« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV

NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV

NASLEDOVANIE KRISTA IV 18 _ DOSLOV Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 18. kapitola

NEBUĎ NEVERIACI, ALE VERIACI

 

 

Dostali sme sa k záveru NASLEDOVANIA Krista podľa Tomáša Kempenského. V tejto poslednej časti sa dozvedáme to najdôležitejšie pre náš život: zamerať sa na poznanie svojej viery, svetlo poznania cez Božie slovo, pristupovať ku sviatostiam s neochvejnou vierou, úctou, pokorou a bázňou v presvedčení, že Boh nás nesklame, sklame sa ten, kto príliš dôveruje sebe.  „Boh je s tými, čo majú úprimné srdce, zjavuje sa pokorným, jednoduchých uschopňuje chápať, čistým dušiam otvára rozum; ale pyšným a zvedavým odopiera svoju milosť (T.Kempenský).“

 

DOSLOV/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_18.ppsx/b6616312-2d08-4c04-8192-15cf022aa8f7

Neskorý stredovek predstavuje pohnuté časy. Scholastika svätého Tomáša Akvinského bola na ústupe, cirkevný život spovrchnel a zosvetštel, veriacich sa zmocňovala neistota. Príčinou boli najmä zásahy svetských mocí do cirkevných záležitostí – avignonské zajatie pápežov, rozpory medzi pápežstvom a cisárstvom, spory o investitúru cirkevných hodnostárov, politické i spoločenské zápasy. K tomu sa pridružili prírodné katastrofy – zemetrasenia, povodne, hlad a mor . . .

Ale ako vždy, v Cirkvi, v reholiach, u kňazov i vo veriacom ľude proti nátlaku zvonka vzniklo obrodné hnutie, ktoré čelilo biede času. Bola to mystika, spoločné bohatstvo kultúrnych národov Európy a pre kresťanstvo jedno z najšľachetnejších darov končiaceho stredoveku. Kláštorný život sa reformoval, prekvital. Rehoľníci i veriaci cítili potrebu odpútať sa od sveta, odumrieť pozemskosti a hľadať útechu v priamom spojení s Bohom.

Z hĺbok kontemplatívneho života mužských i ženských kláštorov vychádzali impulzy navonok. Horliví františkáni a učení dominikáni zintenzívnili svoju dušpastiersku činnosť, usporadúvali ľudové misie, čoskoro nadchli i diecézne duchovenstvo a mnohých laikov v mestách i na vidieku.

Základom mystiky bolo učenie Tomáša Akvinského o Bohu, najmä jeho mystické prvky, ktoré sa zrkadlia v početných spisoch mystiky v západných európskych zemiach. Autori rozvíjajú toto učenie nielen teoreticky, ale najmä prakticky v pokynoch na dosiahnutie dokonalosti kresťanského života.

Jedným z najkrajších literárnych plodov stredovekej mystiky je «Štvoro kníh o nasledovaní Krista» od bl. Tomáša Kempenského, dielo, čo si doteraz udržalo hlbokú pôsobnosť a obľubu u kresťanov všetkých vyznaní.

Tomáš Kempenský, pôvodným menom Thomas Hemerken (1379/80-1471), rodák z Kempenu, 12-ročný vstúpil do kláštora augustiniánov na Hore svätej Agnesy pri Zwolle v Holandsku, ktoré vtedy patrilo k Nemeckej ríši. Skoro sedemdesiat rokov prežil v kláštore. Venoval sa výchove rehoľného dorastu, ale najmä rozjímaniu o živote a umučení Ježiša Krista v duchu  vtedajšej mystiky, rozpisovaniu svätého písma a l1turgických kníh, pričom si osvojí hlboké vedomosti Božieho zjavenia. Z tohto základu potom vznikali Jeho náboženské spisy, hymny a modlitby, ktoré už v tom čase nachádzali veľký ohlas nielen v múroch kláštora, ale prenikali i navonok.

«Štvoro kníh o nasledovaní Krista» skončil a zverejnil roku 1441. Prekvapuje, že autor, ktorý celý svoj dlhý život prežil v múroch kláštora vedel aforisticky zachytiť nielen problémy kresťana, ale v duchu Bohom zjavených právd našiel aj ich riešenie. To je ovocie mystiky.

Problémy človeka a kresťana zostávajú tie isté. A tak dielo Tomáša Kempenského prekonáva časy, lebo sa opiera o zjavenie, o večnú pravdu Pôvodcu života, človeka a sveta. Z toho vyplýva aj platnosť jeho výrokov až dodnes. «Nasledovanie Krista» zostáva studnicou sebapoznania náboženského a kultúrneho života človeka i dnešných kresťanských pokolení.

