Blogy

« Späť

Úplné odpustky

Úplné odpustky

Sme zahltení informáciami z okolitého sveta, a tak ľahko prehliadame dôležité informácie pre nás. 9. decembra Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Pri tejto príležitosti náš pápež prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

Informáciu o roku sv. Jozefa som zaregistroval viackrát, ale odpustky som prehliadol. Takí sme my ľudia.  Vieme ešte o odpustkoch na dušičky, ale u väčšiny z nás je to asi všetko... Keď je niečo, čo ťažko získavame, namáhame sa, tak si to vážime a pamätáme. Keď sú nám milosti ponúkané zadarmo, veľmi ľahko ich prehliadame. 

„Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom“.

Ako som sa zahĺbil do tejto informácie dôkladne, uvedomil som si, že v nedeľu pri sviatku sv. Rodiny sme tiež mohli získať plnomocné odpustky. 

Viete o tom, že nám pre tento cirkevný rok do 8. decembra 2021 Cirkev ponúka získavať odpustky každú stredu - deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície a aj 19- teho v mesiaci  a okrem toho aj pri sviatkoch svätého Jozefa?

Tu sa hovorí: „Apoštolská penitenciária udeľuje úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu“

Odpustky sa udeľujú napríklad aj tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou bude meditácia o sv. Jozefovi. Získajú ich aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra. Príležitostí na získanie odpustkov je ešte viac, nechám to na čitateľov, či si ich vyhľadajú...

Foto: wikipedia