Blogy

« Späť

EGYPT: ČLÁNOK O KRESŤANSKEJ LÁSKE DOSIAHOL MILIÓNY ĽUDÍ

EGYPT: ČLÁNOK O KRESŤANSKEJ LÁSKE DOSIAHOL MILIÓNY ĽUDÍ

29.apríl 2016

9. apríla 2016 obsahovala víkendová príloha vládou vlastnených a v Egypte najpopulárnejších novín Al-Ahram článok, ktorý sa odlišoval od ostatných. Tlačeným písmom bol nadpis: Láska v kresťanstve.

V Egypte je ešte stále verejné kázanie zločinom, ktoré vedie do väzenia. Napriek tomu autor článku, veľmi známy a rešpektovaný moslimský novinár venoval celú stranu v cene 10 mil egyptských libier /990 tis EUR/ pätdesiatim biblickým pasážam o láske. Ďalšie témy vo veršoch zahŕňali odpustenie, pokoj, ba dokonca  i obeť Ježiša Krista ako odčinenie za hriechy.

Autor končil článok otázkou: „Počul niekto niekedy čo Kristus, syn Márie povedal, keď rozprával príbeh lásky, ktorý nachádzame v Evanjeliu v Matúšovi 5:43-45: „Počuli ste že bolo povedané, miluj svojho blížneho a nenáviď svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste sa stali deťmi Otca v nebesiach“?

Člen Open Doors v Egypte konštatoval: „ Aká je to obrovská radosť čítať takýto silný článok o kresťanskej láske! Myšlienka, že milióny Egypťanov môžu čítať tento článok, že možno po prvý krát bola daná možnosť rozmýšľať o Božej láske a Ježišovom učení - je nádherná a vzrušujúca.“

Tu uvádzame niekoľko z biblických veršov uvedených v článku. Keď ich prečítate, prosím modlite sa, aby ich Pán použil na rozšírenie Jeho lásky medzi ďalších ľudí v Egypte:

Kniha žalmov 146:8 Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.

Kniha proroka Jeremiáša 31:3 Zďaleka sa mu zjavil Pán: "Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň

Kniha prísloví 8:17 Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a usilovne hľadajú.

Deuteronómium 6:4-7 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

1.list Korinťanom 13:13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

List Rimanom 12:9 Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru

1.Petrov list 1:22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!

Ján 13:34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

List Rimanom 12:10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,

Júdov list  1:2 Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti

List Efezským 4:1-6 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.  Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých

1.list Korinťanom13:4-8 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

2.Petrov list 1:5-7 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.

1.list Korinťanom13:1-3 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Matúš 18:21-22 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

1.list Jánov 4:7-8 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska

2.list Korinťanom 5:14-15 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.

A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.

1.list Jánov 4:10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

1.list Jánov 4:16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Ján 17:26 Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja."

Prenasledovanie v Egypte

Egypt patrí na 22. miesto najprenasledovanejších krajín sveta pre kresťanov. Náboženská sloboda pre kresťanov nie je plne garantovaná a Cirkev je pod tlakom vládnych zástupcov, ktorí nepokladajú ľudské práva za ich hlavnú prioritu.

Zdroj : Open Doors

Foto: wikipedia