O farnosti v skratke

Farnosť Všetkých svätých Brodno je súčasťou Dekanátu Varín, ktorý patrí do Žilinskej diecézy. Naša farnosť sa nachádza severne od Žiliny a jej súčasťou je okrem Brodna aj filiálka Vranie.

Erb farnosti

Dva zelené vrchy: Rochovica a Brodnianka, v ktorých tieni leží naša farnosť s jej obcami Brodno a Vranie. Zelenej zeme sa dotýka Kristov kríž, znak Krista, znak našej viery a spásy. Pozadím je modrá obloha, ktorý symbolizuje Božie kráľovstvo, do ktorého sme boli krstom povolaní, a na nej zlaté hviezdy, ktoré reprezentujú všetkých svätých, ktorí tam už vstúpili a ktorým je naša farnosť zasvätená. Ich zlatý lesk odráža ten istý lesk, akým žiari Kristov kríž, lebo kresťan má byť odleskom Krista v tomto svete a jeho slávy v svete budúcom.

História farnosti

Farnosť Brodno bola znovuzriadená v roku 1788. Pred týmto rokom bola filiálkou farnosti Kysucké Nové Mesto. Od roku 1788 až do konca 20. storočia farnosť tvorili obce Brodno, Vranie, Oškerda, Snežnica, Zádubnie a Budatín, ktoré sa postupne od nej odčlenili.

Kostol Všetkých svätých, Brodno

Pôvodný drevený kostol v Brodne stál v lokalite Koscelišče pri Sedliskách pod Brodniankou už zrejme v 15. storočí. Okolo roku 1565 dali zemepáni Suňogovci z Budatína postaviť súčasný kamenný kostol, pričom ostalo pôvodné patrocínium, aké mal (pravdepodobne) aj kostol v Sedliskách - kostol Všetkých svätých. Pôvodne bol filiálnym kostol Kysucko-novomestskej farnosti. V dobe protestantskej reformácie bol spravovaný evanjelickými kazateľmi.

Pri prieskume sa podarilo zistiť, že brodniansky kostol nebol posvätený biskupskou konsekráciou, ale len požehnaný, pravdepodobne kvôli vnútropolitickej situácii Uhorska, ktorá nedovoľovala z hľadiska príslušnosti šľachty väčšinou k protestantizmu nejaké radikálnejšie kroky a pravdepodobné je aj to, že možno by biskupa aj napadli. Dátumy o požehnávaní sa však nikde neuvádzajú, takže presné informácie nejestvujú.

Kostol mal pôvodne drevenú strechu, o čom svedčí zápis vo farskej kronike z roku 1883, kedy pri požiari celej dediny drevená strecha úplne zhorela. Stavba kostola má pozdĺžny pôdorys s polkruhovým presbytériom, obdĺžnikovou loďou, vežou a pristavanou sakristiou. Štyri veľké vitrážové okná zobrazujúce svätcov presvetľujú presbytérium a loď kostola.

V roku 1916, počas 1. svetovej vojny, vojaci zrekvírovali z kostola dva zvony a v roku 1918 aj píšťaly z organu. V súčasnosti sa v zvonici nachádzajú tri zvony. Na chóre sa nachádza jednomanuálový píšťalový organ z roku 1928, ktorý je momentálne v rekonštrukcii.

Drevený hlavný oltár, ktorý sa pôvodne nachádzal v kostole, nahradil v roku 1943 oltár z umelého kameňa, ktorý robili majstri z Turzovky, Karol Schmidt a Štefan Šamaj. Bočný oltár pochádza z roku 1905 a je zasvätený Panne Márii.

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Vranie

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, VranieVo filiálke Vranie v roku 1947 vybudovali menší sakrálny objekt. Farárom v Brodne bol vtedy František Miklošovič. Posviacka kaplnky sa uskutočnila 11. júla 1948.

Architektúru kaplnky navrhol miestny majster. Do niky na fasáde čiastočne predstavanej veže umiestnili sochu sv. Jána Nepomuckého.

V interiéri kaplnky je nástenná maľba Najsvätejšej Trojice s dvoma adorujúcimi anjelmi a solúnski bratia sv. Cyril a Metod.

Sv. Konštantín – Cyril je zobrazený ako mních s otvorenou knihou a jednoramenným krížom. V knihe sú napísané po starosloviensky prvé slová Jánovho Prológu k evanjeliu: „Iskoni bě slovo, i slovo bě u Boha, i Bog bě slovo." (Jn 1,1).

Prvý slovanský arcibiskup sv. Metod má oblečené slávnostné omšové rúcho, na hlave má mitru a na ornáte pálium; v ľavej ruke drží berlu a model kresťanského kostola, pravú ruku pozdvihol k slávnostnému požehnaniu veriacich.

V kaplnke býva okrem prvonedeľných omší každoročne aj slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

  ThLic. Jozef Šoška, farár

  Pochádza: Žilina
  Diakonát: 17.06.1995
  Presbyterát: 14.09.1996

  1996 – 1997 kaplán Kysucké Nové Mesto

  1997 – 1998 kaplán Nitra-Horné mesto

  1997 – 1998 asistent TI Nitra

  1998 – 2002 na štúdiách v Ríme

  2002 asistent TI Nitra

  2005 – 2014 administrátor Lazy pod Makytou

  2008 cenzor Žilinskej diecézy

                                                                                        2014 farár Brodno

Predchádzajúci správcovia farnosti:

Karol Vallo (2011 - 2014), Jozef Čičmanec (1991 - 2011), Jozef Minárik (1966 - 1991), Pavol Vanko (1963 - 1966), Ján Klimek (1957 - 1963), František Miklošovič (1939 - 1957), Jozef Omelka (1937 - 1939), Michal Bélik (1910 - 1937), Dr. Karol Kmeťko (1909 - 1910), Ján Uškert (1870 - 1909), Anton Padeveth (1844 - 1870), Michal Čajka (1844), Juraj Verka (1830 - 1844), Ján Holleš (1823 - 1830), Ján Perrinay (1823), Ján Kernyei (1793 - 1823), Martin Babilovič (1788 - 1792)

Zdroje: Farská kronika, publikácie o Brodne od Jána Moravca: Brodno - 750.výročie prvej písomnej zmienky (1994), Brodno v toku času a histórie (2007) a Brodno 3 (2012)

Fotografie: archív farnosti, Juraj Musil