Metodické materiály

« Back

Musíme si odpúšťať (List Filemonovi)

Musíme si odpúšťať (List Filemonovi)

Odpustenie je v pôste, ale aj mimo neho, aktuálnou témou. Prečítajte si so skupinkou List Filemonovi, ktorý ste doteraz možno medzi inými listami prehliadali, a objavte jeho úžasné posolstvo!

Musíme si odpúšťať (List Filemonovi)

Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

Pracovný list pre účastníka na stiahnutie TU

Ciele:

1. Oboznámiť účastníkov s menej známym Listom Filemonovi.
2. Viesť účastníkov k tomu, aby odpúšťali iným.

Témy:

Odpustenie, milosť, vzťahy s inými ľuďmi

Pomôcky:

1. Biblia pre každého účastníka (stačí Nová zmluva)

2. vytlačený pracovný list a pero pre každého účastníka

Stretnutie

Úvodná modlitba (5-10 min.)

Pozvite Ducha Svätého, aby sa modlil s vami a viedol celé stretnutie.

Aktivita (5 min.)

Hra – Žiadne hmmm

Hra o tom, aké je niekedy ťažké nájsť tie správne slová

Vyber si človek a urči mu kategóriu slov (zimné športy, žlté predmety, filmové hviezdy, hlavné mestá...). Hneď ako mu povieš kategóriu, má 30 sekúnd na to, aby povedal 10 vecí bez zvukov ako „hmmm“. Nedaj hráčovi žiaden čas na premyslenie. Povedz kategóriu slov a spusti stopky.

Daj priestor viacerým členom skupiny. Pokojne sa zapoj aj ty!

Vovedenie do témy (10 min.)

 1. Čo myslíš, prečo bolo ťažké spomenúť si na slová pri hre „Žiadne hmmm“?
 2. V akých životných situáciách je ťažké povedať inému človeku tie správne slová?
 3. Stalo sa vám už, že sa vám prišiel ospravedlniť človek, ktorý vám ublížil? Čo ste mu na to povedali?
 4. Museli ste už niekoho žiadať o odpustenie? Čo ste povedali? Ako ten človek reagoval?

Dnes sa budeme rozprávať o odpustení, a to na základe Pavlovho Listu Filemonovi.


Štúdium, skúmanie (30 min.)

Filemon je jedným z troch ľudí, ktorým Pavol napísal osobne (zvyšní dvaja sú Timotej a Títus). Pavol nepísal jednotlivcom často, z čoho vyplýva, že v týchto prípadoch im chcel povedať niečo veľmi dôležité.

V prípade Timoteja a Títa išlo o riešenie problémov v miestnych cirkevných spoločenstvách a o dávanie rád. V Liste Filemonovi sa Pavol venuje otázke medziľudských vzťahov.

V liste, ktorý si o chvíľu prečítame, vystupujú dve hlavné postavy: Pavlov priateľ Filemon z Kolos, ktorému je list adresovaný, a Onezimos, jeho otrok.

Prečítajme si o zložitom vzťahu medzi Filemonom a Onezimom. Flm 1-7
 

Otázky:

 1. Aký vzťah mal Pavol k Filemonovi? Boli si blízki?
 2. Ktoré slová v texte to dokazujú? (spolupracovník, láska, útecha...)

Prečítajme si Flm 8-25.

Diskusia:
1. O čo Pavol žiada Filemona? Aby odpustil Onezimovi.

2. Ako sa Pavol zoznámil s Onezimom? Keď bol Pavol vo väzení, priviedol Onezima k viere (v. 10).

3. Čo Pavol prikázal Onezimovi? Vrátiť sa k Filemonovi.

4. Aký bol vzťah medzi Onezimom a Filemonom? Onezimos bol Filemonovým otrokom.

5. Pavol od Filemona žiadal, aby zmenil svoj postoj k Onezimovi. Akým spôsobom? Aby ho už nepovažoval za otroka, ale za brata.

6. Prečo podľa teba Pavol pripisoval taký veľký význam odpusteniu?


Takže Onezimos (pravdepodobne Filemona okradol) utiekol od svojho majiteľa Filemona. Skryl sa v Ríme, kde bol Pavol väznený, stretol sa s ním a stal sa kresťanom. Keď sa Pavol dozvedel o jeho príbehu, rozhodol sa zmieriť Onezima s Filemonom, s ktorým mal blízky vzťah. (Nie je fascinujúce, že Pán Boh viedol Onezima k Pavlovi, ktorý sa s Filemonom poznal?) A tak sa rozhodol Filemonovi napísať list, aby ho povzbudil urobiť správne rozhodnutie. Na niektorých miestach listu môžeme vidieť aj známky priameho nátlaku (pozri verše 8, 9, 12, 16, 17, 19 atď.). Cieľ je však jasný – doviesť Filemona k rozhodnutiu odpustiť.

