Animátorské školy

Cieľom Animátorských škôl je formovať zrelého kresťana schopného slúžiť vo farnosti. Účastníci absolvujú vzdelávanie v témach akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a v témach certifikovaných KBS. Štúdium je zakončené skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti.

Animátorské školy pôsobia v takmer každej diecéze. Sú určené mladým vo veku od 17 rokov.

Viac o obsahu vzdelávania v Animátorských školách sa dozviete TU.

Aktuálny zoznam Animátorských škôl:

Bratislavská arcidiecéza:

Bratislavská animátorská škola - BAŠ

Bratislavaská animátorská škola je základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali predovšetkým zrelými osobami s hĺbkou života s Bohom a potom aj účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach a spoločenstvách, a tak boli vo svojej farnosti dobrou pomocou pre svojho kňaza.

Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov.
Prvý rok je učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8 víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné dozrievanie.
Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia) a počas neho (4 víkendy) sa zameriavame na praktické skúsenosti animátora v službe v teréne medzi ľuďmi.

Kontakt:

Email: bas@mladezba.sk
Viac informácii:  http://mladezba.sk/bratislavska-animatorska-skola/

 

Trnavská arcidiecéza:

Trnavská animátorská škola - TAŠ-ka    

Trnavská animátorská škola (TAŠka) pozostáva z dvoch rokov. Prvý rok je zameraný na formáciu osobnej identity a integrity (celistvosti), vychádzajúc z Teológie tela sv. Jána Pavla II. Druhý rok je formácia pre službu animátora. Prvý rok sa dá absolvovať aj samostatne ako osobitný kurz osobnej formácie, bez nutnosti pokračovať v animátorskej formácii.

 

Kontakt:

E-mail: taska.tt@gmail.com
Tel.: 0904 738 602
Miesto: Diecézne centrum mládeže Archa, Bojničky 27
Viac info na webe: www.tas-ka.sk

 

Žilinská diecéza:

Diecézna animátorská škola Žilinskej diecézy

Cieľom animátorskej školy je poskytnúť mladému človeku formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností a talentov pomáhal pri evanjelizácii mladých v Cirkvi, hlavne vo farnosti. Na konci dvojročnej formácie mladých ľudí očakávame vo farnostiach oživenie a vznik nových mládežníckych spoločenstiev, aktivít, podujatí a systematickejšiu prácu s mládežou. Mládež by mala mať horlivosť a byť schopná evanjelizovať medzi svojimi rovesníkmi. Po skončení animátorskej školy by mal byť absolvent aktívnym pomocníkom kňaza pri pastorácii vo farnosti. Prvý rok formácie  názvom Príď Kráľovstvo Tvoje (PKT) - v sebe zahŕňa 8 víkendových stretnutí a 5 dňové letné sústredenie, ktoré budú naplnené bohatým duchovným programom, dobrodružstvom s Bohom Ockom, Synom a Duchom Svätým v spoločenstve mladých.
Témy víkendoviek PKT: Srdce Otca a moja identita, Božie Kráľovstvo, Ježiš a Božie kráľovstvo, Okultizmus a duchovný boj, Duch Svätý, Škola modlitby, Božie slovo, Cirkev – spoločenstvo s Máriou
Témy víkendoviek DAŠ: Vnútorné uzdravenie a sebaprijatie, Komunikácia, Pedagogika a animácia, Nová evanjelizácia,Vedenie spoločenstva, Evanjelizácia v praxi, Povolanie a služba, Manažment a úskalia služby
 

Kontakt:

Diecézne centrum
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Email: dcza.mladez@gmail.com
Viac info na: http://mladez.dcza.sk

 

Banskobystrická diecéza:

Godzone School

Godzone school je dvojročná animátorská škola pre mladých lídrov, ktorí túžia po prebudení v našom národe. Godzone school nie je len o teórii. Okrem nej nadobudneš aj reálne skúsenosti z oblasti vedenia spoločenstva, chvál a evanjelizácie. Na škole pracujeme v malých skupinkách, ktoré počas štúdia tvoria svoje záverečné projekty. Súčasťou praktických skúseností je aj letné sústredenie, ktorého súčasťou je evanjelizačný výjazd žiakov školy. Túžime spolu pochopiť identitu Božích detí a prinášať zjavenie Božieho kráľovstva na zem.

