Blogy

« Späť

Ako by konal Ježiš dnes?

Ako by konal Ježiš dnes?

Ako dnes koná Boh? Inak, ako vtedy a predsa nie inak. Boh sa nemení. Boh, ktorý sa nám v súčasnej dobe "javí" ako "nový a úžasný", sa v skutočnosti zjavuje novým spôsobom... je k nám tak blízko, ako ešte nikdy nebol... Alebo? Mení sa pohľad a srdce človeka. Boh tvorí nové v nás. Nemení seba. Je Boh. Je večný, Je vtedy a je dnes. Je plnosť a dokonalosť, je všetko vo všetkom a nekonečne miluje človeka.

 

Ako by konal Ježiš dnes?

Pozáme Ježiša? On je s nami, ako nám prisľúbil a koná dnes...

 

Ježiš prišiel na svet ako dieťa. Narodil sa žene, prišiel do rodiny muža a ženy. Žil v jednoduchosti, skromne, nežil v biede – nebol žobrákom! On si volil svoj životný štýl, ktorý poznáme z Evanjelia. Celé Evanjelium – Starý a Nový zákon - nám hovorí o Bohu, o svete, stvorení človeka Hovorí o živote Izraelského  ľudu za čias očakávania príchodu Spasiteľa, hovorí o Abrahámovi, o Mojžišovi, o Eliášovi, o prorokoch... Hovorí o príchode Boha človeka na tento svet. Ježiš nám ukazuje iný svet. On nám hovorí o charaktere Boha, o charaktere Boha Otca, ktorého nikto nevidel... Ježiš hovorí o Bohu Otcovi, o jeho kráľovstve, o nebi, hovorí o príchode Ducha svätého, po jeho odchode z tohoto sveta. Evanjelium = SZ + NZ je posolstvo a Slovo o Bohu a o človeku, o živote Boha vo vzťahu k  človeku. Je svedectvom živého Boha vo svete, ktorý stvoril pre človeka. Jeho  Slovo sa stáva telom a Ježiš, Syn Boha vstupuje do sveta človeka. Boh Človek Ježiš má nový - osobný  vzťah k človeku... Človek poznáva Syna Boha, Ježiš nás pozýva do vzťahu s Ním aj dnes. Život s Ježišom je najkrajšie dobrodružstvo lásky a spoločenstva.

 

Ježiš nám nezanechal podrobnosti o tom, či ako dieťa chodil do školy, kto ho učil písať a čítať, nehovorí o tom, aká bola finančná situácia jeho rodiny, ani o tom, kde a ako pracoval, koľko zarobil a ako hospodáril, aký majetok mala k dispozícii jeho rodina,, nehovorí nám ani to, čo všetko potreboval (nepotreboval) k životu on a jeho rodina. Nenapísal knihu, nerobil grafiky k prednáškam, asi nechodil ani na vysokú školu a predsa vedel a vie všetko. Ježiš nehovorí o sebe a o svojej rodine takmer nič.  Hovorí k nám neskôr, keď sa objavuje na verejnosti. A predsa aj my vieme o ňom všetko. Ježiš nám dal svojh Ducha, aby sme ho mohli poznávať.

 

Poznáme Ježiša?

Ježiša spoznávame z jeho Slova a zo života s Ním. hovorí k nám cez Slovo, cez ľudí a cez udalosti života. Ježiš sa nám dáva spoznať. Môžeme mať s Ježišom osobný vzťah, ako máme vzťah s inými ľuďmi. Stačí chcieť byť s Ním.

Ježiš je Slovo, aj dnes sa nám dáva poznať v Slove. Ježiš je CESTA, ukazuje nám cestu svojim životom, preto sám seba  nazýva cesta. Ježiš je Svetlo sveta, svieti nám v temnotách. Duch Boží, ktorý vychádza z Otca a Syna,  osvetľuje Slovo, aby ho mohol porozumieť každý jeden človek.. Ježiš je Pravda, je Učiteľ, učí nás pravde a dáva nám z pravdy slobodu... Ježiš je Láska, dáva  nám seba. Ježiš je Snúbenec, je Ženích, je Kráľ... je Rozsievač, je Vinič, je Pán, je Pastier, je Spasiteľ... je Život. Tí, čo zažili jeho fyzické spoločensto, menili svoje životy okamžite. On ich volal a šli s Ním, nasledovali jeho životný štýl a prijali ho za svoj. Sú zvečnení v Slove o týchto udalostiach. My sme s Ním dnes na ceste života. Máme jeho Slovo, máme Ducha svätého, s Ním a v ňom vstupujeme do vzťahu s Ježišom. Duch Boží - Duch svätý,  je duch Ježiša aj Boha Otca a On sa stáva našim učiteľom. Učí nás dnes všetkému, čo potrebujeme pre život. Oživuje nám dušu a napĺňa nás životom... Je s nami vždy a vo všetkom, čo je. Cez Ducha Božieho poznávame Ježiša a Otca. Kto spozná Ježiša, už nežije ako dovtedy, kým ho nepoznal.

