Blogy

« Späť

Modlitby za jednotu kresťanov

Modlitby za jednotu kresťanov

Dnes sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V Roku viery máme mimoriadnu príležitosť pristúpiť vo viere a v láske k modlitbám za jednotu kresťanov. Hľaďme na Ježiša, ktorý žil na zemi v jednote s Otcom a Duchom svätým, ktorý nám ukázal všetko, čo potrebujeme pre život v jednote.

V Katolíckej cirkvi sa modlíme v jednote s Pápežom Benediktom XVI.

+

Benedikt XVI. o Týždni modlitieb za jednotu kresťanov
P:3, 18. 01. 2012 15:50, ZAH

Vatikán, 18. januára (RV) - Svätý Otec sa aj dnes prihovoril prítomným na generálnej audiencii, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. Vo svojej katechéze sa zameral na začínajúci sa Týždeň modlitieb.

Práve dnes sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý kresťania už viac ako sto rokov slávia vo všetkých kostoloch a cirkevných spoločenstvách, prosiac o dar, za ktorý sa modlil už Pán Ježiš pri Poslednej večeri, pred svojím utrpením: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal” (Jn 17,21). Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa zrodil z iniciatívy pátra Paula Wattsona, zakladateľa anglikánskeho náboženského spoločenstva, ktorý neskôr vstúpil do Katolíckej cirkvi. Jeho myšlienka získala požehnanie od pápeža sv. Pia X. a neskôr ju podporil aj pápež Benedikt XV., a rozšíril ju pre celú Katolícku cirkev listom Romanorum Pontificium z 25. februára 1916.

Túto modlitbovú oktávu v tridsiatych rokoch minulého storočia rozvinul a zdokonalil Abbé Paul Couturier di Lion, ktorý podporoval modlitbu „za jednotu Cirkvi podľa vôle Krista a v súlade s nástrojmi, ktoré on sám vyberie“. Vo svojich posledných spisoch Abbé Couturier videl tento týždeň ako prostriedok, ktorý univerzálnej modlitbe Kristovej umožní „vstúpiť a preniknúť do celého kresťanského Tela”; táto modlitba musí rásť, kým sa nestane „ohromným, jednohlasným výkrikom celého Božieho Ľudu,” ktorý Boha prosí o tento veľký dar. A tak každý rok, práve v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, impulz Druhého Vatikánskeho koncilu snažiť sa o plné spoločenstvo všetkých Kristových učeníkov, nachádza jedno zo svojich najlepších vyjadrení. Toto duchovné podujatie, ktoré zjednocuje kresťanov všetkých tradícií, posilňuje naše uvedomenie si toho, že jednota, o ktorú sa snažíme, nemôže byť len výsledkom našich snažení, ale je predovšetkým darom dostaným zhora - darom, o ktorý treba prosiť.

Podklady pre Týždeň modlitieb každý rok pripravuje ekumenická skupina z inej časti sveta. Rád by som sa zastavil pri tejto skutočnosti. Tento rok boli texty navrhnuté zmiešanou skupinou Katolíckej cirkvi a Poľského ekumenického koncilu, do ktorého patria viaceré cirkvi a cirkevné spoločenstvá žijúce v Poľsku.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120118026

+

Pár riadkov z dokumentu ekumenickej skupiny - podklady pre modlitby, o ktorých  je písané vyššie:

Hľadanie jednoty je možné po celý rok


Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú
Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti, aby ste mohli vyjadriť mieru dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spolu sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou.

Text: http://www.kbs.sk/documents/pdf/tmjk/tmjk2012.pdf

Klaniame sa Ti Kriste, Slovo - Boh, Chlieb života!

Prosíme Ťa, Duch svätý, veď nás, aby sme všetci boli jedno! Spoločenstvo veriacich vyznávajúci  a žijúci vieru v Boha, ako si nám to ukázal Ty!

Aby všetci boli jedno, ako Ty Otče vo mne a ja v Tebe, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno,, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Ján 17, 21-23;

+++

Bože náš, Prapôvod a Sila každej jednoty, voláme k Tebe a prosíme Ťa, aby si nám daroval  jednotu, ktorá zodpovedá vôli nášho Pána Ježiša Krista. Chceme urobiť všetko, čo je nám možné, aby sa jednota kresťanov stala skutočnosťou, Naša úloha je darom tvojej milosti, jedine Ty nám môžeš darovať chcenie a vôľu pre uskutočnenie tejto jednoty. Preto všetko naše úsilie začíname modlitbou: Daj nám,pokorne prosíme, dosiahnuť, čo od nás vyžaduješ.Amen!

+++

Ak všetky Kresťanské cirkvi vyznávajú Najsv. Trojicu, Boha, jediného Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista, ak sme všetci pokrstení v Trojjedinom Bohu a znovuzrodení pre večný život v sile tvojho Božského Ducha, potom už je medzi nami kresťanmi tvoja Božská Jednota, ktorou si Ty.

+++

Daruj nám rozvážnosť a múdrosť v našom  konaní, prosíme o odvahu  a svetlo pre našich kňazov, biskupov, kardinálov a cirkevných vodcov, aby sme spolu v radostnom presvedčení mohli žiť  skutočnú jednotu, ktorá pozostáva zo zblíženej a zjednotenej cirkvi. Amen!

Nech nás žehná Pán!

heartMK

Spracované podľa textov zo stránky: http://www.modlitba.sk/htm/poboznosti/adoracie/ador_14.htm