Blog

« Späť

Novéna za nájdenie zamestnania

Novéna za nájdenie zamestnania

Idem sa s niekoľkými známymi modliť novénu za nájdenie zamestnania. Ja som s tým svojím síce nadmieru spokojná /dúfam, že aj zamestnávateľ so mnou:)/, no oni si nevedia rady. Pozývam vás pridať sa k nám.

SLOVO NA ÚVOD

            Slovensko na začiatku tretieho tisícročia prežíva tretí Exodus. Zvlášť obyvatelia od Braniska na východ sa ocitli v situácii veľkej nezamestnanosti. Negatívne to ovplyvňuje naše rodiny, lebo kvôli nedostatku pracovných príležitostí nemajú šancu nájsť prácu a prežívajú neistotu, strach z budúcnosti, depresie, beznádej. Otcovia odchádzajú za prácou od rodín do Čiech či ďalej. Mladí definitívne opúšťajú Slovensko. Strácame kvalitných ľudí... Čo robiť? Nadávať? Čakať? Odpovedí by mohlo byť mnoho... Ale rozhodne možno začať modlitbou.

                                               S.Helena Torkošová OSF

Stiahnite si celý text novény v pdf.

ČO JE TO NOVÉNA?

            Väčšina rodín má tradície – vrúcne zvyky, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Novéna je ako „katolícka rodinná tradícia,“ druh modlitby, ktorý je jedným zo spôsobov, ako sa naša rodina viery modlila počas stáročí.

            Katolícka tradícia modliť sa novény pochádza z najskorších období Cirkvi. Skutky apoštolov (1, 14) nám hovoria, že po Ježišovom vystúpení na nebesia apoštoli s Máriou, Ježišovou matkou, a ďalšími veriacimi  „jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.“ V deň Turíc „všetkých naplnil Duch Svätý“ (Sk 2, 4a). Stojac na tomto Slove sa kresťania stále modlili za rozličné potreby vo viere, že Boh počuje a vypočuje ich modlitby. Zvyk modliť sa deväť po sebe nasledujúcich dní za určité potreby sa začal nazývať novéna, pretože novéna znamená deväť.

            Sú rôzne druhy novén, ale ich účel je ten istý: predkladáme Bohu svoje potreby a prosíme ho o pomoc a ochranu, keď si pripomíname ako veľmi nás Boh miluje. A keď sa modlíme, zároveň prosíme o väčšie pochopenie a prijatie Božieho tajomného konania v našich životoch a v životoch tých, ktorých si nosíme v srdci.

            „Ale,“ mohli by ste namietať, „nepozná Boh naše potreby ešte skôr, ako ich vyslovíme?“ I keď veríme v Božiu lásku k nám, niekedy si ju my sami musíme znova pripomenúť. I keď veríme, že sme v Božích rukách a že Boh nás nepustí, niekedy sa o tom potrebujeme znova ubezpečiť. V čase temnoty sa potrebujeme o niečo oprieť; v čase radosti sa chceme naďalej radovať! To, čo môže vyzerať v novéne ako opakovanie, je v podstate opakovaným aktom viery, nádeje a lásky.

            Tak ako modlitba svätého ruženca, krížovej cesty, liturgie hodín alebo modlitba pred a po jedle, novény sú len malou časťou našej katolíckej viery. Najvýznamnejšou zo všetkých modlitieb je Eucharistické slávenie. Eucharistia je centrom katolíckeho života; z tohto žriedla vyvierajú odpovede na všetky ľudské túžby. Priblížme sa teda k Eucharistickému Pánovi cez modlitbu tejto biblickej novény postavení na jeho Slovo: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 16)

 

NOVÉNA ZA NÁJDENIE ZAMESTNANIA

            V dnešnej spoločnosti sa práca stala meradlom hodnoty človeka. Zvyčajne súdime ľudí podľa práce, ktorú konajú a zvyčajne je to prvá vec, na ktorú sa pýtame, keď sa s niekým zoznamujeme. „Kde pracuješ? Čo robíš?“ Kvôli tomu „nemať prácu“ môže viesť k znechuteniu, stratu sebadôvery a veľkému hnevu.

