« Späť

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2015

Obetovanie dňa na úmysly:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Január
Všeobecný: Aby sa veriaci z rozličných náboženských tradícií a všetci ľudia dobrej vôle spoločne usilovali o mier.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľných spoločenstiev v tomto Roku zasväteného života opätovne našli radosť v nasledovaní Krista a s nadšením slúžili chorým.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si v osobnom i v spoločenskom živote osvojili výzvy novej evanjelizácie.

Február
Všeobecný: Aby väznení, najmä z radov mladých ľudí, mali možnosť znovu budovať dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby manželia žijúci oddelene našli prijatie a oporu v kresťanskom spoločenstve.
Úmysel našich biskupov: Aby naši starci, starenky a chorí obetovali svoje ťažkosti za kňazské a rehoľné povolania.

Marec
Všeobecný: Aby všetci, čo pracujú vo vede a výskume, dávali sa do služby pre všestranný rozvoj ľudskej osoby.
Evanjelizačný: Aby sa stále viac uznával osobitný prínos žien pre život Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa rozjímaním o utrpení a smrti Pána Ježiša a dobrou svätou spoveďou čo najlepšie pripravili na slávenie Veľkej noci.

Apríl
Všeobecný: Aby sa ľudia učili rešpektovať a chrániť všetko stvorenstvo, lebo je Božím darom.
Evanjelizačný: Aby prenasledovaní kresťania cítili posilňujúcu prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána a solidaritu celej Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme nezabúdali, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych, aj my budeme vzkriesení z mŕtvych na konci sveta.

Máj
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru ľahostajnosti a o to viac sa venovali trpiacim blížnym, osobitne chorým a chudobným.
Evanjelizačný: Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom žijúcim v sekularizovaných krajinách dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku – Pannu Máriu a aby sme ju uctievali modlitbou posvätného ruženca ako Božiu Matku a našu Matku.

Jún
Všeobecný: Aby prisťahovalci a utečenci našli prijatie a dôstojné zaobchádzanie v krajinách, do ktorých prišli.
Evanjelizačný: Aby osobné stretnutie s Ježišom vzbudilo v mnohých mladých túžbu odovzdať sa mu v kňazstve alebo zasvätenom živote.
Úmysel našich biskupov: Aby nás adorácia posilnila vo viere v eucharistickú prítomnosť Krista, ktorého Najsvätejšie Srdce si v tomto mesiaci osobitne uctievame.

Júl
Všeobecný: Aby politická zodpovednosť bola chápaná a žitá na všetkých úrovniach ako výnimočná forma obetavej lásky.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Latinskej Amerike uprostred veľkých sociálnych rozdielov vydávali svedectvo lásky k
chudobným a prispievali k budovaniu bratskej spoločnosti.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa na púťach obnovili na tele i na duši a aby sme kresťanského ducha vnášali aj do verejného života.

August
Všeobecný: Aby všetci, čo pracujú ako dobrovoľníci, ochotne sa venovali službe núdznym.
Evanjelizačný: Aby sme zabúdali na seba a stávali sa bližšími tým, ktorí sú na okraji ľudského i spoločenského záujmu.
Úmysel našich biskupov: Aby si kresťania na dovolenkách i na prázdninách nezabúdali plniť svoje kresťanské povinnosti.

September
Všeobecný: Aby vzrastali možnosti formácie a pracovných príležitostí pre všetkých mladých.
Evanjelizačný: Aby katechéti príkladom vlastného života boli vernými svedkami viery, ktorú ohlasujú.
Úmysel našich biskupov: Aby naša vlasť pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie bola vždy naplnená pokojom a bratskou jednotou.

Október
Všeobecný: Aby sa podarilo vykoreniť obchod s ľuďmi, ktorý je modernou formou otroctva.
Evanjelizačný: Aby kresťanské komunity v Ázii s misijným duchom ohlasovali evanjelium tým, ktorí ho ešte len očakávajú.
Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

November
Všeobecný: Aby sme boli otvorení osobnému stretnutiu a dialógu so všetkými, aj s tými, čo majú iné presvedčenie ako my.
Evanjelizačný: Aby pastieri Cirkvi, hlboko milujúci zverené stádo, mohli ho účinne a s nádejou sprevádzať na ceste spásy.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si pri slávení sviatku Krista Kráľa uvedomili, že Kristus je Kráľom neba i zeme, Kráľom Cirkvi putujúcej, trpiacej i oslávenej.

December
Všeobecný: Aby sme všetci mali skúsenosť s Božím milosrdenstvom, veď Boh sa nikdy neunaví odpúšťať.
Evanjelizačný: Aby rodiny, najmä tie, čo trpia, našli v Ježišovom narodení znak pevnej nádeje.
Úmysel našich biskupov: Aby sme slávnosť Narodenia Pána prežívali radostne a s vďačnosťou za všetky milosti prijaté počas uplynulého kalendárneho roka.


Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/storico/2014/12/27/%C3%BAmysly_apo%C5%A1tol%C3%A1tu_modlitby_na_rok_2015/slo-841897

Pre MK Rastislav Mečiar