Metodické materiály

« Back

Máš čo ponúknuť Cirkvi

Máš čo ponúknuť Cirkvi

Prvé zo série stretiek nad Pavlovými pastorálnymi listami. Povzbuď členov svojej skupinky, že aj my mladí máme čo ponúknuť Cirkvi!

Máš čo ponúknuť Cirkvi

Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

 

Pavlove Pastorálne listy (1 & 2 Timotejovi, Títovi)

Lekcia 1: Aj ty máš čo ponúknuť Cirkvi

Ciele:

1. Vysvetliť okolnosti a dôvody, kvôli ktorým Pavol písal 1 & 2 Timotejovi a Títovi
2. Inšpirovať účastníkov k tomu, aby svoju mladosť  využili na to, aby iných privádzali ku Kristovi 
 

Úvodná modlitba (5 min.)

Aktivita (10 min.)

Zoraďte sa podľa...

Táto jednoduchá hra sa dá hrať aj vo veľkej skupine. Ak máš viac ako desať účastníkov, môžeš ich rozdeliť na dve skupiny, ktoré budú medzi sebou súťažiť.

Princíp hry spočíva v tom, že keď dáš pokyn, účastníci sa majú čo najrýchlejšie zoradiť podľa stanoveného pravidla. Ak máš súperiace tímy, použi stopky.

Pripravení? Zoraďte sa podľa...

 • Výšky: od najvyššieho po najnižšieho
 • Veľkosti topánok: od najmenšej po najväčšiu
 • Farby vlasov: od najsvetlejšej po najtmavšiu
 • Dĺžky vlasov: od najdlhších po najkratšie
 • Abecedného poradia svojich priezvisk, alebo ulíc, na ktorých bývajú...
 • Veku: od najmladšieho po najstaršieho

Môžeš si vymyslieť aj iné kritériá enlightened

 

Vovedenie do témy (5 min.)

Dnes sa budem zhovárať o veku.

 • Koľkí z vás sú najmladší v rodine alebo v triede?
 • Koľkí z vás majú mladších súrodencov?
 • Mávajú najmladší nejaké nevýhody? Ak áno, aké?
 • Aký pohľad má na mladých Cirkev?
 • Čo môžu ľudia v tvojom veku ponúknuť Cirkvi?

Dnes sa začneme zaoberať listami apoštola Pavla, ktoré nazývame Pastorálne listy. Na rozdiel od listov, ktoré Pavol písal celým cirkevným spoločenstvám (napr. List Rimanom, Korinťanom...), tieto sú určené jednotlivcom, ktorých Pavol veľmi dobre poznal – Timotejovi a Títovi. Hoci tieto listy vznikli pred takmer 2 000 rokmi, stále nám majú čo povedať.

Štúdium (30 min.)

K Pastorálnym listom patria Prvý a Druhý list Timotejovi a List Títovi.
(Pastorálnymi sa nazývajú preto, že obsahujú rôzne pokyny pre život, organizáciu a správu cirkevných obcí a pastiersku činnosť ich predstavených.)

Požiadaj troch účastníkov, aby prečítali nasledujúce verše:
1Tim 1,1-2
2Tim 1,1-2
Tít 1,1-4

1. Čo majú tieto verše spoločné? Niekoľko vecí, ale zameriavame sa na pozdrav. Vo všetkých troch prípadoch Pavol použil oslovenie „syn“.
2. Čo to hovorí o vzťahu Pavla k Timotejovi a Títovi? Musel ich dobre poznať a mať s nimi blízky vzťah.
3. Čo toto oslovenie hovorí o ich veku? Boli mladí, aspoň podstatne mladší ako Pavol.

Vieme, že Pavol týchto mladíkov poznal veľmi dobre. V čase, keď písal tieto listy, mal okolo 60 rokov. Keď Timoteja a Títa nazýval synmi, znamenalo to, že nemohli byť starší ako 40 rokov a je pravdepodobné, že boli oveľa mladší.

