Blog

« Späť

Ruženec v čase pandémie

Ruženec v čase pandémie

Radostný deň vám želám. Dnes je sobota, posledný deň októbra, mesiaca svätého ruženca. Chcem tento deň využiť, aby som sa s vami podelila o svoju skúsenosť. (pozn.: Nestihla som článok dopísať včera, takže ho uverejňujem neskôr.) Ako mnohí katolíci, aj ja som sa snažila v októbri viac modliť posvätný ruženec. Dokonca som sa pridala k výzve Rodiny Nepoškvrnenej a spolu s nimi sa modlím Pompejskú novénu za odvrátenie pandémie koronavírusu. To znamená že sa modlím každý deň tri čiastky ruženca - radostný, bolestný i slávnostný. Ale často sa mi stávalo, že som počas modlitby nevedela udržať svoje myšlienky a sústredenosť, zvlášť, ak som bola už veľmi unavená a modlitba ruženca trvala dlho. Zistila som však, že sa oveľa ľahšie sústredím, ak každému tajomstvu pridelím osobitný úmysel, keď každý desiatok obetujem za niektorú konkrétnu skupinu ľudí a ich problémy. Napríklad takto:

*** *** ***

(Môžete si vybrať iba úmysel a) - za trpiacich, b) - za naše obrátenie/pokánie, alebo c) - za celkovú situáciu, prípadne kombináciu viacerých, alebo si vybrať úplne iný vlastný úmysel.): 

Radostný ruženec

1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

a) Za trpiacich:
Anjel povedal: "Bohu nič nie je nemožné". 

Pri tomto desiatku chcem prosiť za tých, ktorým sa zdá, že ich stav je beznádejný. Aby sa aj napriek ťažkej situácii s dôverou obracali k Bohu, ktorý môže urobiť aj zázrak a aby nachádzali útechu v myšlienke, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. (porov. Rim 8, 28)

b) Za nás (obrátenie/pokánie): 
Mária povedala: "Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Ona prijala Božiu vôľu bez ohľadu na problémy, ktoré ju čakali. Chcem prosiť za nás všetkých, aby sme boli ochotní prijať Božiu vôľu a podriadiť sa Jeho plánom. Veď Božie plány sú pre nás tie najlepšie! ("Ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia." Jeremiáš 29, 11)
Zároveň chcem odprosovať za chvíle, keď sme neboli ochotní podriadiť svoj život Božej vôli.

c) Za celkovú situáciu:
Počatím Ježiša prišla na svet spása (záchrana), ktorú Židia dlhé stáročia očakávali. Prosím, aby aj k nám prišla dlho očakávaná záchrana pred chorobou v podobe účinných liekov, či vakcíny, ktorá nás pred ním bude chrániť. 

2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.

Mária sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla. A okrem praktickej pomoci jej priniesla aj radosť zo Spasiteľa vo svojom vnútri. 

a) Za trpiacich:
Prosím za všetkých, ktorí sú chorí, alebo majú akékoľvek problémy, aby sa vždy našiel niekto, kto im príde pomôcť a prinesie im radosť. Predovšetkým tú pravú radosť, vyvierajúcu zo srdca v ktorom prebýva Ježiš, nás Spasiteľ.

b) Za nás:
Prosím za nás všetkých, aby sme sa dívali s otvorenými očami okolo seba. Aby sme videli núdznych a boli ochotní prísť k nim a pomôcť im. A priniesť im aspoň kúsok ľudskej blízkosti. 
Chcem tiež prosiť o odpustenie za všetky situácie, keď sme odvrátili svoj pohľad a blížnemu, ktorý nás potreboval sme nepomohli.

Prosím, aby v nás stále žil Ježiš a aby sme ho prinášali k ľuďom, ktorých stretneme. 

c) 
Prosím za lekárov, sestričky a všetkých, ktorí pomáhajú chorým a trpiacim. Aby mali dosť síl, aby ich Boh ochraňoval pred chorobou a aby nestrácali ochotu slúžiť tým, ktorí ich potrebujú. 

