Blogy

« Späť

Slovo na dnes

Slovo na dnes

2 Kniha kráľov 5, 1-15;

 

Dnes, aj včera, Božie Slovo je  zaujímavé.

Je živé a hovorí k nám

.

Počúvam ho a snažím sa rozumieť.

Boh hovorí ku každému osobne. Pre blížneho dostávame slovo, ak sme o to pred tým prosili.

Dnes som mala pre mňa  Slovo o kráľoch a o služobníkovi Námanovi. Chcem sa s vami podeliť.

 

"Uzdravenie Námana", 2 Kniha kráľov 5, 1-15;

 

Náman, vážený služobník aramejského kráľa smrteľne ochorel. Kráľ mu chcel pomôcť. Dozvedel sa o prorokovi, ktorý by mohol pomôcť.

Čo počul, čo urobil kráľ?

Aramejský kráľ poslal izraelskému kráľovi list. Obaja králi nepoznali Boha. Aramejský kráľ "počul o prorokovi", preto sa rozhodol "vyskúšať" aj proroka, len aby mu bol uzdravený sluha. List s prosbou však poslal izraelskému kráľovi, lebo dievča, ktoré o prorokovi hovorilo, patrilo k ľudu izraelského kráľa. . Keď kráľ prečítal list, roztrhol si rúcho - hnev - a rozprával slová rozhorčenia o tom, čo dostal ako odpoveď. 2 Kráľ 5, 5-9; Nepochopil. Nepočul. Vôbec nemyslel na to, PREČO mu aramejský kráľ posiela list a sluhu! Videl a počul SEBA! Bál sa o svoju povesť, o seba, o kráľovstvo, a NEROZUMEL, prečo mu bol poslaný tento list...Preto videl v poslanom liste zámienku, hľadanie dôvodu proti sebe, videl napadnutie svojej osoby... Preto "iba reagoval" na to, čo pochopil z listu...

+

K Námanovi bol od Božieho muža Elizea poslaný posol, ktorý Námanovi (chorému na malomocenstvo)  priniesol odpoveď proroka, čo má robiť aby ozdravel "Choď a sedem ráz sa okúp v Jordáne a telo ti ozdravie a budeš zasa čistý" 2Kráľ 5, 10;

 

Čo počul Náman? Čo urobil on?

Rozhneval sa a odišiel so slovami: "Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie, ako všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť sa? - Obrátil sa a chcel odísť, ale sluhovia mu dohovárali, preto urobil, ako mu radil prorok, a jeho telo bolo čisté ako telo malého chlapca... 2Kráľ 5, 12-14;

+++

Zamyslela som sa nad tým. Ako počúvam ja Slovo Božie? Podobne ako izraelský kráľ, alebo skôr ako Náman?

 

Počujem zo Slova TO, ČO CHCEM JA, nie to, čo mi chce povedať Pán. Moje prekážky mi zakryjú, prekryjú alebo aspoň dostatočne spochybnia, či to skutočne mám urobiť a či tak, ako mi hovorí...

Ja si tiež mnohokrát  "roztrhnem rúcho", zlostím sa, nadávam, možno len v mysli), veď "nemám nadávať", myšlienky mi krúžia okolo počutého - Slova-  a ja vôbec netuším prečo!  Naozaj netuším?! Počula som, čo mi Pán práve povedal?

 

NETUŠÍM, PREČO sa stalo tak, neviem, nerozumiem, prečo toto!

Veď predsa ja som NIEKTO! Som kresťanka, som dcéra Kráľa! Verím v Boha, modlím sa, chválim a vzývam môjho Pána, ktorý ma miluje, prosím ho, aby mi pomohol, poradil!

A ON???

Nepríde ku mne osobne, nepoloží na mňa ruky a neodníme mi môj problém, záležitosť, bremeno, ktoré nedokážem niesť!!!

Posiela mi tohoto človeka. Veď ja viem lepšie, ako ten!

Prečo táto vec? Prečo toto?

Takto mám robiť? Veď inak je to oveľa ľahšie! Nerozumiem, neviem! Nechápem, prečo to chce mať tak!

Okúpať sa v Jordáne? Ja mám predsa lepšie možnosti, mám, viem bližšie miesto, lepší spôsob...

 

Nie. Nie je čudné, že ma Boh posiela k Jordánu, keď ja mám hneď tu oveľa lepšie rieky, Boh vie, prečo, načo mám ísť k Jordánu....

Nie je vôbec čudné, že mi neodoberie vkladaním rúk môj problém. Posiela mňa - JA mám ÍSŤ, a ja mám UROBIŤ TOTO...  Mám ísť k rieke, k určitej rieke, kde sa mám sedem ráz okúpať... Pán mi dáva presné pokyny, čo mám robiť, aby som sa očistila, aby som ozdravela, aby moje telo, môj duch, moja duša boli čisté ako u dieťaťa...

Ja mám ísť - určitá činnosť, a mám urobiť toto - spôsob činnosti, aby som dosiahla čistotu, mladosť a sviežosť srdca.

Ja mám vyjsť zo seba, z mojej predstavy riešenia veci, mám ísť kamsi, stretnúť kohosi, počúvnuť niekoho a tak podobne. Nie len tak, preto, že som Božia, mi nepadajú "uzdravenia", "očistenia" do lona. Musím ja pre to niečo urobiť. Nie vždy, ale často. A Keďže je to pre moje zdravie, keďže je to od môjho Boha, mala by som sa tešiť, mala by som s ochotou prijímať jeho radu, pokyny.

 

Pán mi presne hovorí, ako mám robiť, aby som dokázala prejsť mojou záležitosťou, aby som vyriešila môj problém, aby som vedela hovoriť a konať, aby som vyšla na rovné s bratom, sestrou... len On to hovorí tak, ako sa mne mnohokrát nepáči. Tak si to nepredstavujem, to nasledovanie, a a ni to, že som dcéra Kráľa, ktorý má moc, vplyv, a všetko vie a môže! To je môj problém! NEPOČÚVAM jeho, ale seba!

Preto sa musím stále "brániť" ako ten izraelský kráľ, lebo sa zasa "zľaknem", že mi dakto azda uškodí, mňa prevýši svojim vplyvom, rečami, alebo počúvam ako Náman a chcem iné, ako chce Boh...

 

Skutočne počuté Božie Slovo je účinné. Vedie von z problému, ukáže spôsob, smer, niekedy je dokonca presným návodom na to, čo je treba urobiť a ako. Potrebné je len jedno: viera. Boh neklame, nezavádza, nedáva nič, čo by nebolo dobré. Potrebuje to cvik. Potrebujeme čas, kým skutočne počujeme, ako ja teraz text z Knihy kráľov. Viera Bohu a túžba po pravde je cestou, na ktorej je s nami On sám. Spôsob konania a smer cesty ukazuje On. On vie všetko,  vie, čo je najlepšie a prečo.

Mám dôveru v Boha. Mám vieru v Boha, to stačí. O ostatné sa stará On.

Mám veľkú milosť. Boh ma miluje. Poznám ho, čítam a meditujem Božie Slovo. Modlia sa za mňa kňazi na celom svete. V každom čase (svetový čassmiley). Modlia sa za mňa bratia a sestry. Mám Eucharistiu a sviatosti. Mám dar svätej omše, kedykoľvek.

Preto predsa urobím, ako mi hovorí Pán, aspoň často, ak nie vždy. Preto môžem súhlasiť s jeho Slovom a dám mu aspoň suché "áno, Pane", keď už nie s radosťou, ochotou a s láskou. Raz mu dám aj moje radostné áno, ochotnú odpoveď nasledovania, raz mu dám áno s láskou a ochotou.

 

PS1: Obraz uzdravenia Nátana je možno príklad pre spovedanie sa smileyChorý, smrteľne chorý, nečistý Náman ide k prorokovi Božiemu, ten mu dá pokyny, čo má urobiť, ak chce ozdravieť, ak chce byť zasa čistý, omladnutý ako dieťa... Choď, okúp sa sedem krát v Jordáne... Nie iba raz - sedem krát, číslo seden už poznáme. Znamená veľa krát, často, stále... Nie iba tvár  si má umyť - má sa okúpať, okúpať celé telo. Nie iba namočiť sa - okúpať sa, celý sa okúpať v tejto rieke. Nie v rieke pri dome - v Jordáne. Nie tak, ako si myslel, ako chcel Nátan - tak, ako to žiadal Boh. Keď tak urobil, bol čistý, ozdravel a jeho telo bolo omladnuté ako telo dieťaťa.

PS2: Ak počúvame skutočne, čo hovorí Slovo Božie, niečo  sa zmení. Zrazu (?) akoby pochopíme, porozumieme zmysel, súvislosti, pochopíme, čo nám Pán chcel povedať. Ak budeme mať odvahu nasledovať, zmení náš život. Nie hneď, nie zajtra, ale zmení ho celkom isto. Kto stretá Boha v Slove, v modlitbe, v Eucharistii, nemôže zostať takým istým, akým bol. Nasledovanie mení človeka, viditeľne, každý to vidí. A začne sa meniť aj okolie, ľudia okolo nás. Nasledovanie Krista posväcuje, zbližuje s Bohom a s ľuďmi. Vedie človeka k dokonalosti, k svätosti.

 

heart

 

Ďakujem Pane!

Ďakujem za Tvoje Slovo,

Ďakujem za Eucharistiu, za dar svätej omše,

Ďakujem za bratov, za sestry, za kňazov!

Ďakujem za Tvoju lásku a starostlivosť!

heart

 

Ďakujem, môj Boh a Pán!

Viem, že ma veľmi miluješ, mňa, Tvoju dcéru.

Viem, Pane môj, som Tvoje dieťa, som dcéra Kráľa.

Som tá, ktorá má všetko!

Mám TEBA!

Mám práva, viem však, mám aj povinnosti.

Mám dary, mám milosti, mám TEBA!

Mám dar počúvať Božie Slovo. 

+

 

Nie, nechcem Slovo diskutovať, nechcem o ňom hundrať a stavať si ho podľa seba.

+

Chcem Slovo Božie prijímať a nasledovať. Ochotne, s láskou a s radosťou. Ak sa mi to nebude dariť, aj tak chcem ísť zasa k Tebe, môj Boh a Pán. Ty mi dáš, všetko, čo potrebujem, ba aj naviac mi dáš! Vždy si mi dal Tvoju lásku a milosrdenstvo!

Ďakujem!

heartMK