Líderská animátorská škola

 

Vízia Líderskej školy

Formácia kresťanských lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, so zameraním na zvýšenie vodcovských zručností, schopností motivovať iných a vytváranie funkčnej spolupráce  spoločenstiev v regióne. 

Piliere LAŠ

 • Kvalitné vzdelávanie 
 • Výnimočnosť jednotlivca
 • Atmosféra spolupráce
 • Duchovný rast a posväcovanie

O škole:

Líderská škola je jednoročný vzdelávací program, cieľom ktorého je ponúknuť účastníkom neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj vedomostí, praktických skúseností a zručností v oblasti vodcovstva, vedenia a rozvoja ľudí. Vzdelávanie pozostáva zo 7 víkendov a 5 dňového letného kempu.  Súčasťou LAŠ  je absolvovanie 3 víkendového vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ. Po úspešnom absolvovaní a splnení všetkých podmienok, účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. 

Program jednotlivých víkendov pozostáva z teoretických a praktických blokov, zážitkových aktivít, práce v skupinkách, diskusii s pozvanými hosťami a osobných konzultácií s členmi tímu. Inšpiráciou a pridanou hodnotou tohto vzdelávania sú viacerí prednášajúci hostia z rôznych oblastí leadershipu. Novinkou tohto ročníka bude možnosť absolvovať stáž pod vedením skúsených  lídrov celoslovenských iniciatív, projektov a platforiem. 

Podmienky uchádzačov o štúdium:

Líderská formácia je pokračovaním predošlých  formácií v oblasti kresťanského a osobnostného rozvoja. Na prijatie k štúdiu, pochopenie a uplatnenie nadobudnutých poznatkov počas formácie považujeme za nevyhnutné spĺňať nasledovné podmienky:

 • uchádzač má 18 a viac rokov 

 • odporúčanie kňaza/lídra spoločenstva s krátkym popisom, ktorý uchádzača vysiela na formáciu. Ústny záväzok lídra - uprednostnenie formácie LAŠ pred inou formáciou a formáciou spoločenstva

 • ukončená niektorá predchádzajúca formácia (animátorská škola, škola autentických sŕdc, dlhodobejšie vzdelávacie a  formačné semináre, iné vzdelávanie  a  formácia ku ktorej napíše uchádzač základné preberané témy )  

 • uchádzač by mal zastávať aspoň jednu z pozícií: vedúci stretka/spoločenstva, člen vodcovského tímu, vedúci služby/služobného tímu, vedúci projektu v spoločenstve

 • záväzok uchádzača zúčastniť sa všetkých víkendov a letného kempu. (Neúčasť na víkende sa bude akceptovať iba v nevyhnutnom prípade a po dohode  so zodpovednými  vedúcimi na LAŠ )

 • absolvovanie prijímacieho osobného  pohovoru (skype call)

 • po prijatí na LAŠ - uhradenie školského poplatku

 

Registračný formulár

Odporúčania kňaza/lídra spoločenstva

 

Školné 


Študenti      60e

Pracujúci     80e

 

Poplatok za víkend

Študenti      30e

Pracujúci     35e

 

Poplatky zahŕňajú, ubytovanie a plnú penziu počas víkendov,  pracovné materiály, náklady pre hostí a lektorov, ďalšie služby.

 

Osnova LAŠ 2018/2019

 1. Víkend – Prípravný dobrovoľný víkend (Ako počuť Boží hlas, 5 služobností, Iuvenscit ecclesia a miesto spoločenstiev v Cirkvi, charizmy/uctievanie, Božie kráľovstvo, základy katolíckej teológie a ekumenizmus)

 2. Víkend - Osobnostný rozvoj lídra (osobné poslanie, paradigma celistvého človeka, prevencia syndrómu Burn out)

 3. Víkend – Cnostné vodcovstvo (veľkodušnosť a pokora, 4 základné cnosti, služobné vodcovstvo, vodcovstvo z pohľadu kráľovstva)

 4. Víkend – Osobnosť vodcu (buduj dôveru, integrita a srdce vodcu, úrovne vodcovstva, typológia vodcovstva, 360 vodcovstvo, ako sa vodcovia modlia) 

 5. Víkend – Vízia a jej komunikácia (objasňovanie zmyslu, vízia a veľký obraz, komunikácia vízie, Horím ?)  

 6. Víkend – Rozvoj ľudí I. (uvoľňuj talent, utvrdzuj hodnotu a potenciál, objasňuj očakávania, buď zdrojom podpory, základy koučingu, princíp delegovania, VOZ a atmosféra v tíme)