Timotej sa s Pavol zoznámil v Lystre, kde žil. V Novej zmluve sa spomína na 24 miestach. Veľa cestoval s Pavlom – sprevádzal ho do Galácie, Macedónska, Atén, Korintu a Efezu. (Sk 16,1-2)

Nie je isté, kde sa Pavol prvý raz stretol s Títom. Títus sa v Novej zmluve spomína 13-krát, najmä v 2. liste Korinťanom. Úzko spolupracoval s Pavlom, ktorý ho často poveroval zložitými úlohami v Korinte a na Kréte. (2Kor 8,23)
 
Takže už vieme, komu Pavol písal, ale dôležitejšia otázka je „prečo?“.

Prečítajme si 1Tim 1,3-7

Prečo Pavol napísal Timotejovi? Naliehal na Timoteja, aby si dal pozor na falošných učiteľov a učil iných, ako byť správnymi vodcami v miestnej cirkvi.

Prečítajme si 2 Tim 1,3-7

Prečo mu Pavol napísal aj druhý list? Aby Timoteja povzbudil kráčať pevne vo viere a v službe.

Prečítajme si Tít 1,5
Prečo Pavol napísal Títovi? Aby ho povzbudil, aby si na Kréte počínal smelo a dokončil všetko potrebné.

Cieľ všetkých troch Pavlových listov je v podstate rovnaký – povzbudiť svojich duchovných synov, aby si svoje úlohy v Cirkvi plnili čo najlepšie.

 • Aké to podľa teba bolo mať vedúce postavenie v Cirkvi v relatívne mladom veku?
 • Čo myslíš, aké to bolo, slúžiť pod vedením veľkého apoštola Pavla?
 • Akým prekážkam museli podľa teba čeliť Timotej a Títus vo svojej službe?

Byť „benjamínkom“ v rodine a v službe Cirkvi asi nie je to isté. Timotej a Títus to vo svojom postavení zrejme nemali ľahké. Možno zápasili s tým, aby si ich starší členovia miestnej cirkvi vážili a rešpektovali ich názory a usmernenia. Apoštol Pavol im však dôveroval a oni mali svoj cieľ jasne pred sebou.

Pozrime sa teraz na 1Tim 4,12. Tento verš sa týka všetkých troch listov a má nám čo povedať aj dnes. Oplatí sa ho naučiť spamäti.
 
1. Čo podľa teba znamená táto veta: „Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý“?
2. Ako môže byť mladý človek príkladom pre starších?
3. Ako tento verš súvisí s naším životom? 
 

Praktická aplikácia (30 min.)

Odkaz 1. a 2. listu Timotejovi a Títovi sa týkajú aj dnešnej mládeže. Mnohí tvrdia, že tínedžeri sú budúcnosťou Cirkvi, ale táto mladá generácia môže Cirkvi toho veľa ponúknuť už dnes.

Rady, ktoré Pavol dal svojim mladým chránencom, sa nijak nelíšia od pokynov pre všetkých kresťanov. Niekedy však medzi ľuďmi vládne presvedčenie, že mladí ľudia sú menej zbožní ako starší a nedokážu žiť podľa požiadaviek Písma. Pavol však s takýmto názorom nesúhlasí. Ako sme videli v 1Tim 4:12 tvrdí, že mladí ľudia by mali byť pre ostatných príkladom v slove, v správaní, v láske, vo viere a v čistote.


SLOVÁ
Tvoje slová majú váhu. Rozhovory s priateľmi, chatovanie na internete, SMS-kovanie, rozhovory s rodičmi – každá z týchto oblastí môže svedčiť o tvojom vzťahu s Kristom.

 1. Ako môžu byť tvoje slová príkladom pre iných veriacich?
 2. Sú veci, ktoré v spoločnosti niektorých ľudí povieš, ale medzi inými by si nepovedal? Je to tak správne? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
 3. Môže spôsob, akým hovoríš s neveriacimi (priateľmi, spolužiakmi...), priviesť ich k Bohu?
 4. Mal by si zo svojho slovníka odstrániť nejaké slovo alebo frázu? Mal by si sa vyhnúť istému tónu hlasu, keď sa rozprávaš inými ľuďmi?