3. Ježiš, ktorého si, Panna. v Betleheme porodila.

a) Za trpiacich:
Ježiš sa narodil v chudobnej maštali, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 
Prosím za všetkých chudobných a tých, ktorí trpia núdzu, alebo sa cítia byť osamelí, odstrkovaní, neprijatí inými, alebo menejcenní. Aby našli pomoc a riešenie svojich problémov. A aby sa vždy objavil niekto, kto ich obdaruje podobne ako pastieri priniesli dary Ježišovi v Betleheme.

b) Za nás: 
Prosím za nás všetkých, aby sme videli chudobných ako svojich bratov, v ktorých prebýva Kristus, a aby sme im podľa svojich možností pomáhali. Veď všetko, čo sme urobili jednému z Jeho bratov, Jemu samému sme urobili. (porov. Mt 25, 40)

Prosím o odpustenie za všetky chvíle, keď sme svojmu blížnemu (Tebe, Ježiš v tvojich maličkých!) nepreukázali úctu - pre jeho stav, výzor, chudobu, názory, postavenie... 

c)
"Nebolo pre nich miesta v hostinci"

Chcem odovzdávať aj nemocnice do Božej vôle. Aby sa nestalo, že nebude v nemocnici miesto pre chorých, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť.

4. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

a) Za trpiacich:
Prosím za chorých i za nás všetkých. Aby sme boli ochotní obetovať svoj život Bohu. Pretože vtedy keď sa v našom živote deje Božia vôľa, vtedy je všetko tak, ako má byť.

b) Za nás:
Jozef a Mária sa podriadili zákonu, keď priniesli Ježiša do chrámu. 
Odprosujem za všetky chvíle, keď sme sa odmietli podriadiť Božím zákonom, alebo zákonu lásky. Tiež prosím o pomoc v rozlišovaní, aby sme boli ochotní poslúchnuť nariadenia pre ochranu nás a našich blížnych, aj  aby sme sa rozhodne postavili na obranu tých, ktorí sa sami brániť nevedia.  

V chráme žila aj prorokyňa Anna. "Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami."
Chcem prosiť za seba aj za iných kresťanov, aby sme boli ochotní zotrvávať v modlitbe a slúžiť Bohu i ľuďom modlitbami a pôstom.

c)
Prosím, aby sa zase obnovilo verejné slávenie obety sv. omše v našich chrámoch.

5. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.

Prosím predovšetkým, aby sme našli Ježiša. 

- Za chorých, aby nachádzali Krista aj vo svojom utrpení.
- Za zomierajúcich, aby našli svojho Spasiteľa a mohli žiť s Ním vo večnosti (aj ak ho počas života nepoznali).
- Za tých, čo im pomáhajú, aby Ježiša videli v ľuďoch o ktorých sa starajú.
- A za nás veriacich, aby sme ho hľadali a nachádzali v modlitbe a v Eucharistii. 

b)
Prosím o milosť, aby sme vždy najprv hľadali teba, Ježiš a ak sa niekedy stane, že by sme ťa stratili z dohľadu, aby sme ťa vždy zase rýchlo našli.
Odprosujem za všetky chvíle, keď sme nehľadali v prvom rade Boha, ale uprednostnili sme svoje záujmy a žiadosti.

c)
"Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi a kládol im otázky." (Lk 2, 46)
Modlím sa za učiteľov a pracovníkov médií, aby zodpovedne hovorili pravdu a aby ich cieľom bolo prinášať pokoj a spravodlivé vyriešenie aj ťažkých situácií. 

 

*** *** ***

Bolestný ruženec. 

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

a)
Prosím za tých, ktorí sa obávajú nákazy, sú vystrašení z choroby, ktorá ich trápi, alebo sa boja o niekoho zo svojich blízkych. Prosím o útechu pre nich, o uzdravenie a dobré vyriešenie ich problému. A aby dokázali prijať Božiu vôľu aj vtedy, keď by sa líšila od ich túžob.

b)
Odprosujem za všetky situácie, keď sme odmietali prijať Boží plán a vzpierali sme sa Jeho vôli. Keď sme sa usilovali o naplnenie vlastných túžob a uspokojenie svojich chutí. Prosím, aby sme vždy vedeli povedať Otcovi: "Nie ako ja chcem, ale ako Ty."

c)
Prosím za tých, ktorí rozhodujú o dôležitých veciach. Za predstaviteľov spoločnosti, za členov komisií a krízových štábov a za všetkých, ktorých úlohou je prijímať dôležité rozhodnutia, aby im Duch svätý pomáhal viesť ľud k víťazstvu nad každou hrozbou.