Pokúsme sa pochopiť Filemonovu situáciu. Onezimos bol jeho otrokom, čo v podstate znamená, že bol jeho majetkom. Je zrejmé, že Onezimos svojho pána pri úteku okradol. Utiekol, skryl sa a vykašľal sa na svoje povinnosti. Je pochopiteľné, prečo to urobil, no na druhej strane chápeme aj Filemonovo rozhorčenie a sklamanie.

Pokračovanie diskusie:
7. Ak by ti niekto ublížil tak ako Onezimos Filemonovi, bol by si schopný mu odpustiť? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

8. Prečo podľa teba niekedy voči iným prechovávame hnev a neodpustenie?

Praktická aplikácia (25 min.)

Diskusia:

 1. S ktorou postavou sa stotožňuješ najviac? S Filemonom (ktorý musí odpustiť), s Onezimom (ktorý potrebuje odpustenie), alebo s Pavlom (prostredníkom zmierenia)?
 2. Musel si už niekedy niekomu odpustiť veľkú krivdu, ktorú ti spôsobil? Chcel by si nám o tom povedať?
 3. Zažil si už situáciu, v ktorej si potreboval odpustenie zo strany iných? Kvôli čomu?
 4. Musel si niekedy vystupovať v úlohe zmierovateľa? Ako to dopadlo?

Odpustenie je jednou z kľúčových tém evanjelia. Bez odpustenia by nebolo dobrej zvesti! Niekedy je však ťažké odpustenie prijať a ešte ťažie dať. V tomto príbehu zo skutočného života vidíme, že odpustenie je možné v Ježišovi Kristovi. V svetle Kristovho milosrdenstva Pavol žiada Filemona, aby odpustil Onezimovi a v tom istom svetle Onezimos prichádza k Filemonovi prosiť o odpustenie.

Ako sme už povedali, Filemon žil v Kolosách. Tento list sa k Filemonovi dostal trošku skôr ako Pavlov list Kolosanom, ale v Liste Kolosanom sa nachádza verš týkajúci sa odpustenia, ktorý stojí za to, aby sme sa ho naučili naspamäť.

Prečítajme si Kol 3,13

Keď Pavol písal tieto riadky, možno mal na mysli Filemona a Onezima, kto vie? Jedno je však isté, keďže Ježiš nám odpustil, aj my sme povolaní odpúšťať jeden druhému.

Diskusia:

 1. Je niekto, komu potrebuješ odpustiť?
 2. Si ochotný tomu človeku odpustiť? Ak nie, prečo?
 3. Bol by si ochotný mu odpustiť, aj keby ťa nepožiadal o odpustenie? Mal by si byť?
 4. Aký má na teba vplyv to, keď voči niekomu prechovávaš hnev a neodpustenie?
 5. Čo by sa stalo, keby mal takýto postoj Ježiš?

Nepochybne existujú náročné situácie, v ktorých je ťažké odpustiť. Ale bez ohľadu na to, koľko hnevu máš v srdci, odpustenie je dôležité.

Ak budete mať čas, prečítajte si aj úryvok z Evanjelia podľa Matúša 18, 21-35.

Diskusia:

 1. V čom sa toto podobenstvo podobá na príbeh Filemona a Onezima?
 2. Ako tento úryvok súvisí s tvojím životom?
 3. Čo tento verš hovorí o Božom postoji voči nám, keď nie sme ochotní odpustiť si navzájom?
 4. Je to ťažká lekcia? Prečo?

Odpustenie nie je ľahké, ale keď tvrdíme, že nasledujeme Ježiša, musíme mať milosrdenstvo s tými, ktorí nám ublížili. Možno sa v tvojej minulosti stalo niečo, čo potrebuješ odpustiť. Alebo možno potrebuješ, aby ti odpustil niekto iný. Mali by sme sa modliť za to, aby nás Pán Boh usvedčil z nedostatku odpustenia, alebo ak je to potrebné, aby nás viedol k pokániu a k odhodlaniu prosiť iných o odpustenie.

Záverečná modlitba (10 min.)
Povzbuď účastníkov k tomu, aby sa vo chvíli ticha zamysleli nad tým, na ktorej strane odpustenia sa práve nachádzajú. Potrebujú odpustiť niekomu, kto im ublížil? Zranili niekoho a mali by ho poprosiť o odpustenie?

Modlitbu môžete ukončiť spoločnou modlitbou, alebo ju môžeš ukončiť sám. Modli sa za tých, ktorí potrebujú odpustiť, aby im Boh obmäkčil srdcia na to, aby to dokázali urobiť. Pros za tých, ktorí by mali ísť za človekom, ktorému ukrivdili. Modli sa za nich, aby mali dostatok odvahy urobiť to.

 

Ak ste námet použili, napíšte nám na metodik@zksm.sk. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Posielajte nám aj vaše originálne námety na stretká pre deti alebo mládež, prípadne hry a aktivity. Ďakujeme! Stránku animator.sk tvoríme spoločne smiley

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.