«Nasledovanie Krista» od Tomáša Kempenského bolo krátko po zverejnení istotne známe i na Slovensku. No v latinčine bolo prístupné len rehoľníkom a kňazom, prípadne vzdelaným laikom.

Prvý slovenský preklad «Nasledovania» vyšiel roku 1734 v kníhtlačiarni trnavskej univerzity, ktorú viedli jezuiti. Po presťahovaní do Budína r. 1777, vyšlo tu druhé slovenské vydanie. Obe vydania sprístupnili dielo Tomáša Kempenského širokým vrstvám slovenských veriacich.

Aj po reformácii «Nasledovanie Krista» zostalo spoločným dedičstvom katolíkov i evanjelikov. Matej Bel, evanjelik, slovenský učenec svetového formátu, vydal Kempenského «Nasledovanie»v latinčine už roku 1725 v Lipsku. Bol prívržencom pietizmu, prísneho duchovného smeru evanjelickej cirkvi, ktorý mal korene práve v stredovekej mystike. Väčší význam pre kultúrny a náboženský život slovenských evanjelikov mal preklad Jána Ambrozyho, ktorý vyšiel v Prešporku v českej bibličtine roku 1780.

Ani Bernolákovo obrodné národné hnutie neobišlo Kempenského «Nasledovanie Krista». Ešte pred Palkovičovým slovenským prekladom Svätého písma (1820 a 1830) dubnický farár a nitriansky kanonik František Xaver Habek preložil do bernolákovskej slovenčiny Kempenského dielo a vydal ho roku 1806.

Po Štúrovej kodifikácii spisovnej slovenčiny Kempenského «Nasledovanie» vyšlo znovu v preklade kňaza Jozefa Viktorina roku 1867. Neskoršie toto vzácne dielo znovu vydal vo veľkom náklade Spolok sv. Vojtecha v Trnave v preklade Martina Kollára. Toto vydanie preniklo do najširších vrstiev a veľmi prispelo nielen k obrode náboženského, ale aj uvedomelého národného života.

Najväčšie rozšírenie Kempenského diela «Nasledovanie Krista» získal preklad Petra Prídavka, ktorý sa neopieral o staršie preklady, ale preložil ho priamo z latinčiny. Prvé tri vydania vyšli nákladom Grafickej únie v Prahe a Prešove roku 1935 a našli radostný ohlas u katolíckych i evanjelických veriacich. Slovenskí misionári Spoločnosti Božieho slova v Nitre vydali Prídavkov preklad roku 1943 a 1946. Pod tlakom udalostí doma vydania Kempenského «Nasledovanie Krista» sa potom presunuli do zahraničia. Roku 1963 vyšlo šieste vydanie Prídavkovho prekladu nákladom msgr. Františka J. Fugu v Hamiltone, Kanada, a súčasne v Slovenskom vydavateľstve sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Upravené vydanie vyšlo znovu v Slovenskom vydavateľstve O. msgr. Františka J. Fugu v Hamiltone roku 1970. Všetky tieto vydania sú dávno rozobrané.

Toto vydanie Slovenského vydavateľstva Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa opiera o preklad Petra Prídavka, no bolo ho treba dôkladne zrevidovať a jazykovo upraviť, aby vyhovovalo požiadavkám času.

Knihu «Nasledovanie Krista» treba premeditovať, čítať znovu a znovu, aby prinášala účinok. Na ktorejkoľvek strane ju človek otvorí, zbadá a pochopí, že tu ide oňho, o každodenné problémy kresťana, o zmysel života a jeho konečný cieľ – o trvalé spojenie s Bohom. Kresťan tu nachádza nielen smernice náboženského života, ale predovšetkým útechu v protivenstvách, silu odhodlať sa a vydržať, poznať seba a svoje slabosti, odhaliť nepriateľa a jeho úskoky, vyhýbať sa omylom, zatúžiť po Pravde, v ktorej jedinej je naša spása.

 

Ak máte chuť, môžete aj DOSLOV sledovať aj pri hudbe v priloženej prezentácii!

 

Stiahnite si prezentácie: 

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_18.ppsx/b6616312-2d08-4c04-8192-15cf022aa8f7

/documents/2298897/3820230/NASLEDOVANIEJKDoslov.ppsx/1b738381-c42c-48a2-a71b-82d2270869c7

 

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE KRISTA

 

 

Obr.:  Beautiful-google