Blogy

« Späť

Budem Ťa, Pane velebiť

Budem Ťa, Pane velebiť

každý deň. Obeta chvál je milá Bohu, nie iné obety a žertvy. Milosrdenstvo chce Pán, nie obety... Preto, že sa to páči Bohu, preto, že má v tom Boh zaľúbenie, chcem ho chváliť a velebiť!

 

+

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, †
    a tvoje meno velebiť *
    navždy a naveky.
Budem ťa velebiť každý deň †
    a tvoje meno chváliť *
    navždy a naveky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, *
    tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Z pokolenia na pokolenie
        ide chvála tvojich skutkov *

    a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby *
    a rozprávajú o tvojich zázrakoch.
Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných *
    a rozprávajú o tvojej veľkosti.
Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti *
    a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, *
    zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
    a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Žalm 145

+++

Oslavovať budem Pána, a jeho meno chcem zvelebovať každý deň!

+

Moje myšlienky, slová, skutky nech sú oslavou Boha. smiley

Všetko, čo robím, hovorím, ako sa správam, nech je oslavou Boha.

To je moja obeta chvály. Takú obetu chcem niesť môjmu Bohu.

Svetlo slávy Boha nech je v mojom srdci, aby svietilo na ceste.

Chcem načúvať Bohu, jeho Slovu, aby som počula jeho hlas...

Chcem ísť s Ním. Všade, stále.

+

 

Pán je hoden chvály. Celé stvorenie chváli a oslavuje Pána, lebo pre to bolo stvorené. Aj my, ľudia, sme stvorení na Boží obraz, Boh nás povolal do života, aby sme žili na jeho slávu, ako to od vekov robí celé stvorenie. Ako spevavce spievajú svoje piesne chvály Bohu najvyššiemu, tak oslavuje Boha človek svojimi myšlienkami, slovami a chválospevmi, oslavujeme Boha prácou a spolužitím s blížnymi tam, kde sme. Tak oslavujeme Boha svojou rečou, slovami a skutkami. Všetko,čo myslím, všetko, čo nosím vo svojom srdci, je Božie a má byť na jeho slávu a na moju spásu. Potom aj to, čo hovorím, je Božie a je so mnou Boh.

Boh je so mnou aj vtedy, keď je moja myseľ ďaleko od Neho. Len vtedy mi memôže hovoriť, lebo nepočujem jeho hlas... Nemôže mi pomôcť, nemôže mi ukázať správnu voľbu, aby som sa nerozodla zle, lebo hľadím a počúvam inde, hľadím a počúvam tam, kde nie je ON.

Preto chcem hľadať jeho tvár a chcem počuť jeho hlas... Stále, vždy znova. Tak môžem ísť bez obavy, lebo je so mnou Boh.

+

Chváľme ho a oslavujme jeho sväté meno!

Pán je hoden vďaky.

Ďakujme Pánovi bez prestania,

lebo On je svätý a sväté je jeho meno,

Pán nás zahŕňa darmi, dobrodením a milosťou bez prestania.

 

Vzdávajme Pánovi vďaky a chvály, ďakujme Pánovi bez prestania!

+++

Moja myseľ odpočíva v Bohu, mojom Stvoriteľovi...

 

"Odpočíva" znamená, že sa zdržiava v Jeho prítomnosti. Keďže je moja myseľ v Pánovej blízkosti, a moje myšlienky sa s prestávkami (pre dennú prácu) zasa vracajú k Bohu, nemôžem myslieť na zlé. Áno, zlé sa ukazuje a vyčnieva na každej strane, moja myseľ sa však vracia k môjmu Bohu.

 

To je moje rozhodnutie. Nemôže to rozhodnúť nikto iný, iba ja. To je moja sloboda.

Sú len dve možnosti. S Pánom, alebo bez Neho. Iná možnosť nie je. Kto nerozhodne - už sa tiež rozhodol. Niet výhovorky. Vieme všetko, čo nám je treba vedieť, ba aj viac, nie len na náš úžtok a na spásu...

 

Volím si život - v Bohu, mojom Spasiteľovi!

 

Preto, lebo si volím Boha a život s Ním a v Ňom -  NIČ, čo nie je sväté, dobré, milé pred Jeho zrakom, čisté a dokonalé, nevôjde do môjho srdca! Ja si volím život - volím si Boha a idem s ním v mojom dni, v mojom živote, kým tu som. Preto nič nečisté nepúšťam do svojej mysle, do srdca a zlo sa ho nedotkne, lebo môj Boh je mocný Boh a On chráni svojich verných.

 

On je svätý a dokonalý Boh, je čistý a je bez poškvrny a miesto, na ktorom sa zdržiava Pán je sväté. Preto tam nemôže byť nič, čo nie je sväté a jemu milé.

 

Ja rozhodujem, čomu/komu dovolím, aby vstupoval do mojej mysle, do srdca...

Ja som to, kto rozhodne, čo budem čítať, na čo budú hľadieť moje oči, ktoré myšlienky smú zostať v mojej mysli a čo budem hovoriť a konať.

Nik iný to nerozhodne za mňa. To je moja voľba.

Volím si život.

 

Pri pokušení vlastnej slabosti, aj pri pokúšaní "zvonka" ide moja myseľ k Bohu - nie som sama. Je so mnou môj Boh, mocný, láskavý a milosrdný. Idem k Nemu, idem s Ním. On potom bojuje za mňa a so mnou... Boh miluje, keď ja neviem milovať... On hovorí ku mne/k iným sväté, keď ja mám slová  zranení a zrady... On myslí vo mne sväté, keď moje myšlienky sú zašpinené od zloby, neporozumenia, pýchy, egoizmu, závisti...

Krátky verš zo žalmu je moja zbraň, ktorou premôžem nepriateľa. Božie Slovo je zbraň, ktorá zaženie každého nepriateľa! Moja myseľ , moje srdce je v blízkosti Pána, preto sa nemusím báť. Boh je moja pomoc v každom súžení, preto idem a konám moju prácu, ktorú mám konať dnes.

Velebím môjho Boha! Chváliť ho chcem, kým len budem žiť!

heart

 

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *
    a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *
    a dvíha všetkých skľúčených.

+

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, *
    všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Vyplní želanie bohabojných, †
    vyslyší ich modlitbu *
    a zachráni ich.


Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, *

 

 

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu †
    a všetko živé nech jeho sväté meno velebí *
    navždy a naveky.

Ž 145

 

Chcem chváliť a velebiť môjho Pána bez prestania každý deň!

Boh je moja sila a pomoc v každom čase!

Chváľme Boha a oslavujme jeho sväté meno!

Nech nás žehná Pán zo Siona!

Chvála Kristu a Márii!

heartMK