« Späť

Otázka pre všetkých kresťanov katolíkov

Sme ochotní ešte brániť svoju katolícku vieru? Ako dedičstvo otcov, sprostredkúvané cez stáročia Kristovým námestníkom? Ako niečo sväté, jediné pravé a nemenné? Ako poklad svojej viery?

Je veľmi, veľmi nebezpečné vykladať Sväté Písmo podľa seba.


Ak nie som kňaz, nikdy by som sa na to neodvážila, a musím popravde napísať, že by mi to ani len nenapadlo.


Takmer každý deň sa tu, na Mojej Komunite, sprostredkúva výklad Božieho slova, čo hraničí s mojou katolíckou náukou a tak sa Vás všetkých pýtam, ako je to možné, že nikomu to neprekáža?


Ako je možné, že sa tu znevažuje hneď 1.Božie prikázanie, ktoré je príkazom lásky? Tej Lásky, na ktorej je postavené všetko to, čo som dychtivo do seba nasávala hneď od prvého počutia o Bohu? Ktoré mi dávalo a dáva zmysel môjho vzťahu k Bohu?


Ako je možné, že sa niekto odváži poprekrúcať a vložiť túto nádhernú definíciu Lásky ako puzzle do inej definície Lásky a dosvedčovať pravdivosť svojich slov?


Pýtam sa Vás, drahí kresťania - katolíci, naozaj nevidíte nebezpečenstvo v týchto úvahách?


Odpustite, ale ja to nedokážem...

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Myslím, že sme tu všetci dospelí a máme možnosť vyberať si. Áno, spektrum názorov je široké, od ultraqkonzervatívneho strašenia očistcovým ohňom, reálnym, ktorý páli netelesnú dušu, až po názory, že očistec vôbec neexistuje.
Stránku prezerajú viacerí kňazi a laickí teológovia. Zhodli sa v tom, že je slobodná
a dáva sa priestor každému. Autor nevhodného článku je napomenutý na súkromnej pošte. Rozhodne nie je namieste tu niekoho verejne pranierovať. A potom, existujú komentáre, ku ktorým môžete pridať ten svoj, opačného razenia.
Príklad: radšej pôjdem ešte 4x do Lúrd (bola som tam 2x), ako do Medjugorja, ktoré nie je ešte potvrdené apoštolským stolcom. Litmanová- múdre riešenie. Pútne miesto, podobne ako Levoča. Ale fenomén zjavení sa skúma naďalej. V Levoči sa Panna Mária nikomu nezjavila, a predsa je toto pútne miesto na Slovensku najpopulárnejšie....Kým nebola Litmanová schválená biskupom, nechodila som ta. Teraz tam chodím pre duchovné osvieženie veľmi rada. Milujem na pútnych miestach disciplínu, úctivé ticho a absenciu stánkov s často predražovaným tovarom. Verím to, čo je v Kréde- to na spasenie stačí. A Pannu Máriu milujem predovšetkým takú, aká je v Písme Svätom.
Odoslané 15.5.2012 19:17.
Dodatok: ale neopovážim sa kritizovať niekoho, kto tam chodí- ak tam načerpá duchovnú silu a povzbudenie.
Odoslané 15.5.2012 19:19.
Odoslané 15.5.2012 22:03 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Nemám potuchy, čo tým bolo myslené?
Odoslané 15.5.2012 22:07 ako reakcia na Anna Václavová.
KKC v bode 785 hovorí o tom, že máme "sensus fideí" - zmysel pre vieru. Ja si tu na MK citam rozne uvahy nad Bozim slovom, ved je dobre keď sa veriaci chcú podeliť s tým, čo prežívajú vo viere. To čo vás trápi, by som definoval ako problém "dôrazov". Každá minca má dve strany a ešte aj hranu. Ak niekto sa pozerá len na jednu stranu a príde človek, ktorý povie, že je tu aj druhá strana, nemôže byť mojím nepriateľom. V nás katolíkoch ešte stále kdesi drieme akýsi zmutovaný druh jansenizmu, ktorý sa zameriava len na prejavy zbožnosti, dodržiavanie príkázaní a keď niekto hovorí o Božej láske a živote v Duchu už je to pre neho niečo "nekatolícke". A nakoniec.. každý katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania, je POSLANÝ hlásať Božie slovo a slovom i životom svečiť o Kristovi.. Takže toto nie je len úloha kňazov.
Odoslané 16.5.2012 6:59.
Evka, asi rozumiem, na čo narážate. Ak by sme sa pozerali na veci jednostranne, nebol by tu priestor pre diskusiu a celé by to bolo zbytočné. Martin Švikruha zdôrazňuje jednu stranu, pretože sa o nej málo hovorí a potom v praxi sa to prejavuje tak, že pokrstení kresťania nežijú v slobode, ktorá by im mala byť samozrejmá a život Cirkvi sa nelíši od čias spred druhého vatikánskeho koncilu.