Máme nový život v Kristovi a s Ním, ktorý je úplne konkrétny a osobný.

Boh žije a ja som sa s Ním stretla. O tomto Bohu Otcovi, o Ježišovi Kristovi a o Duchu ich dvoch by som rada vydala svedectvo. Nedokážem slovami opísať... ani životom svedčiť o mojom Bohu. Učím sa chodiť s Ježišom, ako malé dieťa, učím sa čítať jeho lásku v mojom živote, vidieť jeho lásku v iných ľuďoch, chcem ho poznať a milovať. Chcem byť s Ním.

.

Ježišovo učenie je univerzálne. Ježišov prístup k človeku je jedinečný, je tak osobitný a veľmi osobný. Ježiš je nám tak veľmi podobný vo všetkom okrem hriechu.  Je to taký úžasný dar, že si to nevieme ani predstaviť. V bežnom živote vôbec nerealizujeme, ako sa Boh človek Ježiš Kristus približuje človeku… Boh sa skláňa k človeku, stalsa mu podobným, aby ho človek vedel porozumieť. Boh je tak veľký, že nie je možné si ho nijako predstaviť. Boh sa približuje človeku, lebo túži po láske človeka, preto sa Boh stáva takým ( malým), ako som ja!  a zároveň zostáva nekonečný a večný.

Boh prichádza k nám aj dnes. Boh stretá človeka. Je tu pre každého človeka bez rozdielu pôvodu, národnosti, osobného a spoločenského postavenia či životného údelu.

Životný štýl Ježiša Krista môže nasledovať každý, bez ohľadu na to, do akej rodiny sa narodil, ako vyrastal, aký mal výzor a hlas, bez rozdielu toho, akú inteligenciu dostal alebo nie, bez rozdielu toho, ako vyzeral a ako veril alebo neveril, poznal alebo nepoznal Boha - bez ohľadu na to, ako vyzeral jeho život dovtedy, kým človek stretol Ježiša Krista. V tomto vidím paralelu k tomu, prečo Ježiš neuvádza o sebe a svojej rodine nijaké konkrétne podrobnosti z detstva a mladosti. Neboli by nám potrebné ani užitočné. Nie sme z izraelského národa, príchod Ježiša Boha-človeka na svet sa už uskutočnil, Ježiš nám nikde nehovorí, aby sme žili v uniformite – aby sme boli rovnakí, čo do štýlu života. Jediné, čo od nás Boh žiada je veriť mu a žiť vieru, je to život  podľa  Evanjelia. Tak získame a upevníme charakter človeka Evanjelia, tak sa môžeme stávať podobnými Ježišovi a nasledovať ho… On sa sklonil k nám – stal sa človekom. Teraz sa musíme vyzdvihnúť my k Ježišovi (Ježiš povedal. „Keď raz budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe…“) a nastane stretnutie, ktoré premení náš život.

 

Boh miluje rozmanitosť! Tak, ako v prírode  nie je „rovnaký tvor ani rastlina – sú iba tvory a rastliny podobné, boli človekom zaradené do kategórií a rodov podľa určitých podobných znakov, a ich „rodu“, čeľade“ atď., ale každý a každá z nich je originál! A človek? Niet na svete rovnakého človeka! Aj keď ako ľudia môžeme mať najrôznejší vzhľad, farbu pleti, určitú konštitúciu tela, inteligenciu, charakter a rôzny spôsob myslenia, aj rôzne vlastnosti, máme nesmrteľnú dušu, v ktorej žije Boh. Niet na svete osoby, akou som ja a ty! Sme Božie originály! Sme vybavení nesmrteľnou dušou, najrôznejšími schopnosťami, darmi a sme obdarení túžbou po Bohu. A naopak.