Kontakt:

Email: godzone@godzone.sk
Viac info o Godzone school na stránke : http://godzone.sk/school/

 

Animátorská škola Špania Dolina

V rámci animátorskej školy otvárame jednoročný kurz pod názvom Škola osobnej formácie. Ide o ročný kurz, zameraný na osobnostný rast a prehĺbenie viery. Je určený pre každého kto chce ešte viac objaviť Krista a žiť s Ním, spoznať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho "Pohnúť seba" – tým správnym smerom, smerom k nebu. Absolventi Školy osobnej formácie môžu pokračovať v prípade záujmu Školou služby. Je zameraná na získanie praktických zručností a rozvíjanie schopnosti slúžiť iným. Škola je určená pre tých, ktorí sa chcú stať animátormi a chcú sa deliť s inými o to, čo sami prijali.
 

 

 

Kontakt:

Diecézne centrum mládeže Maják
974 15 Špania Dolina 15
Banská Bystrica
Email: majak.dcm@gmail.com
Viac info na stránke http://www.dcmmajak.sk/formacne-kurzy/skola-osobnej-formacie/zakladne-info/ 

Spišská diecéza:

Diecézna animátorská škola vo Važci

Diecézna animátorská škola (DAŠ) je určená pre mladých ľudí, ktorí túžia po plnšom živote s Bohom a chcú ho odovzdávať ďalej. Základná formácia animátorov trvá dva roky. Každý rok obsahuje 8 víkendov.   Program víkendov je pestrý. Používame dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým prvkom programu je modlitba - spoločná i osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu spoločenstva, vybudovať si dobré vzťahy a kontakty s ostatnými.
Počas prázdnin prebieha desaťdňová duchovná obnova zameraná najmä na prehĺbenie spoločenstva a vyučovanie o novej evanjelizácii, spojené s evanjelizačným výjazdom do niektorého z miest, s podporou miestneho kňaza a spoločenstiev. Takisto sa preberajú témy o identite muža a ženy a pod. 

Kontakt:

Diecézne centrum voľného času
Janka Silana 372
032 61 Važec
Email: lubo@komisia.sk
Viac informácií na : https://www.komisia.sk/diecezna-animatorska-skola/


Košická arcidiecéza:

Arcidiecézna animátorská škola v Prešove (ADAŠ) 

Mottom je: Stať sa zrelým kresťanom ochotným milovať a slúžiť. Našim cieľom je priniesť účastníkom možnosť spoznať, že Boh je Láska a my sme Jeho milované deti, rásť v túžbe darovať seba, objavovať svoje dary a talenty, ako aj rôzne formy aktívneho pôsobenia kresťanov vo farnostiach, spoločenstvách, v spoločnosti. Chceme predstaviť bohatstvo cirkvi a života v spoločenstve. V našej animátorskej škole venujeme špeciálnu pozornosť rôznym formám modlitby a Panne Márii ako tej, ktorá ako prvá prijala Ježiša a bola Jeho učeníčkou.

Kontakt:

Metodova1
08001, Prešov
Email: premladez@gmail.com
Viac info: www.premladez.sk

 

Gréckokatolícka prešovská archieparchia:

AŠAD – Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka

Inovovaná Archieparchiálna Animátorská škola AepAŠ je komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev špeciálne vyvinutý pre dielo služby – diakonie.
Cieľom AŠAD je vychovať mladého človeka – animátora, dobrovoľníka s cieľom služby, diakonie v rôznych oblastiach podľa Božieho slova „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti" (1Pt 4,10).
AŠAD sa realizuje počas školského roka, spravidla 1x mesačne počas víkendu v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Kontakt:

Gréckokatolícke mládežníce centrum Bárka
Jusková Voľa č. 118
094 12  Vechec
Email: epas.barka@gmail.com
Viac info: http://www.gmcbarka.sk/archieparchialna-skola-animatora-dobrovolnika-asad/