Oznamy

« Späť

Prečo veriť - Scott Hahn

Prečo veriť - Scott Hahn

Recenzia

Kniha vhodná ako príprava na Rok viery

 

 

Recenzia knihy Scotta Hahna - Prečo veriť

 

Scott Walker Hahn, Prečo veriť. Bratislava  : Redemptoristi – Slovo medzi nami 2009, 232 strán, ISBN 978-80-89342-06-8, z anglického originálu Reason to Believe(2009) preložil Pavol Petrík.

 

Slovenskí redemptoristi už niekoľko rokov ponúkajú čitateľsky príťažlivú sériu publikácií z pera Scotta W. Hahna. Tento americký spisovateľ a teológ sa narodil v roku 1957. Študoval postupne teológiu, filozofiu a ekonomiku na Grove City College (Grove City, štát Pensylvánia) a ďalej študoval teológiu v evanjelickom teologickom seminári Gordon–Conwell Theological Seminary (South Hamilton, štát Massachusetts). Začínal ako kazateľ Presbyteriánskej cirkvi hlboko presvedčený o tom, že Katolícka cirkev sa odchýlila od pravého kresťanstva. Pod vplyvom hlbšieho štúdia Svätého písma, predovšetkým biblickej témy zmluvy sa priklonil k učeniu Katolíckej cirkvi, do ktorej vstúpil v roku 1986. Doktorát získal v roku 1995 na Marquette University (Milwaukee, štát Visconsin). Mnoho ľudí ho začalo volať „Martin Luther v spätnom chode“ a pod jeho vplyvom mnohí protestantskí kazatelia a biblisti taktiež vstúpili do Katolíckej cirkvi. Jeho manželka Kimberly sa stala katolíčkou v roku 1990. V súčasnosti Scott Hahn stojí na čele inštitúcie St. Paul Center for Biblical Theology, ktorú sám založil. Jej cieľom je  rozširovať biblickú gramotnosť medzi katolíckymi laikmi aj klérom. Hahn patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejších katolíckych autorov v USA.

V slovenskom preklade vyšli jeho publikácie: Baránkova večera, Svätá omša ako nebo na zemi (2005); Kto si, Mária? Božia Matka v Božom slove (2006); Bože, buď milostivý (2006); Otec, čo plní sľuby (2008); Moja duchovná cesta v Opus Dei (2008); Znamenitý život (2010). V češtine vyšla kniha, v ktorej opisuje cestu vlastnej konverzie na katolícku vieru: Naša cesta do Katolíckej cirkvi (2000).

Scott Hahn nesie charakteristiku katolíckeho apologetika a práve publikácia Prečo veriť je toho príkladom a istým spôsobom odráža vlastnú cestu, ktorou Hahn prešiel od svojho anti-katolíckeho postoja až k prijatiu katolíckej viery. Podľa jeho vlastných slov v tejto knihe vysvetľuje, akým spôsobom on sám prišiel k presvedčeniu, že Katolícka cirkev pravdivo odovzdáva  posolstvo Ježiša Krista. Kniha ideovo vychádza z výzvy v Prvom Petrovom liste 3,15-16:Buďte „stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou.“ Apologetika je totiž umenie vysvetľovať a brániť vieru. Úloha katolíkov nie je len veriť ale aj usilovať sa zdôvodniť túto vieru a to takým spôsobom, aby to mohli pochopiť aj obyčajní nekresťania. Apologetika sa v prvom rade odvoláva na logiku, prírodu, vedu, dejiny a zdravý rozum. Keďže aj my žijeme v dobe, keď spoločnosť pokladá kresťanstvo za poveru a bigotnosť, musíme podať dôkazy o veciach, v ktoré veríme.