 7. Víkend – Rozvoj ľudí II. (duchovné rodičovstvo, zákon explozívneho rastu, mentoring, dedičstvo a zmocňovanie, vnútorný okruh vodcu)

 8. Víkend – Sieťovanie a spolupráca („Nikdy nejedz sám", technológie – support vodcu, princípy a trendy leadershipu vo svetových korporátoch, spätná väzba NPS, platformy na SK)

Letný kemp – Angažovanosť a rast Božieho Kráľovstva (mandát 7 vrchov, povolanie Slovenska vo svete, ako zaujať mesto pre Božie kráľovstvo, trvalé vodcovstvo, princípy zodpovedného vodcovstva, vodcovstvo/rodina/služba)

 

(Tím LAŠ si vyhradzuje možnosť úpravy/zmeny jednotlivých tém v osnove tak, aby reflektovali potreby účastníkov počas LAŠ.)

Termíny LAŠ víkendov : 

 1. Víkend: 7-9       september 2018

 2. Víkend: 28-30  september 2018

 3. Víkend: 19-21  október      2018

 4. Víkend: 7-9      december  2018

 5. Víkend: 8-10    február        2019

 6. Víkend: 15-17  marec      2019

 7. Víkend: 26-28  apríl      2019

 8. Víkend: 31-2    máj/jún     2019

Letný kemp: 4-9      júl      2019

 

Miesto konania LAŠ

Diecézne centrum Archa, Bojničky

Dobrovoľná Stáž

Študenti LAŠ sa budú môcť počas štúdia dobrovoľne zapojiť do niektorých iniciatív a projektov na Slovensku. Je to príležitosť ako aplikovať nadobudnuté vedomosti počas štúdia, či zapojiť sa do spolupráce s lídrami na národnej úrovni.   

Zoznam možností stáže bude zverejnený účastníkovi po jeho prijatí.

Praktické výstupy

 • Domáce úlohy: počas štúdia LAŠ budú účastníkom na týždennej báze zasielané krátke domáce úlohy, ktoré budú môcť aplikovať do svojho života, služby, vodcovstva. 

 • Záverečná práca: ukončením štúdia bude vypracovanie záverečnej práce z absolvovania dobrovoľnej stáže. V prípade neúčasti na stáži, účastník vypracuje záverečnú prácu s konkrétnej (vopred zadanej) aktivity z oblasti líderstva v spoločenstve

 • Záverečný test: účastníci absolvujú v posledný víkend štúdia záverečný test z jednotlivých tém a nadobudnutých poznatkov

Povinná a odporúčaná Literatúra:

Účastníkom štúdia bude zverejnený zoznam odporúčanej literatúry pre ich rozvoj a zoznam povinnej literatúry (max. 3 knihy).

Organizačný tím: 

Eduard Filo

Edy pracuje v ZKSM, kde má na starosť rozvoj spoločenstiev. Je koordinátorom projektov Kresťan v politike, Zo srdca Európy a Líderskej školy. Vyštudoval Riadenie cirkevných a neziskových organizácií. Absolvoval komplexný seminár LEADERSHIP v spoločnosti Franclin Covey a vzdelávanie ECo-C zamerané na jemné manažérske zručnosti.

So svojou manželkou a tromi synmi žije v Trenčíne, kde vedie spoločenstvo Južania a spolupracuje s ďalšími spoločenstvami v regióne, či vedúcimi na Slovensku. Bol skautom a 12 rokov hral na husle. Má rad sushi a v roku 2018 chce vystúpiť na Gerlachovský štít.

Časťou jeho poslania je formácia, zmocňovanie a sieťovanie mladých lídrov a preto sa veľmi teší na LAŠ, ktorá je jeho treťou v poradí.

Nelka Grajciarová

Nelka pracuje v ZKSM. Venuje sa oblasti vzdelávania mladých ľudí a koordinovaniu projektu Lifenet, ktorý slúži na sieťovanie, mapovanie a praktickú pomoc, rozvoj a vznik nových spoločenstiev na Slovensku.

Je členkou tímu Školy autentických sŕdc (ŠAS) vo Važci, ktorá sa zameriava na vzdelávanie lídrov spoločenstiev a jednotlivých členov v oblasti spravádzania a vedenia mladých ľudí.

Službe lídrom sa začala venovať od roku 2013, kedy sa stala súčasťou tímu  LAŠ a od  roku 2015 spolupracuje ako koordinátor stretnutí pre lídrov spoločenstiev  platformy  Strapar a Katnet.  