         Máme túžbu naplniť svoje záväzky, platiť dlhy a zabezpečiť tých, ktorých milujeme. Je ešte ďalší dôvod prečo si hľadať prácu; okrem toho, že nám dáva zmysel žiť, práca nám dovolí spolupracovať na stvoriteľskom diele Boha, ktorý „v siedmy deň skončil svoje diela, ktoré urobil.“ (Gn 2, 2) Ak priblížime našu potrebu pracovať s otvorenosťou na objavovanie božieho plánu s nami, hľadanie v nás môže začať proces premeny. Začneme vidieť seba samých ako spolutvorcov s Bohom a môžeme sa k nemu priblížiť tam, kde sme aj počas toho, ako hľadáme prácu.

 

DENNE...

            Deväť po sebe nasledujúcich dní si vyhraďme čas v tichu na uvažovanie nad pravým zmyslom života. Nadpis každého dňa je témou pre ten-ktorý deň. Pokúste sa zamerať na meditáciu biblických myšlienok ponúkaných na každý deň vo  svetle témy a majte na mysli aj svoje vlastné potreby a túžby.

            Pripomeňte si, že ste v Božej prítomnosti. Proste Boha o požehnanie pre seba a pre všetkých, ktorých milujete a nosíte si v srdci s ich úmyslami, za ktoré sa chcete modliť. S dôverou to predneste Bohu.

            Pomodlite sa úvodnú modlitbu a potom rozjímajte nad citátmi z Písma. Dovoľte, aby pomalé opakovanie Božieho slova zvlažilo vo vás všetko neúrodné a suché, znepokojené a vystrašené. Skúste otvoriť svoje srdce, aby ste počuli Pána, ako k vám hovorí o vašej situácii. Buďte pozorní na všetky neočakávané myšlienky a pocity, ktoré povstanú počas  modlitby... ponúka vám Boh cez ne konkrétne pozvanie k niečomu?

            Keď sa blížite ku koncu vášho času modlitby, strávte nejaký čas v tichu znovu si pripomenúc tému dňa. Zakončite modlitbou Otče náš, Zdravas Mária Sláva Otcu a záverečnou modlitbou.

 

NOVÉNA ZA NÁJDENIE ZAMESTNANIA

(úvodná modlitba na každý deň)

Dobrý Bože, cez ľudskú prácu stále zdokonaľuješ a riadiš úžasné dielo stvorenia. Vypočuj prosby svojho ľudu a daruj každému prácu, ktorá pozdvihuje, aby sme takto viac zjednotení cez našu prácu mohli slúžiť našim bratom a sestrám. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

(záverečná modlitba na každý deň)

Ďakujeme Ti, Pane, za tieto chvíle strávené pri modlitbe za našich drahých aj za nás samých. Sme si istí, že skrze tvoju milosť nezostaneme bez dôstojnej práce. Podieľaním sa na tvojom stvorení budeme budovať tvoje kráľovstvo tu na zemi. Kráľovstvo pravého spoločenstva bratov a sestier, ktorí sú zjednotení ako tvoje deti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

1. DEŇ: SME BOŽÍM DIELOM

Na rozjímanie:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré... (Gn 1, 1-2.31)

Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk. (Iz 64, 7)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. (Jn 1, 1-3)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

2. DEŇ: BOH JE NAŠÍM SPOLOČNÍKOM V PRÁCI

Na rozjímanie:

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Jn 15,5)

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. (Ž 127, 1)

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. (Lk 5, 4-6)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

3. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY SME PRACOVALI NA BOŽIU SLÁVU

Na rozjímanie:

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. (1Kor 10, 31)

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! (1Kor 3, 23-24)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

4. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY SME ŽILI VYVÁŽENÝM ŽIVOTOM

Na rozjímanie:

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť. Svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. (Kaz 3, 1-5.7b)

Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu. (Ex 20, 9-10a).

Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“ alebo neschudobnel a nekradol a nepotupil meno svojho Boha. (Prís 30, 8b-9)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

5. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY NAŠA PRÁCA POVZNÁŠALA DRUHÝCH

Na rozjímanie:

Kto ich zachová a tak bude aj učiť (prikázania), ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. (Mt 5, 19b)

A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. (Kol 3, 17)

Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť, v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať. (Tít 2, 7-8)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

6. DEŇ: NAŠA PRÁCA BUDUJE BOŽÍ SVET

Na rozjímanie:

Tak aj kováč sedí pri nákove, prezerá si prácu, ktorú robí zo železa. Horúčosť ohňa mu páli telo, ale odporuje peci horúcej. Úder kladiva mu ohlušuje uši, ku vzoru náradia oči upiera. Svoju myseľ sústreďuje na to, ako vyhotoviť dielo, svojou bedlivosťou ho vyzdobuje dôkladne. Títo všetci spoliehajú sa na svoje ruky a každý z nich musí sa rozumieť svojmu remeslu. Bez nich všetkých nemožno budovať mesto. Nedovoľuje sa im bývať (v cudzine) ani cestovať. Ale ani do rady (mesta) im nepriznajú vstup, ani na sudcovskú stolicu nezasadnú... Vo svojom svetskom zamestnaní sú však pevne zbehlí, ich (jedinou) túžbou je: prevádzať svoje remeslo. (Sir 38. 29-31.35-37.39)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

7. DEŇ: NAŠA PRÁCA NAPĹŇA BOŽÍ PLÁN

Na rozjímanie:

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj! (Ž 90, 16-17)

Slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. (Ef 6, 7-8)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

8. DEŇ: ZJEDNOŤME NAŠU PRÁCU S ÚŽASNÝM BOŽÍM DIELOM

Na rozjímanie:

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? (Ž 8, 4-5)

Aleluja! Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. Nádherné a vznešené sú jeho diela, Jeho spravodlivosť platí naveky. (Ž 111, 1a.2-3)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

9. DEŇ: ODOVZDAJME SA BOHU: NAŠU PRÁCU I NAŠE BREMENÁ

Na rozjímanie:

Z jeho pliec som sňal bremeno a z jeho rúk ťažký kôš. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za clonou búrky som ťa vypočul. (Ž 81, 7-8b)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa , lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. (Mt 11, 28-30)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ĎALŠIE MODLITBY

MODLITBA POŽEHNANIA

V mene Ježiša Krista zvolávam nekonečné Božie požehnanie a naplnenie Božích prísľubov pre našu krajinu, zvlášť pre tento kraj, región, mesto, obec...

Milosť Božia nech spočinie nad naším národom, týmto podnikom, firmou, pracoviskom, domovom.

V mene Ježiša Krista odpúšťam všetkým zamestnávateľom či podnikateľom všetky ich previnenia a nelásku, ktorú mi prejavili. Oslobodzujem ich z väzenia neodpustenia a prosím dnes o ich požehnanie. Pane Ježišu, urob pre nich dnes niečo výnimočné.

V mene Ježiša Krista zvolávam ekonomickú prosperitu pre naše mesto a požehnanie pre zamestnávateľov i zamestnaných, aby všetci žili v hojnosti a pokoji. Chráň, Pane Ježišu, tento kraj a zachovaj nás v tvojej priazni. Pane Ježišu, daj nám úspech a zdar v podnikaní na našom pracovisku a silu rešpektovať tvoje prikázania. Daj nám silu prekonávať zlo a vystríhať sa pokušeniam.

Milosť Božia nech je s nami, aby sa naplnili všetky naše sny a vízie, ktoré sú v zhode s tvojou vôľou. Milosrdenstvo a dobrota nech sú s nami po všetky dni nášho života. Amen.

 

MODLITBA Z RÍMSKEHO MISÁLA

Všemohúci Bože, ľudskou prácou zdokonaľuješ a spravuješ veľkolepé dielo stvorenia; vyslyš naše prosby a pomôž všetkým ľuďom nájsť vhodnú prácu, aby z nej žili primerane svojmu stavu a v bratskej zhode pracovali pre spoločné dobro. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

PRED PRÁCOU

Všemohúci Bože, predchádzaj naše konanie svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia s tebou začínali a s tvojou pomocou i dokončili. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

PO PRÁCI

Pane, chcem, aby celá moja práca bola vyjadrením lásky k tebe, k mojej rodine i k svetu. Pomôž mi, aby som robil všetko s radosťou ako spoluúčastník na tvojom diele stvorenia. Nech táto práca pomôže k mojej sebarealizácii a poslúži k dobru ostatných ľudí. Prijímam všetky ťarchy spojené s prácou ako účasť na Ježišovom kríži. Pane, do lásky tvojho srdca zverujem všetkých nezamestnaných, úbohých a nešťastných ľudí. Amen.

