Blogy

« Späť

Zdravas Mária

Zdravas Mária

Pozdravujeme Matku Božiu, Matku Cirkvi a našu najdrahšiu Mamičku. Mesiac máj, najkrajší mesiac roka, je oddávna zasvätený mimoriadnej úcte k nej.

 

Matku Božiu si ctíme každý deň, v mesiaci máji intenzívne vyslovujeme modlitby litánií k našej Mamičke.

Mária, Kráľovná neba a zeme, Matka Cirkvi, pros za nás!

 

Svätá Panna Mária, nenarodila sa tebe podobná medzi ženami vo svete, Dcéra a Služobnica najvznešenejšieho, najvyššieho Kráľa, nebeského Otca, Matka nášho najsvätejšieho Pána, Ježiša Krista, Nevesta Ducha svätého, pros za nás spolu so svätým Michalom archanjelom a so všetkými nebeskými mocnosťami i so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho, milovaného Syna, nášho Pána a Majstra!

Amen! Aleluja!

Antifóna z hodiniek sv. Františka z Asissi

 

Úcta k Panne Márii

Vznik úcty  k Panne Márii má pôvod v dávnej dobe ranného kresťanstva. Vznikla po udalosti ukrižovania nášho Pána, ktorý pred smrťou na kríži odovzdal svoju matku Jánovi a taktiež odovzdal apoštolov svojej matke. Ján 19, 26-27;

Úcta k Márii, Panne a Matke Boha bola vždy sprievodnou úcte k Bohu a k Ježišovi, bola aj odpoveďou mnohých biskupov, kňazov, pápežov a veriaceho ľudu na rôzne udalosti v ich živote. Väčšinou sa jednalo o poďakovanie za vyslobodenie z útrap vojen, chorôb, hladu a iných súžení, do ktorých sa ľudia dostali vo svojom živote či už ako jednotlivci, či celé národy. Úcta k Panne Márii má veľkú hodnotu v mnohých krajinách. Mnohí vďačia Matke Božej za pomoc a ochranu, ktorá im bola udelená po príhovore k nej.

 

Podľa svätého Bernarda z Clairvaux (1090 – 1153): „Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.”

Svätý Bonaventura (1221 – 1274) napísal: „Ako mesiac, ktorý stojí medzi slnkom a zemou odovzdáva zemi to, čo dostal od slnka, tak Mária leje na nás, ktorí sme na zemi, nebeskú milosť, ktorú dostala od slnka Božej spravodlivosti.

 

Svätí mali mimoriadnu úctu k Panne Márii.

Mnohí ľudia, ktorí s dôverou k tejto mimoriadnej žene, k Márii, volali o pomoc a ochranu, boli vyslobodení z veľkých problémov a nešťastí. Existujú o tom nekonečne mnohé svedectvá.

+

Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote.
Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona z Montfortu, zistil som, že je to inak.
Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva. Ján Pavol II.

Z NihilObstat ku dielku O pravej úcte k Panne Márii od L.M. Grignona

+

Svätý Ľudovít Mária GRIGNON tvrdí, že mariánska zbožnosť je tak hlboko zakorenená v tradícii, že ju nemožno odsúdiť
bez narušenia základov samého kresťanstva. Ján Pavol II. hovorí: „Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho,
kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia. Grignon z Montfortu nás uvádza do samotného
zreťazenia tajomstiev, z ktorých žije naša viera, ktoré jej dávajú rásť a robia je plodnou.“ (Porov. André Frossard
dialoga con Giovanni Paolo II., Milano, Rusconi 1983, str. 157159)

Zdroj: http://www.frcth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/O_pravej_ucte_k_Panne_Marii.pdf

+

Viera či úcta k mimoriadnej žene, k Bohom vyvolenej Matke Ježišovej, ktorá je Matkou Cirkvi a všetkých kresťanov nie je povinnosťou. V Písme k tomu človek nie je priamo inšpirovaný či nejako nabádaný. Je zaujímavé, že práve v mnohých ťažkých, "neriešiteľných" a nebezpečných životných situáciách to bola práve ona, Mária, Matka Ježišova, ktorá pomohla, keď sa človek ku nej obrátil s vierou a v dôvere, lebo všetko ostané zlyhalo...