Momentálne žije v Bratislave. Patrí do spoločenstva Martindom, kde viedla 6 rokov Kurz základov kresťana, so zameraním na budovanie osobného vzťahu s Ježišom.

Jej túžbou je pomáhať lídrom, vytvárať pre nich zázemie a prostredie kde sa môžu stretávať, modliť, zdieľať svoje životy a spolu hľadať a napĺňať vízie od Boha.

 

 

 

 

Vladimír Smataník

Vladimír pochádza z Kolárovíc, v súčasnosti s manželkou Jankou a synom Jankom býva v Považskej Bystrici. Pracuje v Žiline ako programátor v IT firme.

Vedie spoločenstvo EFATA, navštevoval Líderskú animátorskú školu pre západné Slovensko v rokoch 2013-2015. V ďalšom ročníku Líderskej animátorskej školy v rokoch 2015-2016 bol už členom tímu. Momentálne je členom komisie pre mládež Žilinskej diecézy, diecéznej pastoračnej rady (Žilinská diecéza) a rady pre mládež a univerzity KBS.

Jeho túžbou je prinášať Božie Kráľovstvo a rozvíjať ďalej mladých ľudí a lídrov, či už v rámci spoločenstva, alebo akýmkoľvek spôsobom v službe, do ktorej ho povoláva Pán. Opätovné členstvo v tíme LAŠ je pre neho veľkou výzvou a zároveň cťou. Najmä v tom, že nebude slúžiť sám, ale obetu bude prinášať i celá jeho rodina.

Adam Predáč

Volám sa Adam a v súčasnosti ešte stále žijem bezstarostný život študenta. A to študenta medicíny na Masarykovej Univerzite v Brne, kde som sa prakticky úplnou „náhodou" dostal do brnenského spoločenstva, ktoré je akousi dcérskou pobočkou Spoločenstva PIAR z Prievidze. 

Pán Boh v živote pripravuje rôzne prekvapenia, kedy vás vytrhne zo zabehnutých koľají a ťahá bližšie k sebe. Jedným z týchto momentov je pre mňa určite aj účasť v tíme tejto Líderskej školy. 

Som nadšený a zároveň vo veľkej bázni. 

Veľmi rád spoznávam nových ľudí, vytváram nové priateľstvá a pozorujem čo všetko sa deje keď Bohu poskytujeme priestor aby konal. Práve preto sa už neviem dočkať začiatku školy. 

Lebo som si istý že aj tam toho budeme všetci svedkami. 

 

Baška Krátka

Volám sa Barbora Krátka a pracujem v Brne v jednej architektonickej kancelárii ako projektant kreslič

Študovala som v Brne a teraz tu žijem. Chodím tu do spoločenstve Brno worship, v ktorom pôsobím a sem tam slúžim v chválovom tíme.

Fascinuje ma život s Bohom, ako vedie životy ľudí a konkrétne aj ten môj.
Fascinuje ma jeho krása vo všetkom okolo, jeho tvorivosť, láska a jedinečnosť.
Veľmi sa teším z jedinečnosti ľudí okolo mňa a teší ma keď vidím ako rastú v tom čo robia a keď rozvíjajú svoje sny a poslanie.

Mojou veľkou túžbou je pomáhať ľudom vidieť túto jedinečnosť  seba samých.
Mám rada nové dobrodružstvá a výzvy a veľmi sa už na toto nové dobrodružstvo teším. 

Dominik Gabriel

Sám som pred niekoľkými rokmi absolvoval líderskú animátorskú školu, ktorá sa pre mňa stala jedným z dôležitých pilierov môjho duchovného rastu a služby. Každý z týchto víkendov mi menil život a aj s odstupom času žnem ovocie zasievania a vzťahov, ktoré mi LAŠ dala.

Milujem Krista celým srdcom a chcem, aby Ho všetci ľudia poznali. Chcem vidieť ako Boží oheň a Jeho láska láme životy mladých lídrov pre stratených ľudí, celé naše mestá a národ.

Pôsobím v spoločenstve Južania v Trenčíne, angažujem sa v politike v našom meste, a chvála je to, prečo moje srdce horí.

Mária Škovierová

Mária "Mariša" Škovierová je zamestnaná ako učiteľka telesnej výchovy a nemčiny na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave (na čiastočný úväzok) a popritom pracuje pre Pána Ježiša.

