Blog

« Späť

"Zmeniť mentalitu" v pohľade na laikov

Výzva pápeža

 

Pápež vyzýva k „zmene mentality“ v pohľade na laikov

 

Laici nemajú byť považovaní len za „spolupracovníkov“ kňazov, ale za osoby skutočne „spoluzodpovedné“ za jestvovanie a činnosť Cirkvi.

 

Pápež poslal list Katolíckej akcii podpísaný 10. augusta v Castel Gandolfo. List s príhovorom bol napísaní pri príležitosti 6. medzinárodnému zhromaždenia Katolíckej akcie, ktoré trvalo 5 dní a skončilo v nedeľu 26. augusta. Katolícka akcia je hnutím, ktoré má v Cirkvi dlhú históriu. Viacero členov hnutia bolo vyhlásených za blahoslavených a svätých. Téma, ktorú si Katolícka akcia vytýčila na uvažovanie, niesla názov „Spoluzodpovednosť v Cirkvi a spoločnosti“. Pápež vyjadril potešenie z toho, že práve touto témou sa bude Katolícka akcia počas zhromaždenia zaoberať. V liste laickému hnutiu Katolícka akcia napísal, že „táto téma je pre laikov veľmi dôležitá a aktuálna  v príprave na Rok viery a Synodu biskupov o Novej evanjelizácii“. V liste sa pápež zameral na niekoľko kľúčových vecí spojených s aktívnym životom laikov v Cirkvi a spoločnosti.

 

Pápež povedal, že vzťah laikov voči Cirkvi má povahu spoluzodpovednosti: „Spoluzodpovednosť vyžaduje zmenu mentality, predovšetkým v pohľade na laikov v Cirkvi. Laici nemajú byť považovaní za tých, ktorí „spolupracujú“ s kňazmi, ale za tých, ktorí sú skutočne „spoluzodpovední“ za život a činnosť Cirkvi. Je preto dôležité, aby zrelí a zodpovední laici žili v jednote. Sú potrební laici, ktorí sú schopní niečím špecifickým prispieť v rámci poslania Cirkvi. Táto ich služba má byť vykonávaná v súlade s jednotlivými službami a úlohami, ktoré každý z týchto laikov v Cirkvi zastáva. Nech sa táto služba odohráva vždy v srdečnom spoločenstve s biskupmi.“ Ostaňte hlboko zjednotení s biskupmi aj s nástupcom Petra. So svojimi pastiermi žite aktívnu spoluzodpovednosť (por. Apostolicam actuorsitatem, 20).“ 

 

Pápež pripomenul, že ak je vzťah medzi aktívnymi laikmi a pastiermi priateľský, môžem právom očakávať, že to prinesie veľké plody. Pápež pripomenul stať z učenie II. Vatikánskeho koncilu:  „V tomto zmysle dogmatická konštitúcia Lumen Gentium opisuje vzťah medzi laikmi a pastiermi ako „priateľský”: „ Z týchto priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými pastiermi sa dajú očakávať mnohé dobrodenia pre Cirkev: tak sa totiž v laikoch prehlbuje pocit ich vlastnej zodpovednosti, obnovuje sa nadšenie a uľahčuje sa ich spolupráca s duchovnými pastiermi. Oni zase, podporovaní skúsenosťami laikov, budú si môcť utvoriť jasnejší a lepší úsudok tak v duchovných, ako aj časných otázkach, aby tak celá Cirkev, za pomoci všetkých svojich členov, účinnejšie plnila svoje poslanie pre život sveta.“ (LG 37)

 

Svätý otec povzbudil laikov, aby prehlbovali a prežívali ducha hlbokého spoločenstva s Cirkvou, aby boli podobne ako raná Cirkev jedného srdca  (Sk 4, 32). Pápež ďalej povedal: „Prežívajte záväzok pracovať pre misiu Cirkvi za niečo, čo je vám vlastné. Robte to prostredníctvom modlitby, štúdia, aktívnou účasťou na cirkevnom živote, vnímavým a pozitívnym pohľadom na svet a neustálym skúmaním znamení čias. Neúnavne pracujte na svojom zdokonaľovaní sa. Berte vážne svoju každodennú formáciu. Ako laici, ktorí majú svoje konkrétne povolanie, ste povolaní byť odvážnymi svedkami v každej spoločenskej sfére, aby evanjelium mohlo zažiariť a priniesť nádej v ťažkých situáciách temných dní, v ktorých sa dnešní ľudia tak často ocitajú na ceste svojho života.“ Pápež poukázal aj na potrebu pracovať vo svetle sociálneho učenia Cirkvi, ktoré nám tiež pomáha rásť v spoluzodpovednosti a robí z nás „laboratórium globálnej solidarity a charity“. Pápež nás pozýva k odvážnym krokom v oblasti solidarity.  

 

V závere listu pápež pripomenul potrebu nachádzať nový jazyk v našom úsilí o nový spôsob evanjelizácie: „Veľkou výzvou novej evanjelizácie je viesť druhých k stretnutiu s Kristom ohlasovaním jeho posolstva spásy takým jazykom a spôsobom, aby ho ľudia v tejto prudko sa meniacej spoločnosti a kultúre pochopili.“ 

 

Záver pápežovho posolstva bol priamou výzvou k osobným vzťahom na všetkých úrovniach: „Prijmite a podporujte pastoračné rozhodnutia diecéz a farností. Vytvárajte príležitosti na vzájomné stretnutia a úprimnú spoluprácu s ostatnými zložkami cirkevného spoločenstva. Rozvíjajte vzťahy úcty a jednoty s kňazmi, aby komunita mohla byť živá, aby slúžila a aby bola misijná. Kultivujte autentické osobné vzťahy s každým, počnúc rodinami.“

 

Rastislav Dluhý C.Ss.R

 

Celý príhovor dostupný :  Zenit, 24. august 2012

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásne! Ďakujem za príspevok! Našu vieru máme prežívať naozaj aktívne...vo všetkých smeroch...
Odoslané 1.9.2012 19:57.