« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2019

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2019

PREDNÁŠKA O. CAFFARELA PRE VEDÚCE PÁRY END

Október 1958, Palác Chaillot, Paríž

 

DÔLEŽITÁ CHVÍĽA MANŽELOV – MANŽELSKÁ MODLITBA

 

„Začnime od pochopenia kresťanského manželstva. Nie je to iba vzájomný dar muža a ženy; je to takisto dar Krista, zasvätenie manželského páru Kristovi.

Manželský pár, ktorý sa sebe navzájom obetuje, otvára sa od tej chvíle na Krista. Kristus je prítomný medzi nimi. Preto Ján Chryzostom manželstvo nazýva „malou cirkvou“.

To je pravda, že Kristus je prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene (por. Mt 18,20), ale v prípade manželstva to znamená viac: je to pakt, zmluva, v biblickom slova zmysle, medzi Kristom a manželmi.

Ako kedysi Boh povedal Izraelitom: Budem vaším Bohom, a vy budete mojim ľudom, tak Kristus hovorí manželom. Takto spojený s nimi, prítomný medzi nimi, Kristus vzdáva chválu svojmu Otcovi, prihovára sa spolu s nimi a skrze nich za celý svet...

Dôležitá chvíľa pre manželskú zbožnosť je manželská modlitba.

Keď sa muž a žena modlia, Otec v nebi počuje modlitbu svojho milovaného Syna; to Kristov Duch inšpiruje ich srdcia.

Kým sa nepovznesieme na túto úroveň, nemôžeme tak naozaj pochopiť manželskú modlitbu, ani ju promovať. Jej nevyhnutnosť a veľkosť sa objasňuje výlučne z perspektívy Sviatosti manželstva.

Keď Kristus skrze svoju Sviatosť zjednocuje muža a ženu, tvorí svätyňu. Svätyňu, ktorou je kresťanská rodina a v ktorej On – Kristus, bude môcť spravovať spolu s manželmi a skrze nich veľkú synovskú celebráciu vďakyvzdávania, adorácie a príhovoru, ktorú prišiel ustanoviť na svet.“

Prameň:

https://henri-caffarel.org/sites/default/files/FR/pensee/mariage/le_foyer_chretien_com-munaute_de_priere.pdf