« Späť

Prečo je potrebné podpísať petície proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR?

Prečo je potrebné podpísať petície proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR?

Text Stratégie zožal ešte vlani veľké množstvo kritiky - ide totiž o ideologický, nevyvážený dokument, ktorý jednostranne bráni práva sexuálnych menšín či právo na potrat, no právo na život či na slobodu vychovávať deti podľa presvedčenia rodičov sa doňho nedostali. Hoci text Stratégie sa mal počas posledných mesiacoch prerobiť aj za účasti zástupcov kresťanských organizácií, v skutočnosti sa to neudialo. Teraz však máme ako kresťania naposledy šancu niečo na ňom zmeniť. Mnohí sme nedávno podpisovali petície proti správam ako Estrela či Lunaček - a teraz sa niečo podobné deje na Slovensku.

Pravdepodobne si viacerí spomínate, ako sa pred necelým rokom zdvihla medzi kresťanmi vlna nevôle voči príprave dokumentu s názvom Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR. Dokumentu sa vyčítala ideologická zaťaženosť a to, že presadzuje „nové ľudské práva“ na úkor konzervatívnych hodnôt. Okrem kapitol o právach osôb so zdravotným postihnutím, migrantov či národnostných menšín a podobne (kde sa nepochybne podarilo presadiť veľa dobrých nápadov) totiž obsahuje aj časti, ktoré sa venujú témam ako LGBTI, Rodová rovnosť a práva žien či Vzdelávanie a výchova k ľudským právam, ktoré idú „s duchom doby“: Pod právom žien sa tu napríklad rozumie čo najlepšia dostupnosť interrupcií bez udania dôvodu, pod pojmom rodová rovnosť sa  raz myslí rovnosť mužov a žien, inokedy sa vzťahuje na rovnosť inak sexuálne cítiacich či transrodových osôb (napríklad návrh, aby mali prístup k službám asistovanej reprodukcie, teda umelého oplodnenia). Ďalej sa tu nachádzajú požiadavky ako „Prijať legislatívu zastrešujúcu homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy a trestné činy z nenávisti tak, aby LGBTI osoby boli chránené rovnako ako národnostné, náboženské a iné menšiny“ – hoci už teraz sú trestné činy voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou  trestané prísnejšími trestami, ako trestné činy z iných dôvodov. Alebo „vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite“ – nuž, „neobjektívne“ sú aj tie naše, vychádzajúce z Písma...

Nechýbajú samozrejme ani početné žiadosti o finančné prostriedky – okrem prerábania učebníc napríklad aj na špecializované vzdelávacie programy pre pracovníkov v médiách, aby sa naučili používať rodovo korektný jazyk alebo na rôzne informačné kampane o rodovej rovnosti. Je otázne, či v čase, kedy sa štát snaží šetriť, majú byť prioritou práve takéto projekty.

 

Minister Lajčák vlani vrátil dokument na prepracovanie a prisľúbil, že do procesu tvorby textu sa budú môcť zapojiť aj rôzne mimovládne organizácie vrátane kresťanských. Pravda je však taká, že procesu tvorby dokumentu sa mohlo zúčastniť len niekoľko zástupcov kresťanských organizácií a ich hlas nebol takmer nikdy vypočutý. Práve naopak – často dochádzalo k ich zosmiešňovaniu či úplnej ignorácii. Na záverečné znenie Stratégie teda nemali takmer žiadny vplyv. Na ich návrh, že do takéhoto dokumentu o ľudských právach patria aj témy ako právo na život, výhrada vo svedomí alebo právo rodičov na výchovu detí podľa svojho presvedčenia, minister odpovedal, že o týchto témach sa diskutovať síce môže, ale do záverečného textu sa jednoducho nedostanú.

Preto v apríli tohto roka mimovládne organizácie, ktoré zastupovali hlas kresťanov, protestovali proti procesu prípravy Stratégie a ich členovia z pracovných komisií odstúpili.

 

Dokument je v súčasnosti už pripravený a v týchto dňoch sa nachádza v tzv. medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže je to pre verejnosť posledná šanca niečo zmeniť. Pripomienky k Stratégii vypracovali nezávisle od seba odborníci z viacerých organizácií a teraz je potrebné nazbierať pod ne čo najviac podpisov. Odporúčame tiež prečítať si konkrétne pripomienky pre lepší obraz, o čo vlastne v Stratégii ide.

Nestačí podpísať len jednu petíciu, pretože čím viac podpisov sa vyzbiera, tým väčší je tlak na vládu, aby dokument v tomto znení neprijala.

Prosíme vás preto, aby ste tieto petície podporili a šírili ich aj medzi svojimi známymi.

Pripomienky môžete podporiť len do štvrtka do 22.00!

Znenie jednotlivých pripomienok a elektronické formuláre petícií nájdete tu:

 

Fórum života:

http://www.peticia.sk/pripomienka-ludske-prava/index.php

 

Fórum kresťanských inštitúcií:

http://ludskeprava2014.sk/zasadne-pripomienky-k-celostatnej-strategii-ochrany-a-podpory-ludskych-prav/

 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa:

https://docs.google.com/forms/d/1Sa3BeO5yb4PcKoOK441P6-tJsOYPdA2GsXSuxtG350M/viewform

 

Fórum pre verejné otázky:

http://fvo.sk/wp/?p=428

 

Centrum pre bioetickú reformu:

http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

 

Najväčšie absurdnosti Stratégie si môžete prečítať v tomto článku Fóra kresťanských inštitúcií:

http://ludskeprava2014.sk/

Predchádzajúci
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Prečo je potrebné podpísať petície proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR? [...] Čítať viac
Odoslané 18.6.2014 13:48.