 

PROSBA O VEĽKODUŠNOSŤ

Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti, nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ, aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako to vedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu. Amen.

 

MODLITBA ODOVZDANIA

Môj Ježišu, tvojmu Srdcu s dôverou zverujem všetky naše záležitosti. Zhliadni na ne a urob, k čomu ťa tvoje srdce núti, nech ono samo koná. Spolieham sa na teba, Ježišu, zverujem sa ti, úplne sa ti odovzdávam, som si istý, že ma nesklameš. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, verím, že ma miluješ, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, tebe dôverujem, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, príď tvoje kráľovstvo.

 

MODLITBA SV.TERÉZIE Z AVILY

Nech ťa nič neznepokojuje,

nech ťa nič neľaká,

všetko sa pomíňa,

Boh sa nemení.

Trpezlivosť

dosiahne všetko.

Kto má Boha,

tomu nič nechýba:

Boh sám stačí.

 

ČOKOĽVEK

Ježišu môj, čokoľvek ty chceš, to milujem.

Chcem to, čo ty chceš, chcem preto, lebo ty chceš, chcem tak, ako ty chceš, chcem, pokiaľ ty chceš.

 

MODLITBA K SV.JOZEFOVI, patrónovi pracujúcich

Slávny patriarcha, sv.Jozef, pokorný a spravodlivý tesár z Nazareta, dal si všetkým kresťanom, no zvlášť nám, príklad dokonalého života oddaného práci a obdivuhodnej jednoty s Máriou a Ježišom. Pomôž nám, aby sme v našej každodennej práci našli účinný spôsob, ako osláviť Pána, posvätiť seba a byť užitočný pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

Milovaný ochranca, vypros nám u Pána pokoru a jednoduchosť srdca, lásku k práci, zhovievavosť k tým, ktorí s nami pracujú, poddajnosť božej vôli v ťažkostiach tohto života a radosť z ich znášania, vedomie zvláštneho spoločenského poslania a cit spoločenskej zodpovednosti, ducha disciplíny a modlitby, poslušnosti a rešpektu k nadriadeným, bratstva so seberovnými, podporu v čase stresu, lásky a zhovievavosti k tým, čo sú na nás odkázaní.

Pomôž nám nasledovať tvoj príklad, aby sme mali zrak stále upretý na Máriu, našu Matku, tvoju nežnú manželku, ktorá potichu tkala v rohu tvojho skromného obchodu, sladko sa usmievajúc. Nech nikdy neodvrátime oči od Ježiša, ktorý s tebou pracoval v stolárskej dielni, aby sme aj my mohli viesť pokojný a svätý život na zemi, tú predohru večného šťastia, ktoré nás naveky čaká v nebi. Amen. (pápež Pius XII)             

 

MODLITBA K SV. JOZEFOVI V ŤAŽKÝCH PROBLÉMOCH

Sv.Jozef, ty, ktorý môžeš pomôcť vyriešiť aj veci, ktoré sa nám zdajú nemožné, príď nám na pomoc v našich problémoch a úzkostiach, v biede a núdzi. Zober tieto dôležité a ťažké záležitosti pod svoju ochranu. Sv. Jozef, dôverujeme ti, že nám pomôžeš. Si mocný s Ježišom a Máriou a my sme mocní s tebou. Ukáž, že sa tvoja láskavosť rovná tvojej sile. Amen.

 

MODLITBA K SV. JOZEFOVI

Sv.Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, prosíme ťa, pros za nás, aby sme si necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa náhľadu Božieho a svoje povinnosti plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať oveľa ľahšie svoje každodenné problémy. Amen.

 

Novéna má imprimatur od Mons. A. Tkáča /2006/, ale dodnes nebola knižne vydaná. Práve na tom pracujeme.

 

Biblické texty sú prevzaté z: Sväté Písmo Starého i Nového Zákona, Spolok sv.Vojtecha Trnava 1996

Pre vlastnú potrebu vydala: komunita školských sestier sv.Františka, Švábska 22, 080 05 Prešov

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľmi potrebná vec, milá sestrička Františka!
Verím, že mnohým ľuďom táto novéna pomôže nájsť prácu, zdroj svojej obživy i obživy svojej rodiny. Vďaka.
Odoslané 14.6.2013 17:21.
Dnes opäť začína novéna za nájdenie zamestnania.
Odoslané 11.12.2014 21:17.