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

a)
Prosím o zmiernenie bolesti a fyzického utrpenia pre všetkých chorých a o pomoc a útechu pri znášaní každej bolesti, ktorá chorých trápi.

b)
Prosím o odpustenie za všetky hriešne skutky, slová, myšlienky, či zanedbávanie dobrého. Obzvlášť odprosujem za náš hnev a neodpustenie voči blížnemu, alebo hriechy proti čistote. Lebo každým svojim hriechom pridávame ďalšie rany k tvojmu umučeniu.

c)
Prosím za vojakov, policajtov, aj za štátnikov, učiteľov a všetkých, ktorí majú na starosti poriadok a dodržiavanie potrebných pravidiel, aby svoju úlohu vykonávali zodpovedne a s láskou. 

3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

a)
Prosím za všetkých, ktorí trpia psychicky. Za útechu v ich pocite odcudzenia, samoty, alebo dokonca výsmechu, nemilosrdnej kritiky a ponižovania od druhých.

b)
Prosím, odpusť nám naše neláskavé správanie k druhým ľuďom. Odprosujem za všetky odsudzujúce slová, výsmech, nadávky, ponižovanie... aj každé odmietanie a odťahovanie sa od našich bratov, ktorí majú možno iný názor, alebo si vo svojej pýche myslíme, že pre nás nie sú dosť dobrí. 

c)
Za predstaviteľov spoločnosti a za všetkých, ktorí rozhodujú o proti-pandemických opatreniach, aby múdro posúdili situáciu a aby nám ich rozhodnutia pomohli zvládnuť túto situáciu z čo najmenšími negatívnymi následkami. 

4. Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž

a)
Za všetkých čo nesú kríž akéhokoľvek druhu. Aby našli útechu v poznaní, že sa tak pripodobňujú Ježišovi Kristovi. A tiež, aby sa vždy našiel niekto ako Šimon Cyrénsky, alebo Veronika, ktorí im pomôžu a prinesú úľavu v ich utrpení.

b)
Odprosujem za každú neochotu pomôcť bratom a sestrám niesť ich kríž. Za každú situáciu keď sme odvrátili tvár, keď sme "nemali čas", alebo blížnemu, ktorému sme nevedeli pomôcť prakticky, sme nevenovali ani modlitbu príhovoru. 

Prosím o odvahu prijať svoj kríž, o silu niesť ho a o vytrvalosť, aby sme ho dokázali niesť až do víťazného konca. 

c)
Prosím za všetkých "v prvej línii" (aj v "ďalších líniách") ktorí sú už unavení, aby vládali niesť svoju zodpovednosť až do konca a pomáhať ľuďom, ktorí ich potrebujú.

5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

a)
Pri tomto tajomstve prosím za umierajúcich. Aby našli pokoj duše, aby dosiahli odpustenie svojich hriechov, aby sa odovzdali do hĺbky Božieho milosrdenstva, a aby opúšťali tento svet v spojení s Ježišom a vedení Duchom svätým vošli do radosti Nebeského Kráľovstva. 

Prosím aj za "pozostalých", ktorí prežívajú bolesť nad stratou blízkeho človeka. Nech ich Pán naplní svojou útechou a daruje im ten pokoj a radosť, ktorý nám sľúbil a ktorý nemôže dať tento svet. (viď. Jn 14, 27)

b)
Prosím, aby sme nestrácali vedomie, že si nemáme budovať domov na zemi, ale hľadieť na večnosť. Aby sme si zhŕňali poklady v nebi a už tu počas pozemského života žili ako občania Božej vlasti. 
Prosím o odpustenie za všetky chvíle, keď sme si plnili srdcia "pozemskými pokladmi". 

"Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami." (Gal 5, 24) Prosím, pomáhaj nám žiť podľa Tvojho Ducha a nie podľa tela. 

c)
Prosím za celé ľudstvo, aby nám táto skúška bola na posvätenie a nie na zlyhanie. Aby sme sa poučili a hľadali Tvoje kráľovstvo. Aby sme sa vzdali nášho sebectva a pýchy a dodržiavali Tvoje zákony (vpísané nám do srdca a svedomia).

 

*** *** ***

Slávnostný ruženec

1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych

a)
Prosím o nádej pre všetkých, ktorí si zúfajú. Daruj im nádej a nový život s Tebou, v radosti - tu na zemi i vo večnosti. A ak je to Tvoja vôľa, daruj im uzdravenie a návrat k ich rodinám. 

b)
Chcem prosiť o odpustenie za našu malomyseľnosť, nedostatočnú nádej a malú vieru, keď sa príliš bojíme o pozemské veci a málo dôverujeme Tebe a Tvojej prozreteľnosti. Prosím, vlej nám do duše istotu, že Tvoje plány sú vždy najlepšie. 

c)
Tvojim zmŕtvychvstaním prišlo konečné víťazstvo nad smrťou a hriechom. Prosím o skoré víťazstvo nad novým corona-vírusom. 

