HRF členovia

Štefan Hrbček, farár

Viktória Vlčáková

(menovaná členka  HRF)

Jozef Florek

Milan Jakubjak

Dušan Jendrašík

Mária Kondelová

Stanislav Mikolajčík

Anton Pidík

Jozef Šimjak

 

HRF Novoť

 

Hospodárska rada farnosti  (HRF)

V zmysle Kódexu kánonického práva je farár jediným správcom majetku farnosti.

Kánon 537 KKP však predpisuje:


„Každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532  (tento kánon jedine farárovi priznáva právo legálne zastupovať farnosť vo všetkých záležitostiach).

 

  • HRF má výlučne poradný charakter
  • nemá nijaké rozhodovacie právomoci
  • nie je kontrolným orgánom
  • nemá vlastnú právnu subjektivitu.

 

HRF sa pri svojej činnosti riadi stanovami, ktoré schválil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 1.6.2015 a ktoré platia pre všetky farnosti Spišskej diecézy.

 

Keďže v mnohých farnostiach vznikajú nejasnosti ohľadom činnosti a kompetencií hospodárskej rady, biskupský úrad zverejnil na svojej webovej stránke komentár na lepšie pochopenie fungovania a služby HRF