Blogy

« Späť

Premenenie Pána

Premenenie Pána

Pán nám v Písme ukazuje oslávenú tvár... Vzbudil v prítomných bázeň až strach, lebo to bol tak mocný zážitok. Potom sa videnie stratilo a Ježiš stál pred nimi taký, ako ho poznali.

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 28b-36

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.
V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!
Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

+++

Ježiš je v Evanjeliu Otcom nazvaný jeho "milovaným Synom". Je človekom, v ktorom má Boh zaľúbenie. Je Bohom, ktorý sa zriekol Božstva a stal sa podobným človeku vo všetkom, okrem hriechu aby nám dal príklad svojim ľudským životom.

Ježiš bol osobnosťou už vo vtedajšom živote na zemi pred vyše dvetisíc rokmi. State v Evanjeliu svedčia o jeho sile, akou pôsobil na ľudí, ktorých oslovil, na tých, ktorí počúvali jeho podobenstvá alebo na tých, ktorých uzdravil, tých, ktorí sa ho dotkli. Kto stretol Krista, stal sa iným človekom.

Napriek tomu, sú v Evanjeliu spomenuté príklady toho, kedy Ježiš nebol "spoznaný". Bolo to u Márie Magdalény, ktorá plná žiaľu hľadala Ježiša v prázdnom hrobe, stretla ježiša, ktorého nespoznala a myslela si, že je to "záhradník". Aj apoštolom sa stávalo, že ho nespoznali. Mysleli, že je to "prízrak", keď sa Ježiš blížil k ich loďke, Alebo na ceste do Emauzy, keď išli s Ním a hovorili mu o udalostiach, ktoré sa vtedy stali a spoznali ho až pri lámaní chleba...

 

Premenil sa počas modlitby...

Modlitba premieňa - ak je skutočne stretnutím s Bohom.

...oni spali - Apoštoli zaspali...
 Boli ľudia, ako my. Nie sme o nič iní. Líšime sa našimi skúsenosťami života, ktoré sú u každého iné. Tiež "zaspíme" pri modlitbe, stratíme Ježiša z pohľadu ako oni. No apoštoli sa prebudili - vždy, stále znova sa prebúdzala aj ich pevnosť viery a nasledovania.

+++

Boh nás vedie aj dnes  na cestách života, robil tak vždy. Viedol Ježiša, v plnosti časov ho zjavil pri rieke Jordán ako svojho Syna. Neskôr zjavuje Ježiš Božiu slávu. Ježiš vyzeral ako obyčajný človek, v Ježišovej prítomnosti však každý jasne vnímal Božiu moc. Mnohokrát ho nespoznali. To sa stáva aj nám dnes.

Máme predstavy o Ježišovi na základe Evanjelia. Mnohí z nás s Ním chodia už zopár rokov, niektorí pol života.Túžime po jeho prítomnosti, chceme ho stretnúť, azda aj uvidieť jeho tvár. Chceme žiť s Ním, v zhode s Evanjeliom. Stretáme Ho v Slove, mnohokrát nás však "premôže spánok", nespoznávame ho. Ako keby sme nemohli porozumieť, čo nám chce povedať. V živote stretáme ľudí, zažívame udalosti, žijeme svoje životy podobne ako apoštoli za čias Ježiša. Vystupujeme na horu k modlitbe,  a namáhame sa pri rabolove, aby sme "ulovili ryby" - aby sme stretli Krista. Aby sme ho uvideli, keď sme v dennom dianí, keď oslovujeme iných ľudí, kresťanov, alebo aj neveriacich. Raz sa nám to darí, inokedy nie.

Môžeme sa trochu sústrediť, byť pozornými, a isto sa nám to bude dariť oveľa lepšie a častejšie. Zrazu sa nám otvoria oči a "uvidíme" ho, priam pocítime jeho prítomnosť celkom blízko, na dosah našich zmyslov.

V Evanjeliu to bol Ježiš, ktorý stretal ľudí a pôsobil pred ich očami. Dnes stretáme Ježiša vo svojom srdci, v izbietke našej duše pri modlitbe, v rozhovore s Ježišom alebo s inými ľuďmi. Stretneme ho aj v inom človeku, ktorý nám prichádza do cesty. Stretneme ho v chráme, na sv. omši, mimo kostola. Stretneme ho v rodine, na chválach, na kempoch mladých a na púťach. Stretneme ho v úplne obyčajnom dni. Je s nami. Stále. Je potrebné len byť pozorným a čulým, aby sme ho skutočne streli a spoznali, aby sme cítili jeho prítomnosť, aby nám mohol darovať premenenie.

+++

Ďakujem Ježiš, za tvoje slová, za skutky, za Tvoje Slovo.

Ďakujem za krásu a silu Tvojho premenenia.

Ďakujem za to, že si s nami dnes.

Amen.