V konkrétnom príspevku píše o tej prvej láske a ja na tom nevidím nič nekatolíckeho. Študoval som aj katolícku teológiu, ale naozaj v tomto príspevku nevidím žiaden rozpor.

Príklad: Osobne som už počul veľa vysvetlení podobenstva o márnotratnom synovi, no každé nové ma v niečom obohatí.

Ježiš taktiež používal rôzne podobenstvá, aby priblížil Božie kráľovstvo a jeho princípy súčasníkom. Aké by bolo Jeho vysvetľovanie dnes? Ako Cirkev sa vzájomne musíme obohacovať, vzájomne potrebujeme, pretože všetci máme rozličné dary.
Odoslané 16.5.2012 16:20.
Evička, píš tak, aby sa to páčilo hlavne niekomu, kto chce počuť len to, čo nevstupuje do svedomia. Neusiluj sa upútať ľudí na niečo, čo ich odvádza od dodržiavania zásad poslušnosti a od stereotypu nezáujmu o skvalitňovanie života.
Odoslané 17.5.2012 11:58.
Tak som čakala, či sa tu rozvinie ešte väčšia debata, aby som mohla reagovať obšírnejšie. Ale môj príspevok do diskusie bude "iba" výňatkom z KKC, ktorý to za mňa povie učenejšie:

Nech sa páči:

KKC 2055 Keď mu položia otázku: „Ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22,36), Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána,(129) svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,37-40). Desatoro (Dekalóg) sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného prikázania lásky, ktorá je plnosťou Zákona:
„Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“ (Rim 13,9-10).

2068 Tridentský koncil učí, že desať prikázaní zaväzuje kresťanov a že aj ospravodlivený človek je povinný ich zachovávať. (1993) A Druhý vatikánsky koncil tvrdí: „Biskupi ako nástupcovia apoštolov dostávajú od Pána… poslanie učiť všetky národy a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu,(888) aby všetci ľudia dosiahli spásu vierou, krstom a zachovávaním prikázaní.“

2069 Dekalóg tvorí nedeliteľný celok.(2534) Každé „slovo“ odkazuje na každé iné a na všetky; navzájom sa podmieňujú. Dve tabule sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Nemožno si uctiť druhého človeka, a nevelebiť Boha, jeho Stvoriteľa. Nemožno sa klaňať Bohu, a nemilovať všetkých ľudí, ktorí sú jeho tvormi. Desatoro zjednocuje teologálny (na Boha sa vzťahujúci) a sociálny život človeka.

2072 Keďže prikázania Desatora vyjadrujú(1858) základné povinnosti človeka voči Bohu a blížnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú(1958) poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zaväzujú vždy a všade. Nikto nemôže od nich dišpenzovať. Desať prikázaní vpísal Boh do srdca človeka.