Prácu v škole vníma najmä ako službu a priestor na evanjelizáciu, popritom sa dá mimochodom aj učiť. V komunite Eben ezer, ktorej je zakladajúcou členkou, je dlhoročnou súčasťou vodcovského tímu.

Slúži najmä vedením chvál, vyučovaniami, vedením detského spoločenstva Geshem a duchovným doprevádzaním. Vedie modlitebný dom Elaion v Bratislave (vízia 24/7), kde sa viac hodín týždenne modlia "míňavé chvály".

Ak nerozumiete čo sú to míňavé chvály, môžete sa jej opýtať. V roku 2013 absolvovala v Nemecku v Gebetshaus Augsburg Incense - školu prorockého vedenia chvál.

 

 
 
 

Martina Stanová

Martina pochádza a býva v Bratislave. Je súčasťou vodcovského tímu spoločenstva Eben Ezer, v ktorom vedie pastiersky tím. Okrem pastierskej služby a blízkosti ľuďom jej horí srdce pre modlitebný dom Elaion v Bratislave.   

Líderskú animátorskú školu absolvovala pred dvoma rokmi vo Važci.  To, že môže byť v tíme LAŠ pre západné Slovensko považuje za veľkú česť, rovnako ako aj príležitosť učiť sa nové veci. Teší sa na čas vzájomného obohatenia a rastu v Jeho prítomnosti. 

Túži po tom, aby každý človek poznal svoje poslanie a mal odvahu stále nanovo a hlbšie vstupovať  doň.  Aby prostredníctvom darov a talentov jednotlivcov rástla a pripravovala sa Cirkev ako Nevesta na Pánov príchod. 

Verí, že práve to sa bude diať aj počas LAŠ a je vďačná, že bude môcť byť toho súčasťou :) 

 

Martina Belejová


Maťa pochádza z malej dedinky "na konci sveta" :), ale už 13 rokov žije v Bratislave.

Pracuje aj slúži v Spoločenstve pri Dóme sv. Martina. Má na starosti vedenie kancelárie Infocentra, chválovú službu, otvorené modlitebné stretnutia - Stredy a financie.

V tíme LAŠ bude druhý krát a veľmi sa na to teší.

Jej túžbou je, okrem prinášania Božej prítomnosti skrze chvály a uctievanie, aj rozvoj ľudí a ich potenciálu a tiež povzbudzovanie do neustáleho napredovania vo vzahu s Bohom, kde nachádzame všetko potrebné pre nás samých aj pre Božie Kráľovstvo.

 

Martin Detko

Martin pochádza z Prievidze zo spoločenstva Piar. V súčasnosti však už pracuje ako programátor v Bratislave a vedie spoločenstvo Bratislava, kde sa stal pred nedávnom lídrom.

 

Túži vidieť na Slovensku prebudenie, keď sa budú ľudia vo veľkých počtoch navracať naspäť k svojmu Otcovi. Obzvlášť mu horí srdce pre mladých ľudí. Má radosť, že môže žiť práve v tomto čase a vidieť, čo Boh robí tu na Slovensku.

 

Obzvlášť sa teší na LAŠ lebo pokladá za veľkú česť tráviť čas s ľuďmi, ktorí budú rozhodovať o tom ako bude vyzerať Slovensko v najbližších rokoch.

 

o. Ondrej Chrvala

Volám sa Ondrej Chrvala a som kňazom už 11 rokov, z toho väčšinu sa špeciálne venujem práci s mládežou.

Niekoľko rokov som mal na starosti prácu s mládežou v Trnavskej arcidiecéze, čoho súčasťou bola Trnavská animátorská škola, vedenie Diecézneho centra mládeže v Bojničkách, konferencie Big Fish či diecézne stretnutia mládeže.

Od roku 2011 sa venujem práci s mládežou pod Konferenciou biskupov Slovenska, kde patrí najmä účasť Slovákov na Svetových dňoch mládeže či organizácia Národných stretnutí mládeže. Bol som súčasťou tímu LAŠ západ. Mojou radosťou je, aby veci fungovali správne. :) Najmä aby "správne fungovali" životy ľudí, ktorých mi Pán pošle do cesty.

 

o. Janko Buc

 

Líderskú školu zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) pod záštitou predsedu ZKSM PhDr. ThDr. Jána Buca, PhD. a tajomníka pre mládež pri KBS ThLic. Ondreja Chrvalu.

Tím líderskej školy pozostáva z lídrov spoločenstiev z rôznych regiónov Slovenska a certifikovaných lektorov.