« Späť

„Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj“ – téma Svetového dňa pokoja 2016

„Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj“ – téma Svetového dňa pokoja 2016

Vatikán 11. augusta – Už je známa téma pápežovho posolstva k Svetovému dňu pokoja 2016. Dnes ju zverejnila Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj v nasledovnom znení: „Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj“ (Overcome Indifference and win Peace - Gagne sur l’indifférence et remporte la paix - Vence la indiferencia y conquista la paz). Tento slogan bude charakterizovať 49. svetový deň pokoja 1. januára 2016, ktorý bude už tretím za pontifikátu pápeža Františka.
„Ľahostajnosť voči biedam našich čias je jednou z hlavných príčin chýbajúceho pokoja vo svete“,  uvádza sa v sprievodnom komuniké pápežskej rady s nasledujúcou konkretizáciou:
„Ľahostajnosť sa dnes viaže na rozličné formy individualizmu, ktoré vedú k izolácii, nevšímavosti, egoizmu, čiže k nezáujmu a nedostatku nasadenia. Nárast informácií neznamená automaticky zvýšenie pozornosti voči problémom, ak nejde ruka v ruke so solidárnou otvorenosťou svedomia. Pre tento cieľ je zásadne dôležitý prínos, ktorý popri rodine môžu dať vychovávatelia, učitelia, ľudia z oblastí kultúry a médií, intelektuáli a umelci. Nad ľahostajnosťou sa dá zvíťaziť len spoločnou odpoveďou na túto výzvu.
Pre pokoj je potrebné pracovať; nezískava sa bez námahy, bez konverzie mysle a srdca, bez zmyslu pre kreativitu a pozitívne zaangažovanie sa v diskusii. Ide tu o pestovanie zmyslu pre zodpovednosť a utváranie povedomia o závažnosti aktuálnych problémov, ktoré na nás doliehajú, ako je fundamentalizmus, netolerancia, masakre, prenasledovanie pre vieru a etnickú príslušnosť, pošliapavanie slobody a práv celých národov, vykorisťovanie ľudských bytostí vystavených dokonca aj rôznym formám zotročenia, korupcie a organizovaného zločinu, vojna a drámy utečencov a násilne vysídlených osôb.
Takáto výchova a senzibilizácia by sa mala zároveň zameriavať na hľadanie príležitostí a možností ako poraziť tieto zlá: základnými formami konštruktívnej odpovede sú v tomto zmysle vytváranie kultúry zákonnosti a výchova k dialógu a spolupráci.
Budúcoročná téma „Premôž ľahostajnosť a vydoby pokoj“ nadväzuje na posolstvo pápeža Františka z predchádzajúceho roka, pripomína Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj vo svojom komuniké, keď píše:
„Každodenné budovanie pokoja prekonávaním ľahostajnosti sa realizuje v zameraní na rozličné podoby novodobého otroctva, ktorým bolo venované Posolstvo z 1. januára 2015: «Už nie otroci, ale bratia». Mali by sme pokračovať v tomto záväzku so zvýšenou uvedomelosťou a spoluprácou. Pokoj je možný tam, kde sa práva každej ľudskej bytosti priznávajú a rešpektujú podľa požiadaviek slobody a spravodlivosti. Posolstvo na rok 2016 má v úmysle podnietiť všetkých ľudí dobrej vôle, osobitne tých, čo pracujú v oblasti výchovy  a vzdelávania, v médiách a v kultúre, aby každý z nich v rámci svojich možností a v duchu najlepších predsavzatí prispel k spoločnému budovaniu starostlivejšieho a milosrdnejšieho sveta, čiže sveta slobodnejšieho a spravodlivejšieho.“
Tradíciu pápežských posolstiev k 1. januáru ako Svetovému dňu pokoja začal pápež bl. Pavol VI. Text posolstva sa rozosiela z Vatikánu predstaviteľom krajín celého sveta, konkrétne ministrom zahraničných vecí. Toto novoročné posolstvo zároveň naznačuje diplomatickú líniu Svätej stolice pre nastávajúci rok. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/news/2015/08/11/prem%C3%B4%C5%BE_%C4%BEahostajnos%C5%A5_a_vydoby_pokoj_%E2%80%93_t%C3%A9ma_na_de%C5%88_pokoja_2016/1164423

Pre MK Rastislav Mečiar