Blogy

« Späť

Prví biskupi

Prví biskupi

Boli to apoštoli Timotej a Títus. Nevieme o nich veľa. Vieme však podstatné. Vieme aspoň toľko o našich biskupoch? Poznáme ich? Vieme niečo o úlohách ich úradu, čo je poslaním biskupa dnes?

 

V minulosti  som sa nezaoberala touto témou. Biskupi v Cirkvi boli pre mňa akoby "vysokou" autoritou a nevedela som veľa o ich činnosti, a nemala som takmer žiaden prístup a ani záujem. Žiaľ na vlastnú škodu. Nechcem to ani vysloviť - na škodu Cirkvi. Nie som hrdá na môj nezáujem o dianie v diecéze. Nechala som sa (ako možno mnohí iní) príliš ovplyvniť negatívnymi správami a aj akousi ležérnosťou iných vrátane mojej vlastnej a nepovažovala som to za dôležité.

Nebolo pre mňa dôležité vedieť, kto je náš biskup, aké má úlohy v úrade a ako sa mu darí, ako aj o podporu v úrade modlitbami a vyprosovaním milostí.

V súčasnosti je to inak. Dopĺňam si medzery, využívam médiá na získanie a doplnenie si  týchto vedomostí. K mojim modlitbám pridávam kňazov a biskupov, Bohu zasvätených a všetkých kresťanov nielen našich ale aj tých vo svete. Veď Cirkev je veľká, je Kristovou rodinou kresťanov národov po celom svete.

+++

Dnes som sa úplne mimochodom dostala na slávnosť vysviacky biskupa a jeho uvedenie do úradu. Bolo to "len" audio vysielanie - počúvam rádio Horeb (Rádio je z rodiny Rádio Mária v Nemecku), ktoré malo priamy prenos tejto slávnosti.

Za biskupa bol vysvätený kňaz Mníchovskej  diecézy, profesor dogmatiky a dejín dogmatiky na Katolíckej teologickej fakulte v Trieri (Nemecko) - Dr. Rudolfa Voderholzer.

Nepoznám ho. Vysviacka ma však oslovila a tak som sa zúčastnila tohto audioprenosu až do konca.

Uvedomila som si úžasnú silu a vážnosť tohto úradu. Uvedomia som si dimenziu Cirkvi. Oslovili ma texty liturgických čítaní na dnes, ktoré slávnosť sprevádzali. Čítania boli o prvých apoštoloch Timotejvi a Títovi, 2 Tim 1, 1-8; Tít 1, 1-5;

a o vymenovaní a vyslaní 70 apoštolov do celého sveta z Lk 10, 1-9;

Sv. Timotej a sv. Títus - biskupi

 

Sv. Timotej žil v Lystre, v Efeze, zomrel okolo roku 80 po Kristovi, bol biskupom prvokresťanov a žiakom sv. aoštola Pavla.V západnej cirkvi ho ctia ako mučeníka, vo východnej cirkvi ako apoštola, lebo podľa cirkevných tradícií patril medzi 70 Ježišovych učeníkov.

Sv. Timotej je spomínaný v Skutkoch apoštolov pri Pavlovej návšteve v Lystre, kde pravdepodobne žil a kde ho Pavol pokrstil. lebo jeho matka Euniké bola 6idovka, Sk 16,2; Timoteja tiež obrezal, aby ho prijali Židia, hoci jeho otec bol pohanom.

Timotej sprevádzal Pavla na jeho cestách cez Malú Áziu do Korintu Sk17, Sk18, 5; Pavol ho chváli pre jeho znalosť Písma a pre jeho úprimnú vieru, ktorú dostal od matky Euniky a starej matky Lois, ktoré boli zbožnými ženami, boli pravdepodobne kresťanky.

Timotej vystupuje ako Pavlov pomocník, pisár, v sú mu adresované tzv. pastoračné listy 1Tim a 2Tim. podľa tradícií Pavol vysvätil Timoteja za biskupa v roku 65, a poslal ho do Efezu. V roku 80, al. 87 sa Timotej postavil proti pohanom a bol ubitý a ukameňovaný davom.

Sviatok sv.Timoteja si pripomínajú katolíci a Luteráni 26. januára a východné cirkvi 22. januára.

Literatúra:

SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4.

Wikipédia, Apostle Timothy na anglické Wikipedii.

Obrázok: Ikona sv. Timoteja, zdroj:  Wikipédia

Sv. Títus

 

Títus zomrel roku 105 na Kréte. je označovaný za Pavlovho žiaka, bol prvým biskupom na Kréte. Bol ochrancom cirkvi na kréte, neskôr bol pripočítaný k 70 kristovym apoštolom. Životopisné údaje o Títovi nie sú známe, podľa starocirevnej legendy zomrel vo veku asi 94 rokov na Kréte.