Na celom svete stoja baziliky, chrámy, kostoly postavené z vďaky a úcty k Márii, Matke Božej... Maľby, sochy a mnohé iné diela mali byť iba prejavom vďaky a úcty k nej.

 

Mesiac máj je v Cirkvi venovaný spomienke na Pannu Máriu.

V niektorých krajinách sa stretajú rodiny večer po bytoch, alebo pri kaplnkách zasvätených Matke Božej a modlia sa spoločne sv. ruženec. Na Slovensku sa máj spája s májovou pobožnosťou počas ktorej sa modlia Loretánske litánie. Posledný májový deň sa slávi sviatok navštívenia Panny Márie, ale v našich krajoch ostal 2. júla podľa liturgického kalendára, ktorý sa používal pred II. Vatikánskym koncilom. No napriek tomu 24. máj ostal ako pamätný deň Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá je hlavnou patrónkou chrámu Saleziánov a aj celej saleziánskej kongregácie.

Zdroj: http://mileticka.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=1

+

Nie, nie je pre mňa povinnosťou, uctiť si túto mimoriadnu ženu, Máriu, Pannu a Matku Ježišovu, ktorú nám Ježiš sám dal za matku, a bez ktorej "FIAT" "Staň sa" by sme nemali Ježiša.

Je mi cťou a radosťou, venovať Márii modlitby Zdravas´, aj Litánií a mnohých iných, ktoré nám odovzdali iní veriaci.

Mária je mocnou orodovníčkou, nezmenili na tom nič ani storočia od začiatku prejavov úcty a zbožnosti ľuddí. Aj dnes nám vyprosuje mnohé milosti, ochranu v nebezpečenstvách nielen fyzického života ale aj života viery a pravej úcty k Bohu a ku Kristovi. Mária je matkou Cirkvi a ona ju ochraňuje aj v dnešných turbulenciách a rôznych závažných  problémoch.

 

Skutočná Mariánska úcta

Pravá úcta k Matke Božej podľa sv. Ľ. M. Grigniona vyviera z vnútra, z úsudku o jej vyvolení, je plná nežnosti a  veľkej dôvery; vystríha pred hriechom, nezanecháva rýchlo skutky zbožnosti, nebojí sa, žeby urazila jej Syna. Nenesie v sebe škrupulóznosť ani ustráchanosť, verí v Máriinu blízkosť; nežistne miluje a slúži i v časoch duchovnej prázdnoty a usmerňuje dušu od seba k Bohu a k blížnym.
(Prevzaté z Katolíckych novín z 12.júna 2005, Marta Raučinová, upravené.)

Zdroj:http://marianskehnutia.sk/index.php/marianska-cesta/prava-ucta-k-panne-marii

 

Na internete som objavila veľmi hodnotnú stránku, na ktorú si vás touto cestou dovolím upozorniť. Je na nej nie len vysvetlenie o pravej úcte k Márii, ktorá vychádza z úcty k Bohu a k Ježišovi. Nájdete na nej nielen vysvetlenie, ale aj mnohé odkazy, materiál a súbory biblických textov, iných diel a  mnoho veľmi hodnotných informácií. Odkaz na ňu:

http://marianskehnutia.sk/index.php

 

Ďakujem, Mária, Matička Božia a Mamička naša, za Ježiša!

Ďakujem za tvoju lásku a za pomoc v radosti aj v každom súžení!

Ďakujem Ježiš, za Máriu, ktorú si nám dal za Matku!

+

Ďakujem za kresťanov, ktorí naďalej šíria úctu Matke Panne Márii!

Ďakujem za mariánskych kkňazov a rehoľníkov a za ľudí, ktorí s vierou a s láskou ďakujú Matke Božej!

+

Mária, pomocnica kresťanov, pros za nás!

Sedembolestná panna Mária, Patrónka Slovenska, pros za nás!

My sa ti navždy zasväcujeme! Amen! Aleluja!

heart

Chvála Kristovi a Márii!

 

Zdroj: google