Rímskokatolícka cirkev Farnosť Brodno

Adresa: Brodno 296, 010 14 Žilina

Správca farnosti: ThLic. Jozef Šoška

Telefón (pevná linka): 041 / 5962042

E-mail: rkcbrodno@gmail.com

IČO: 31924379

č. účtu (IBAN): SK86 0900 0000 0000 7651 1667

Ako vybaviť sviatosti a pohreb?

 

  • SVIATOSŤ KRSTU

Nahlásenie krstu v Brodne:

Krst dieťatka nahlasujú rodičia (aspoň jeden), nie však starí rodičia alebo niekto iný. Krst dieťaťa v inej farnosti je možný len s povolením od vlastného kňaza. Pri nahlásení sa dohodnú predkrstné ponaučenie pre rodičov a krstných rodičov. Podmienky pre rodičov a krstných rodičov sú tie, ktoré vyžaduje cirkevný zákon a ktoré aj boli oznámené.                                          

Podmienky pre krstných rodičov:

·  vek od 16 rokov

·  pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie a žije praktizujúcim kresťanským životom (nedeľná sv. omša, prijímanie sviatostí)

·  ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť tí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch bez sobáša)

Deti v školskom veku:

·  prijímajú krst po náležitej príprave v rámci farskej katechézy pred prvým svätým prijímaním alebo pred birmovaním

  • SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Pokyny k prijatiu sviatosti:

·  Nahlásiť dátum a čas sobáša na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom.

·  Doniesť k spísaniu cirkevnej zápisnice krstné listy, ktoré boli vydané príslušným farským úradom v mieste krstu nie viac ako pred pol rokom; úmrtný list predošlého partnera, ak jeden, príp. obaja sú vdovec/vdova.

·  Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená alebo je iného vyznania, je potrebné čím skôr spísať na farskom úrade, kde sa sobáš nahlasuje, žiadosť na biskupský úrad o povolenie sobáša.

· Pokiaľ obaja snúbenci nebývajú vo farnosti Brodno, musí aspoň jeden z nich doniesť potvrdenie o prepustení z farnosti, na území ktorej skutočne býva (ide o tzv. kánonické bydlisko).

· Absolvovať predmanželské stretnutia; naša farnosť je zapojená do projektu Kurzov prípravy na manželstvo (1 víkend; registrácia na webovej stránke: www.domanzelstva.sk).

- Dohodnúť si na niektorý deň v týždni pred sobášom záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov.

· Nahlásiť sobáš na Matričnom úrade mesta Žilina jeden mesiac pred sobášom, kde dostanete potvrdenie o zápise. (na MÚ si zoberte rodné listy a občianske preukazy)

·  Osloviť organistu, príp. spevokol a dohodnúť s nimi hudobnú stránku sobášneho obradu, podľa tunajších zvyklostí

·  Prispieť na osvetlenie, ozvučenie, výzdobu a iné náklady spojené so sobášnym obradom.

Okrem toho nepraktizujúcemu katolíkovi, ktorý dlhšiu dobu ani neprispieval na svoj chrám, sa zo spravodlivosti voči svojmu spoločenstvu a svojmu kostolu patrí to, čo zanedbal dohradiť (veď to, že kostol ešte stojí a neschátral a môže v ňom mať svoj sobášiť je vďaka tým, čo naň prispievali). Starosť o svoj chrám patrí podľa spravodlivosti rovným dielom všetkým veriacim katolíkom. Inak je sotva spravodlivé potom od cirkvi čosi žiadať a nepodieľať sa na jej živote vo farnosti.

  • POHREB

Nahlásenie pohrebu zomrelého:

·  pohreb zosnulého treba najprv nahlásiť v niektorej pohrebnej službe, ktorú si vyberiete (Aura; Funeral; LAuK; Marianum; MTS; Pieta)

· pohrebná služba telefonicky prekonzultuje miesto a termín pohrebu s farským úradom. Najskorší termín pohrebu môže byť podľa zákona až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti

·  prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom; kňaz nemusí byť v tom čase k dispozícii

·  niekto z najbližších príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné veci týkajúce sa pohrebných obradov (údaje o zomrelom do pohrebnej matriky, sv. omša...)

·  v Brodne a Vraní sa nepochováva v utorky a nedele ani cez cirkevne prikázané sviatky.

  • SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Ak niekto z vás či vašich blízkych onemocnie, utrpí úraz alebo je starý a nevládny, má prijať sviatosť pomazania nemocných.

Apoštol Jakub píše: Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu." (Jak 5, 14)

Zaopatrovanie chorých v žilinskej nemocnici:

·  duchovnú službu v Žilinskej nemocnici zabezpečuje kňaz vdp. Roman Titze; ku chorému ho volajte na telefónnom čísle: 0903 982 333

·  ak telefón nedvíha alebo je vypnutý, znamená to, že je práve pri chorom človekovi alebo slúži sv. omšu; zavolajte o chvíľu

Po domoch v našej farnosti:

·  vysluhuje sa na požiadanie kedykoľvek

·  na svetový deň chorých (11.02.) vysluhujeme túto sviatosť všetkým chorým vo farskom kostole

Podmienky k prijatiu sviatosti pomazania chorých:

·  môže sa vyslúžiť veriacemu, ktorý sa pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve

·  ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby

·  ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším

Čo treba pripraviť:

·  na čistý stôl prichystať kríž, sviecu,  svätenú vodu (ak nie je, aspoň pohár s čistou vodou)

·  počas sv. spovede chorého čakajú príbuzní inde, počas udeľovania pomazania a sv. prijímania sa všetci zhromaždia pri chorom

Prosíme Vás, nenechávajte si túto službu lásky, ktorú môžete preukázať chorému a zavolať mu kňaza, na poslednú chvíľu, alebo keď je už človek mŕtvy. Všetky sviatosti a teda aj sviatosť pomazania chorých, sa udeľujú len živým ľuďom! Keď je človek vážne chorý treba sa ho opýtať, či si želá, aby ho prišiel navštíviť kňaz, rozumne mu vysvetliť potrebu sviatostnej milosti, ktorú mu môže kňaz sprostredkovať.