Títus je spomínaný v listoch sv. apoštola Pavla. Dá sa z nich zrekonštruovať jeho činnosť a pôsobenie. Podporoval apoštola Pavla v problematických úlohách, bol pohanským kresťanom, sprevádzal Pavla na koncil v Jeruzaleme. Bol nepriamo účastný na zmiernení krízy v Korinte, kde sa v tých časoch Pavol dostal do sporov a hádky s cirkevnými obcami v Korinte. Hoci bol významným spolopracovníkom apoštola Pavla, chýba o ňom zmienka v Skutkoch apoštolov.

Známa je aj pravoslávna cirkevná tradícia.

Basilika Agios Titos in Iraklio

Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Titus_%28Bibel%29

.

Uvedomila som si vznik a spätosť dávnej a súčasnej Cirkvi na celom svete.

Mohla som si úplne živo predstaviť, ako to bolo vtedy, v časoch Timoteja a Títa, ako apoštol Pavol vymenoval týchto dvoch za biskupov... Úžasné. Mocné. Slovo Božie akoby ožilo...

Okrem toho bola slávnosť vysviacky doprevádzaná nádherným hudobnými dielami dávnych majstrov, ktorí komponovali na oslavu Boha nádherné diela. Jedným z nich bolo napr. "Ty si Peter "od Franza Liszta, spievané v latinčine mužským chórom speváckeho zboru z Augsburgu. Bolo to tak krásne, nedá sa to opísať! Slávnostné, veľkolepé, krásne, plné úcty a pokory pred Bohom, bola to  skutočná oslava Boha a jeho služobníkov v Cirkvi. Neviem si predstaviť niečo krajšie.

Prečo vám to píšem?

Jednoducho preto, aby som vydala svedectvo Bohu a jeho Cirkvi. Lebo ma oslovili svedectvá apoštola Pavla a jeho žiaka Timoteja, ako aj vysvätenie apoštolov za biskupov a ich úloha v Cirkvi.

Cirkev sa obnovuje, rastie a rozvíja sa. Aj dnes sú menovaní - kňazi - apoštoli do úradu biskupov, aby ohlasovali Evanjelium, vnášali ho do súčasného života Cirkvi, vo vzťahu k otázkam súčasnej spoločnosti. 

 

Obrázok: vkladanie rúk pri vysviacke kňaza V. za biskupa

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Tento príspevok vypovedá aj o mne. Taktiež v rámci rešpektu som sa bližšie nezaujímala o stav biskupstva. Dnes keď vidím náplň kňazov, živo si viem predstaviť tú reťaz povinností a zodpovednosti. Ďakujem.
Odoslané 27.1.2013 7:45.
Osobne si myslím, že sme sa akoby sami "vyradili" z tej oblasti, možno nie pre nezáujem, ale hlavne pre nedostatok ideálov a nadšenia pre NOVÉ, ktoré sa nám ponúka už nejaký čas. Nie je nikdy neskoro! Isto v nás Duch svätý rozpáli oheň nadšenia a "zrazu" sa nám otvoria oči a budeme vedieť, čo treba je urobiťemoticon
Odoslané 27.1.2013 11:05.
Mám na mysli, že sme sa vyradili ako laici. lebo sa nám to zdalo akési "vysoké", či píliš "vzdialené". tu je na mieste zasa rozlišovanie, čo je nový duch v Cirkvi... Nie je to preč s celibátom, preč od "klasickej" rodiny - je to služba jedného druhému v Duchu svätom, s Kristom v srdci, deň čo deň. Jeden druhému = kňaz laikovi, a laik kňazovi a spolu ako spoločenstvo kde je živý Boh medzi nami. V pravde a v láske, v nekonečnej úcte k Bohu, Darcovi všetkého a v silnej opravdivej úcte k človeku, ktorémukoľvek. To je novosť Cirkvi!
Odoslané 27.1.2013 11:09.
Dnes potrebujeme kompetentných "laikov", ktorí sú schopní a ochotní slúžiť Cirkvi, ako môžu, a ako vedia, aby jej boli oporou nie bremenom, keby sami zasa "nechápali", ako to myslel Kristus... Nie je treba "meniť" to, čo ustanovil Pán - je treba meniť SEBA, spôsob myslenia a spôsoby služby Cirkvi v láske a v jednote, v Kristovom Duchu a s Ním. Apoštoli raz dozreli a boli pevnými údmi Cirkvi, slúžili Cirkvi na rast a zrenie. Tak aj my dnes. každý z nás je ratolesť a všetci sme jedno telo. Laici, kňazi, biskupi, Bohu zasvetení, rodiny, jednotlivci. Koľko by sa udialo dobrého, ako by spevnela a skrásnela Cirkev, keby sme poznali svoje dary a vedeli ich nasadiť pre spásu seba, bratov a Cirkvi! vie len Pán!
Odoslané 27.1.2013 11:15.