Boh túži po nás… volá nás do vzťahu s Ním. Skláňa sa k nám dnes... Čaká aj dnes, či mu porozumieme. Miluje nás. Dal nám Slovo, dal nám Syna Ježiša, dal a dáva nám seba aj dnes. Robí tak osobne, každý má jedinečnú možnosť stretnúť ho a žiť s ním život v plnosti.

 

Slovo Božie je živé

Starý zákon nám hovorí o vzťahu a stretávaní sa  Boha a človeka, hovorí o zmluve Boha, o vernosti Boha k človeku. Boh odhaľuje človeku seba… Boh vyslovuje zmluvu s človekom a s jeho ľudom, a pečatí ju svojou vernosťou. Boh sa stará o človeka, vedie ho, chráni ho, miluje do krajnosti. Boh hľadá na človeka aj dnes.

Nový zákon hovorí o príchode a pôsobení Ježiša, Boha a človeka. Ježiš – Boh v tele človeka stretá človeka… a človek stretá Boha. Nový zákon hovorí o živote Boha a človeka v dnešnom svete, hovorí o živote a o viere v Boha, hovorí o živote v  Duchu a pravde.

Tak skúšam moje kroky s Duchom Božím a so živým Slovom.... Učím sa poznávať a milovať Ježiša.

+

Každý z nás dostal osobné pozvanie od Boha.

Boh nám dal život na tomto svete. Vložil do nás nesmrteľnú dušu a dal nám všetko, čo potrebujeme k životu s ním Dal nám Slovo Božie a svojho Ducha, aby sme ho spoznali. Dal nám Cirkev a sviatosti. Dal seba. Dal nám všetko. Chce lásku človeka, lebo On sám je Láska a stvoril nás pre lásku.

+

Milujem tohoto Boha v troch osobách, milujem jeho spoločenstvo Cirkev.  Milujem Ježiša, On je môj Ideál a vzor. Ďakujem za Cirkev, ktorá mi dala Slovo, sviatosti aj Ježiša.

Milujem Boha, milujem  Ježiša a jeho Ducha celým srdcom, celou dušou a celou silou, učím sa milovať seba a blížneho jeho láskou. Učím sa žiť, ako On. Chcem sa s vami podeliť. Je mojim veľkým želaním, aby ste aj vy "zrazu spoznali", že je tu On... Nech nás vedie a žehná Pán, Ježiš Kristus a Duch svätý nech nás vedie v slovách a v skutkoch, aby sme dávali inýmsvedectvo životom. Nech nám dá túžbu po Bohu, po oznaní Ježiša a radosť z Ježiša, živého Boha, prítomného  v našom živote, a nech nám dá radosť z jeho Slova.

Želám vám pokoj a lásku nášho Boha, vyprosujem silu viery a  vrúcnu túžbu po Bohu pre nás všetkých, ktorí v neho veríme. Prosím za tých, čo neveria, aj za tých, čo odmietajú Boha. Prosím Boha, aby do nás vložil  túžbu spoznať ho. Nech nás vedie Duch svätý, aby sme poznávali  Ježiša Krista!

Ježiš je  všade prítomný a je s tebou...

Ježiš je s tebou v tvojom konkrétnom živote a hovoríi..

Ježiš je tam, kde si ty, oslovuje ťa, chce sa starať o teba...

Ježiš je s nami dnes. Ako si dnes uvedomujeme jeho prítomnosť? Ako ho spoznávame vo svojom živote, ako ho stretáme u iných ľudí?  Máme radosť, že môžeme byť s ním? Ako vyzerá náš osobný vzťah? Isto máme veľa otázok. Ak sa priblížime k nemu v jeho Slove, ak prijmeme jeho Ducha, On nás všetko  naučí, dáva poznanie aj múdrosť. On nás učí modliť sa a zostávať s Ježišom, mnohé otázky sa zrazu vytratia...

Ježiš Láska Boh...

+

Hľadám konkrétne znaky prítomnosti Boha v mojom živote... hľadám v mojom živote pôsobenie Boha. Učím sa rozoznávať, počúvať jeho hlas, učím sa byť s ním, učím sa milovať ho...

Ježiš je prítomný v mojom živote