

1. V čom sa líšite od svojich neveriacich spolužiakov? Ako sa odlišujete v slovách a správaní..?

Škola a trieda, do ktorej chodíš, nie je náhoda. Boh ťa tam chcel mať a poslal ťa tam, aby si o ňom svedčil. Boh ti dôveruje, že to zvládneš a dá ti všetko k tomu, aby si to dokázal. Ako teda môžeš svedčiť? Niekto si myslí, že treba spolužiakov poučovať a okrikovať, keď robia niečo zlé. To však nepomáha a skôr to odrádza. Svätý František povedal múdru vetu: „Hlásajte evanjelium a ak to bude potrebné, použite aj slová.“ Naše správanie často hovorí hlasnejšie ako slová.

V čom môžeš svedčiť? Tu je niekoľko oblastí, v ktorých svojím správaním vydáš svedectvo. Možno potom sa ťa niekto zo spolužiakov opýta, prečo sa takto správaš a vtedy bude dokonalý priestor na to, aby si mu povedal o svojej viere.

Aký by mal byť postoj kresťana v týchto otázkach?

- opisovanie
- ohováranie spolužiakov
- nadávanie na učiteľov
- vysmievanie sa zo slabších spolužiakov
- dvojzmyselné reči a vtipy
- záškoláctvo a klamstvo

Daj účastníkom priestor vyjadriť sa. Spoločne hľadajte dôvody, ako sa v týchto situáciách zachovať a prečo. Nehovor hneď svoj názor, skôr motivuj účastníkov, aby hovorili. Pýtaj sa ich najmä otázky typu: „Prečo si to myslíš?“

 

Záverečná modlitba (5-10 min.)

Modlite sa za potreby účastníkov, týkajúce sa školy. Modlite sa za tých, ktorým sa v škole nedarí, aby im Pán Boh dal úspech. Žehnajte svojim učiteľom a spolužiakom, aby ste s nimi mali dobré vzťahy. Modlite sa za to, aby ste mali silu a chuť do učenia. Proste Ducha Svätého o silu byť Ježišovými svedkami.