Vďaka, že ste tomuto môjmu blogu venovali čas. Ak Vás čo i len troška priviedol k zamysleniu sa, splnil svoj účel...
Pochválený buď, Pán Ježiš Kristus.
Odoslané 17.5.2012 16:12.
Vykladať by mali biskupi, to je pravda. Veď treba sa pozrieť na protestantov počnúc od evanjelikov až ku kadejakým presbyteriánom, baptistom a iným, každý si vykladá to čo chce a ako sa mu to zapáči. Nejaké úvahy preto treba brať s rezervou, bolo by fajn, ak by dotyčný poznal aspoň nejako katechizmus a učenie cirkvi aby to doslova neprepálil jak sa povie niekam do bludov. Lebo potom je množstvo falošných prorokov kadejakých čo tárajú dve na tri. Môže to človeka v niečom obohatiť ale na druhej strane by som to nebral ako moc smerodajné. Biskupi a kňazi sú pastiermi cirkvi a oni by ju mali viesť v prvom rade.
Odoslané 17.5.2012 18:55.
Myslím, že o.Štefan Hrbček odpovedá jednoznačne.
Tiež som absolventkou a magistrou katolíckej teológie. Žiaľ, zo skupiny prvých laických, takže sme nepreberali ešte na dogmatike KKC. Vyšiel až 3 roky po našich promóciách, ale náš otec biskup nás v pastierskom liste prosil- a nielen teológov, aby sme si ho dôkladne preštudovali. Najmä pre nás katechétov to bola vo svedomi zaväzujúca povinnosť.
Kanonickú misiu som dostala tiež na vedenie biblických krúžkov. Ba na synode otec biskup prosil, aby všetci tí, ktorí nie sú vyťažení naplno školskou katechézou,
viedli a zakladali biblické krúžky. Našou oporou je Katolícke biblické dielo vo Svite
a metódou Lectio divina. To znamená s Písmom svätým sa modliť.
Biskupi nemôžu prispievať na stránky, nie žeby nechceli, ale nepýtajte sa, akí sú vyťažení. Máloktorá farnosť má k dispozícii toľko kňazov, aby sa katechéze venovali iba títo. Ale podotýkam, že my, absolventi, sme pred prijatím kanonickej misie vyznávali vieru a skladali sľub. Preto sa dá a má čítať Písmo sväté aj v malých spoločenstvách, a nielen počúvať v kostole.
Na súkromne vedených exercíciách-o. jezuiti dávajú takúto možnosť v Piešťanoch
a v Prešove- sa nerobia prednášky ako na klasických. Exercitátor, ktorý vás vedie,
vám dá text sv. Písma a pošle vás dve hodiny meditovať a zapisovať si reflexie-svoje myšlienky. A potom ich s vami do detailu preberie- až po osobný dosah Božieho slova na vás.
A sekty? Práve tie sú deformované vykladaním Písma tak, ako ich to núti jedna autorita-kazateľ. ( Napr. musia veriť, že Stvoriteľ stvoril vesmír za 6 dní o 24 hodinách). Od r. 1912 existuje Pápežský biblický inštitút, ktorý bdie nad správnym výkladom Sv.Písma a na to máme v našich katolíckych Bibliách poznámky, aby sme si ich mohli sami čítať.
Odoslané 18.5.2012 10:21.
To čo robia jezuiti, tak to sú duchovné cvičenia sv. Ignáca, ktoré sú hlavne nasmerované pre toho, kto ich robí, aby človek sám sa duchovne obohatil a získal aj nejaké vedenie. V podstate je to tiež aj Lectio Divina. Ani jedno však nie je určené na nejaké kázanie, skôr na získanie svojho poučenia. Smozrejme, že biskupi nemôžu vypisovať na nejakom internete niečo. Veď to nie je ani ich úloha. V kázaní im pomáhajú kňazi v jednotlivých farnostiach. Kňazi vo farnostiach sú na to, aby viedli katechézu a pripravovali tak ľudí. Nie len vysluhovali sviatosti a kázali. Samozrejme, že laici im v tom môžu pomáhať, teda ľudia, ktorí nie sú v duchovnom stave.
Odoslané 21.5.2012 15:56 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Kľud, už som prestala prispievať. Budem si tu čítať. emoticon
Odoslané 21.5.2012 17:14 ako reakcia na Miroslav Čonka.
... cirkev je skala - pevne stojace bralo. Za nikým sa nekotúľa, nikoho nedlávi, na nikoho neútočí. Ale sa ani nikomu neuhne! Kto sa proti nej ženie a rozbije si pritom hlavu, vlastnou vinou si ju rozbije.
A Cirkev, to sme my, to som aj ja. Preto si ani ja nemôžem inak počínať, keď sa útočí na mňa ako na člena tejto božsko- ľudskej spoločnosti.
Stálosť a trpezlivosť mi musí byť v týchto situáciách heslom.
To je stratégia našej Cirkvi, to je vojenské umenie všetkých nás.
Na nikoho neútočiť a nikomu neustúpiť.
(z knihy- deň čo deň)
Odoslané 26.8.2012 22:10.
Milá Jarmilka, ďakujem Ti. Vyburcovala si ma, aby som tu na MK začala prispievať viac o Cirkvi, o svojej Katolíckej Cirkvi, ktorú založil sám Pán Ježiš Kristus.
Požehnaný deň v Pánovi!+
Odoslané 27.8.2012 8:14 ako reakcia na Jarmila Haragová.
"nevidíte nebezpečenstvo v týchto úvahách?"