Celá kniha má 15 kapitol resp. zdôvodnení katolíckej viery,  ktoré sú rozdelené do troch hlavných častí: I. Prirodzené dôvody; II. Biblické dôvody; III. Kráľovské dôvody. Rozloženie týchto častí je logické a nadväzujú vzájomne na seba. V prvej časti sa autor zameriava na neveriacich a na základe argumentov filozofie, prírody, dejín a zdravého rozumu postupne predkladá dôvody, pre ktoré viera a rozum si neprotirečia, ale vzájomne dopĺňajú. Čitateľ sa dozvie o štyroch princípoch logiky, ktorými sa riadi ľudský rozum a pred ktorými nikto (ani veriaci človek) nemôže uniknúť: princíp neprotirečenia; princíp všeobecnej spoľahlivosti zmyslového vnímania, princíp kauzality a princíp sebauvedomenia. Aj na základe týchto princípov definoval sv. Tomáš Akvinský svojich päť ciest, ktorými dokazoval existenciu Boha. Scott Hahn uzatvára túto časť dôležitým upozornením, že samotný dôkaz nestačí, ale je potrebné, aby sme vlastným životom boli znamením Božej prítomnosti vo svete.

Druhá časť je zameraná na kresťanov, ktorí však neprijímajú katolícku vieru. Keďže s ostatnými kresťanmi má Katolícka cirkev spoločnú predovšetkým Bibliu a pevnú vieru v Boha a v Ježiša Krista. Medzi kresťanmi je menej rozporov, ako vo vzťahu k nekresťanom. Autor tieto rozpory pripodobňuje k „hádkam v rodine“, ktoré však môžu niekedy prerásť do nebezpečných rozmerov. Na základe biblických textov sú postupne predstavené niektoré témy dotýkajúce sa samotnej Cirkvi – jedna, svätá, katolícka, apoštolská ako aj úcta k svätým, k Panne Márii, k eucharistii, primát pápeža tzn. k témam, ktoré sú najčastejšie príčinou nezhôd medzi kresťanmi. Napríklad v stručných odpovediach Scott Hahn vyvracia niektoré predsudky ohľadom pápeža: katolíci si myslia, že pápež je bezhriešny; katolíci si myslia, že pápež nerobí chyby; katolíci si neomylnosť vymysleli v 19. storočí atď.

Napokon tretia časť, ktorá nesie vznešené pomenovanie „Kráľovské dôvody“ je zameraná na niektoré témy z Biblie vo svetle Božieho zjavenia. Ide teda o teologické dôvody. Autor si za motto tejto časti vybral tému kráľovstva. Uvádza, že napriek dôležitosti starozákonnej postavy Mojžiša, novozákonné texty predstavujú Ježiša ako naplnenie prísľubov o kráľovstve daných Dávidovi. Ježiš Kristu je nazvaný Syn Dávidov (a nie Mojžišov). Na základe Ježišovho vyslania sa týmto kráľovstvom stala Cirkev.

Publikácia Scotta Hahna upúta argumentáciou, ktorá nie je bojovná ani nepriateľsky naladená. Ide o pokojné a isté zdôvodnenie katolíckej viery. Autor adresuje slová výzvy samotným katolíkom, keď ich nabáda k štúdiu teológie, čo si vyžaduje úsilie a dlhodobý projekt. Zároveň však názorne dodáva: „Naša viera je ako pevnosť. Jej sila nezávisí len od hrúbky stien alebo šírky vodnej priekopy, ale predovšetkým od zdravia a odhodlanosti pána pevnosti“. V tom je možné vidieť jasný odkaz aj do reality Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jej sila nemôže spočívať len v hlasitosti, s akou sa bude prezentovať, ale na prvom mieste vnútornou silou svojich členov. Kresťanstvo nie je súhrnom namemorovaných poučiek alebo podčiarknutých viet z cirkevných dokumentov, ale hlboko zakorenenou vierou v Ježiša Krista, ktorý nám priniesol Božiu „dobrú zvesť – evanjelium“ pre  ľudstvo.

 

František Trstenský

 

 

Zdroj : Nové Horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnost, č. 2/2011 roč. V., s. 100 - 101.

 

Objednať : http://www.kumran.sk/preco-verit-p-7824.html