SPRÁVANIE
Pavol hovorí, že naše správanie by malo byť príkladom pre iných veriacich.

 1. Ak by ťa 24 hodín denne sledoval špión, ktorý by mal prístup ku všetkému, čo robíš na verejnosti a v súkromí, bolo by mu jasné, že si Ježišovým nasledovníkom? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
 2. Ktoré tvoje zvyky sú na Božiu slávu?
 3. Odrážajú tvoje životné ciele a plány vzťah s Kristom?


LÁSKA
Určite poznáte Pavlov hymnus na lásku, ktorý sa nachádza v 13. kapitole 1Kor. Pavol hovorí, že láska je najväčším skutkom, aký človek môže vykonať. V 1Tim Pavol tvrdí, že naša láska má odrážať Ježišovu lásku k ľuďom. 

 1. Môže tvoja láska k rodine a priateľom slúžiť iným za vzor?
 2. Ako sa iným snažíš prejavovať lásku?
 3. Miluješ svojich nepriateľov? Ak áno, ako sa to v tvojom živote prejavuje?
 4. Prečo je podľa teba v kresťanstve láska takou dôležitou hodnotou?

 

VIERA
Pavol nás tiež vyzýva k príkladnej viere. 

 • Ako môže byť tvoja viera príkladom pre iných? Podarilo sa ti to už niekedy? Ako?
 • Ako prejavuješ svoju vieru v každodennom živote?

 

ČISTOTA
V tejto oblasti môžete diskutovať nielen o sexuálnej čistote, ale aj o alkohole, fajčení marihuany...

 • Čo podľa vás znamená byť čistý?
 • Ak chceme byť čistí, znamená to, že sa nemôžeme zabávať a užívať si život?
 • Prečo sa kresťania majú snažiť o čistotu v každej oblasti života? V čom sa odlišujú od neveriacich?

Diskusia:

 • Bol si už v niektorej z týchto oblastí príkladom a povzbudením pre starších veriacich?
 • Ktorá z týchto oblastí je pre teba najväčšou výzvou (teda najťažšia)?
 • Aký konkrétny krok urobíš po tomto stretnutí? Veď účastníkov k tomu, aby sa rozhodli pre jednu oblasť a naplánovali si konkrétny spôsob, ako sa v tejto oblasti zlepšia.

Toto bolo päť oblastí, v ktorých môžeme byť aj pre starších veriacich príkladom. Pavol ich zdôrazňoval Timotejovi, ale týkajú sa nás všetkých.

Hra

Teraz si zahráme skvelú hru. Potrebujeme dobrovoľníka, ktorý pôjde za dvere. Ostatní sa postavíme do kruhu a dobrovoľník (keď ho zavoláme dnu) sa postaví do stredu. Kým bude za dverami, určíme si „vodcu“, ktorého budeme všetci napodobňovať. Vodca môže robiť rôzne smiešne pohyby, všetci sa ho budeme snažiť verne napodobniť. Úlohou dobrovoľníka v strede kruhu je prísť na to, kto je vodca.

Pavol nás pozýva k tomu, aby sme robili presne to, čo v hre – napodobňovali Krista v reči, správaní, láske, viere a čistote. Vtedy bude všetkým jasné, komu patríme a podarí sa nám iných privádzať ku Kristovi. Dokonca aj veriaci budú povzbudení naším príkladom. Základom vodcovstva je napodobňovanie Krista. Platilo to pre Timoteja a Títa, a platí to aj pre nás.

 Záverečná modlitba (10 min.)

Modlite sa navzájom za seba, aby ste mali silu napodobňovať Krista v každej oblasti života. V modlitbe prejdite každú zo spomínaných oblastí – slová, správanie, láska, viera a čistota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.