Neviem, ktoré presne úvahy máš na mysli. Dá sa povedať, že sú tu tri typy "úvah" (alebo článkov). V niektorých nevidím nijaké nebezpečenstvo, pretože hlásajú to isté, čomu aj ja verím. Iné síce hlásajú niečo úplne iné, ale je to tak zjavné, že v nich tiež nevidím nebezpečenstvo, žeby niekoho pomýlili.
No a potom sú tu niektoré "zamyslenia", v ktorých som sa dlho nevyznala. Priznám sa, že ma vyrušovali a dlho som ich skúmala (vyrušovali ma až to tej miery, že som váhala, či je vôbec dobré sa im venovať, alebo je to len moja zvedavosť a pýcha (a neposlušnosť), čo mi nedovolí jednoducho ich na stránke MK preskakovať). Nakoniec som došla k tomu istému záveru, ktorý sa mi ponúkal na začiatku - že síce myšlienky týchto zamyslení nie sú v tak veľkom rozpore s mojou vierou, ako skôr vidím problém v slovníku, ktorý používa ich autor. (v čiastočnom rozpore asi sú, ale ani tam si nie som istá či nejde skôr o vzájomné nepochopenie). Nebudem túto myšlienku rozvádzať ďalej, spomeniem už len rozhodnutie, ktoré z nej vyplynulo:

Už sa nesnažím komentovať všetko. Čo je zjavné, je zjavné aj bez môjho komentára. A čo je neisté, často môj komentár neosvetlí, len zahalí do ešte väčšieho oblaku nepochopenia a svárov ďalších diskutujúcich.
Takže áno, učenie matky Cirkvi si vážim a ctím. A pokiaľ uznám za vhodné, pridám svoj názor k niečomu, čo stojí za to okomentovať. Ale nie vždy. Záleží, ako vyhodnotím dosah môjho prípadného komentára. A zo skúsenosti sa mi stále viac ukazuje, že menej (komentárov) je viac.

Možno je to spôsobené tým, že veci o ktorých tu hovoríme sú nám sväté. Preto každú narážku (často aj nepochopenú, alebo tak nemyslenú) berieme osobne. A chceme bojovať za to (Toho) čo nám je tak drahé. (Ale to je podobne aj na druhej strane. Napr. evanjelikov musia veľmi pohoršovať všetky naše články o Panne Márii, svätých a o sviatostiach. A nevyjadrujú sa zakaždým.)
A pritom vzdialenosť našich názorov ani nemusí byť tak veľká, len pochádzame z rôzneho prostredia a hovoríme rôznymi jazykmi...
Odoslané 27.8.2012 9:16.
Jej, to už je článok z 15. mája? Ja som ho našla až teraz.
Odoslané 27.8.2012 9:17 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Že si to oživila celé. Ale to oživila Evka Vráblová. V každom prípade, treba hľadať nejaký spoločný, rozumný dialóg. Je jasné, že nikto zo svojho nepoľaví, tak aspoň aby sme si nenadávali.
Odoslané 27.8.2012 9:23 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Poďme si prečítať UNITATIS REDINTEGRATIO, dokument 2.Vatikánskeho koncilu, čo nám hovorí a poučiť sa.
Odoslané 27.8.2012 9:27.
Táto stránka/sieť je určená na to, aby spĺňala heslo: "spájame kresťanov na webe". Teda má spájať a nie rozdeľovať- a to kresťanov, nie LEN katolíkov. Vzájomný rešpekt a úcta voči iným určite nezaškodí. Ani kresťanom, ani katolíkom. S úsmevom. Bez urážky. :-)
Odoslané 27.8.2012 10:23.
Ukazujem 1 - 20 z 37 výsledkov.
z 2