2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba

Ježiš vystúpil do neba, aby mohol byť s nami osobitným spôsobom. On chce byť osobne blízko ku každému z nás, nie len k tým, ktorí sa s ním stretnú na niektorom konkrétnom mieste. 

a)
Prosím za všetkých, ktorí sú možno ďaleko od Teba, aj za tých ktorí sa cítia osamelí, alebo nehodní. Daj sa im spoznať a ukáž im, ako blízko pri nich stojíš. Daj im pocítiť Tvoju lásku a pomôž im niesť ich kríž. 

b)
Ježiš, ty si vystúpil do neba, lebo chceš byť stále s nami. Pomôž nám, aby sme aj my chceli byť stále s tebou. Aby sme žili v ustavičnej modlitbe a často sa s Tebou stretávali v adorácii a vo Sviatosti Oltárnej. Odpusť nám všetky chvíle, keď sme sa pokúšali žiť sami, bez teba.

Prosím, aby sa čím skôr zase otvorili naše chrámy, aby sme ťa zase mohli navštevovať a prijímať v Eucharistii.

c)
Niekedy sa zdá, že krivky grafov ukazujúcich počet odhalených prípadov nákazy, alebo obetí choroby, siahajú až do neba. Prosím o zmiernenie tejto krivky, aby počet chorých nepresiahol kritickú hranicu, ale aby sa stále znižoval. 

3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého

a)
Prosím, obdaruj nás svojim Duchom, aby sme vedeli dobre zmýšľať, aby sme sa rozhodli v správnom čase konať tie správne skutky, aby sme vedeli v správnom čase povedať tie pravé slová a aby sme dobre odhadli, kedy je treba radšej mlčať. Aby sme tak pomáhali tým, ktorí to potrebujú. 

b)
Prosím, naplň nás svojim Duchom, aby sme mohli prinášať Jeho ovocie všade, kam prídeme - lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť... (Gal 5, 22-23)

c)
Prosím, daruj múdrosť všetkým, ktorí môžu prispieť k víťazstvu nad vírusom, alebo môžu akýmkoľvek spôsobom zmierniť jeho neblahé dôsledky pre ľudí. 

4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba

a)
Prosím, Mária, vypros všetkým zomierajúcim, aby ich tiež Ježiš vzal k sebe do neba.

b)
Prosím o odpustenie za slová útechy, povzbudenia, či napomenutia, ktoré sme nevyslovili, a tak sme bratovi, či sestre nepomohli nasmerovať svoj život do neba. Pomôž nám, prosím, odvážne povedať, či urobiť, čo je potrebné, aby sme sa nehanbili za pravdu a za Ježiša, ale aby sme vždy vedeli rozlíšiť, čo kedy urobiť alebo povedať, aby sme tak napomáhali spásu blížneho. 

c)
Prosím o silu a povzbudenie (pozdvihnutie) pre všetkých, ktorí sa namáhajú, aby nám pomohli zvíťaziť nad chorobou. Odmeň všetkých lekárov a zdravotné sestry, ošetrovateľov a tých, ktorí sa starajú o chorých a postihnutých. Aby cítili, že "ani pohár vody, ktorý podajú tvojmu maličkému" neostane bez odmeny. 

5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

a)
Mária, Ježiš ťa korunoval za kráľovnú neba i zeme. Prosím, daj chorým a trpiacim pocítiť tvoju materinskú lásku a opateru.

b)
Pane, prosím, pomôž nám správne milovať a ctiť Tvoju i našu Matku Máriu. Nech je našou kráľovnou, matkou i orodovnicou. Nech vždy nasledujeme jej príklad a utiekame sa pod jej ochranu.

c)
Kráľovná nebeská, ty kraľuj nad našou spoločnosťou. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, pomôž nám v núdzi a vysloboď nás z každého nebezpečenstva.

 

*** *** ***

Som zvedavá, či niekomu z vás tento môj nápad pomohol. Alebo sa podelíte o svoj vlastný spôsob, o vaše myšlienky? A ako sa modlievate ruženec vy? Modlíte sa ho? Čo vám pomáha? Budem rada, keď sa podelíte v komentároch pod článkom. 

Želám vám radostný deň i celý nasledujúci mesiac. 

------------------------------------------------------------------
Tento článok je uverejnený aj na mojom blogu: https://letitia-tiba.blogspot.com/

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým