Web Content Display

PROFIL  PO – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Tieto zásady teda musia rešpektovať aj všetky aktivity osoby pri nakladaní s prostriedkami dotácie, teda aj v postupoch verejného obstarávania, pretože na príjemcu dotácie sa vzťahujú povinnosti zákona o verejnom obstarávaní, aj v prípadoch keď nie je verejným obstarávateľom, alebo obstarávateľom. Uvedená povinnosť dodržiavať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní je navyše zmluvne upravená pre každého príjemcu dotácie v súlade s § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. ako záväzná a sankcionovateľná podmienka realizácie zmluvy.

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička, na webovom sídle svoj  „Profil",  v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

-          zákazky nadlimitné,

-          zákazky podlimitné,

-          zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje PO:

Oficiálny názov:

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Lomnička

 

Adresa:

065 03 Lomnička č. 17

 

 IČO:

31999522

 

 DIČ:

2021941460

 

 Banka:

VÚB a.s.

 

Tel.

Tel. : 0910 852 388

 

Web:                     

http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/home

 

 

Mail:

farnost.lomnicka@protonmail.com    

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Pasiar, farský administor