INŠTRUKCIE

Zapisuje sa meno DIEŤAŤA ( nie meno rodiča)

 

Je potrebné aby ste   prichádzali presne a disciplinovane. Ak niekto príde v predstihu, nech sa zdržiava v širšom okolí fary alebo na parkoviskách alebo sa môže ísť pomodliť do kostola.

Dajte si (kvalitné) rúško a rukavice.

Ak nemáte svoje rukavice, v chodbičke do kostola sú jednorázové rukavice, môžete si zobrať.

Dieťa príde v sprievode dospelého (najlepšie rodič alebo krstný rodič, starý rodič - NEODPORÚČAME)

 

Na preskúšanie nemôžu prísť:

  • Ľudia v povinnej karanténe
  • Ľudia s príznakmi nákazy COVID 19 (aj napriek tomu, že to nemusí byť COVID 19)
  • Ľudia nad 65 rokov (celkovo starším ľuďom nad 65 neodporúčame navštevovať kostol ani žiadne iné miesta)

 

Preskúšanie tretiakov

25.5.2020 16:30-17:30

Vyhradený čas: 3 minút

Rastislav Hanečák

Spovedám v chodbičke kostola a potom Pri misíjnom kríži.

Vyberte si z dostupných termínov:

Pomôžte nám zlepšiť túto aplikáciu, ktorú sme vytvorili v núdzových podmienkach a slúži tisícom. Budeme povďační za akýkoľvek finančný príspevok na číslo účtu IBAN: SK20 7500 0000 0040 2015 2755 . Do poznámky uvedťe podpora MK.

Web Content Display

Sviatosti sú posvätné úkony, ktoré ustanovil Pán Ježiš. V nich nám dáva svoju milosť. Je ich sedem: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť pokánia, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo. Niektoré je možné prijať len raz v živote (krst, birmovanie, posvätenie kňazstva).

Sväteniny sú posvätné úkony a veci, ktorými nás Cirkev zveruje do Božej ochrany. 

Rozdiel je v tom, že:

- sviatosti ustanovil Kristus - sväteniny Cirkev;
- sviatosti je sedem - svätenín mnoho;
- sviatosti pôsobia svojim úkonom - sväteniny len podľa dispozície prijímajúceho.

Cieľom sviatosti je vždy posvätenie ľudskej duše. Sväteniny majú rôzne určenie. Niektoré slúžia pri bohoslužbe, napr. kostol, zvon na veži, liturgické rúcho, sv. oleje… Iné sú určené výhradne pre veriacich, napr. krížiky, posvätené prstene, hromničky, svätená voda, atď. Vysluhovateľom svätenín nie je len kňaz, ale má ním byť každý kresťan. Sväteniny vykonávajú otec a matka, keď dávajú požehnanie svojim deťom, keď žehnáme iných, keď sa prežehnávame, keď sa ukloníme pred krížom na ceste.

Sväteniny nemajú posvätiť len dušu človeka, ale majú preniknúť do nášho života, aby prostredie, v ktorom žije kresťan bolo posvätené. Práve preto sa stavali pri cestách a v poli kríže a malé kaplnky. Nezabudnime však, že sviatosti sú oveľa dôležitejšie než sväteniny. Napriek tomu mali by sme si lepšie všímať kríž pri ceste, či kaplnku v poli, či stvorené veci, aby sme lepšie pochopili, že slnko nad nami je Boží dar, že z čistej vody, z vône kvetov hovorí Boh. Vo všetkom možno vidieť Stvoriteľovu moc. Všetko je posvätené jeho rukou a všetko má slúžiť nášmu šťastiu. Prijímajme tieto dary a sväteninami otvorme svoje duše pre jeho požehnanie. 

 

Viac o sviatostiach nájdete v KKC (Katechizme katolíckej cirkvi)