Krstní rodičia

Prečo by krstnými rodičmi nemohli byť tí, ktorí sú pokrstení, pobirmovaní, ale žijú ako druh a družka bez sviatostného manželstva.

Úlohou krstných rodičov je, aby boli dobrým príkladom a povzbudením pre svoje deti. Už len samotný fakt, že žijú bez sviatostného manželstva je zlým príkladom. Krstní rodičia sú do určitej miery garantmi kresťanskej výchovy pre svoje krstné dieťa. Z tohto dôvodu sú na krstných rodičov kladené určité požiadavky. 

Osobne si myslím, že úlohu krstných rodičov mnohí berú veľmi formálne a možno sa to v mnohých prípadoch míňa pôvodnému zámeru.

Milí farníci, chcem vás veľmi pekne poprosiť ako váš farár, aby ste si v otázke kresťanskej výchovy a výberu krstných rodičov nezľahčovali a nesnažili sa hľadať bočné cestičky. Cirkev dáva určité požiadavky, lebo krst je vážna vec, rovnako ako aj požiadavka kresťanskej výchovy po krste. Prosím aby ste to chápali takto. Nemusíte mi robiť výčitky porovnávať s inými kňazmi, ktorí možno urobili nejaké výnimky. Poriadok a jednota v týchto veciach - podľa usmernení cirkvi a biskupa prináša pokoj, porozumenie a poriadok pre farnosť.

 

TEXT bol uverejnený vo FARNÍKU č. 31/2019

Sviatosť krstu

SVIATOSŤ KRSTU 

Požiadať o udelenie sviatosti krstu môžu len rodičia dieťaťa.

Krstnými rodičmi môžu byť len tí, ktorí prijali krst a birmovanie a žijú kresťanským spôsobom života; ak sú to manželia, tak musia žiť vo sviatostnom manželstve.

Musí byť aspoň jeden krstný rodič.

Nahlásiť krst je najvhodnejšie po večernej sv. omši. (pondelok, utorok a stredu)

Príprava pred vysluhovaním sviatosti krstu sa koná väčšinou v piatok po sv. omši alebo podľa dohody.

Na tejto príprave sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež krstní rodičia. K sviatosti zmierenia rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.

 

K zápisu sa vyžadujú tieto doklady:

od rodičov dieťaťa:

a) potvrdenie o cirkevnom sobáši (ak sa rodičia sobášili v inej farnosti)

b) rodný list dieťaťa (prefotíme si ho na žiadosť o krst)

od krstných rodičov:

a) potvrdenie o cirkevnom sobáši (ak sa sobášili v inej farnosti)

b) potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania (ak prijali sviatosť birmovania v inej farnosti) 

 

 

Dátumy krstov 2024: 

Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje v druhú nedeľu a štvrtú sobotu v mesiaci.
SO 27.1., NE 11. 2., SO 24.2., NE 10.3., SO 23.3.
NE 14.4, SO 27.4.. NE 12.5., SO 25.5., NE 16.6.,
SO 29.6., NE 14.7., SO 20.7., NE 11.8., SO 24.8.,
NE 15.9., SO 28.9., NE 13.10., SO 26.10.,
NE 10.11., SO 23.11., NE 15.12. ST 26.12.
 
Náuka pred prijatím sviatosti krstu bude bývať v druhý piatok v mesiaci.
(9. 2., 8. 3., 10. 4., 10. 5. atď.)
Náuka obyčajne býva krátko po večernej sv. omši na fare.

V decembri sú krsty prispôsobené spovedaniu a Vianočným sviatkom. 

 

Rodičia a krstní rodičia nech si pozrú krstné katechézy. 

1. Čím len bude tento chlapec?

 

 

 

2. Prijmite svetlo Kristovo

3. Pane, nauč nás modliť sa

 

Priebeh krstnej slávnosti

I. OBRAD PRIVÍTANIA DIEŤAŤA

72. Krst nech sa podľa možnosti udeľuje v nedeľu. Vtedy si totiž Cirkev pripomína veľkonočné tajomstvo. Krst sa vysluhuje za účasti veriacich, najmä príbuzných.
 
73. Dieťa majú dať pokrstiť otec a matka. Sprevádzajú ich krstní rodičia.
 
74. Veriaci môžu spievať vhodný žalm alebo inú vhodnú pieseň. Zatiaľ krstiteľ v albe alebo v superpelícii a štóle, prípadne aj v pluviáli (jeho farba sa riadi príslušným sviatočným dňom), ide s miništrantmi ku bráne kostola alebo na to miesto v kostole, kde sa zhromaždili rodičia a krstní rodičia s krstniatkom.
 
75. Kňaz pozdraví prítomných, najmä rodičov a krstných rodičov, a vyjadrí radosť nad tým, že rodičia prijali dieťa ako Boží dar. Veď Boh je prameňom všetkého života a teraz chce dieťaťu uštedriť aj svoj vlastný život. Prehovorí k nim takto alebo podobne.
 
Príhovor
 
Kňaz: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Rodičia: AMEN
 
Pán s vami. (Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista ... )
Rodičia: I s duchom tvojím.
 
Milí rodičia a krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovuzrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej Cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový, božský život, aby mohlo žiť s ním večne.
 
76. Kňaz sa opýta rodičov:
 
Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?
 
Rodičia: M.
 
Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ?
 
Rodičia: Krst.
 
77. Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne):
 
Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?
 
Rodičia: Áno.
 
78. Kňaz sa obráti ku krstným rodičom a pýta sa ich takto (alebo podobne):
 
A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?
 
Krstní rodičia: Áno.
 
79. Kňaz potom pokračuje:
 
M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ta poznačujem znakom kríža.
 
A bez slova poznačí dieťa krížom na čele. Potom vyzve rodičov, pripadne aj krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa znakom kríža:
 
Aj vy, rodičia (a krstní rodičia), poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa.
 
Rodičia (a krstní rodičia) mlčky poznačia dieťa znakom kríža.
 
80. Kňaz vyzve prítomných, aby sa zúčastnili na bohoslužbe slova:
 
Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti.
 
81. Číta sa jedna alebo aj dve z perikop určených pre slávnosť krstu. Z evanjeliových čítaní sú to predovšetkým: Jn 3, 1-6; Mt 28, 18-20; Mk 1,9-11; Mk 1, 13-16. Z ďalších, ktoré sú v dodatku, možno vybrať podľa želania rodičov, prípadne tie, ktoré sa dotýkajú ich duchovných potrieb.
 
Ak sú dve čítania, možno spievať aj responzóriové žalmy a verše, ako sú uvedené v dodatku, str. 67 a nasl.
 
Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka (1, 9 – 11)
 
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a Duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
 
Počuli sme slovo Pánovo.
 
82. Po čítaní povie kňaz krátku homíliu. V nej objasní, čo sa prečítalo, privedie prítomných k hlbšiemu chápaniu sviatosti krstu a povzbudí najmä rodičov a krstných rodičov k plneniu povinností, ktoré vyplývajú z krstu.
 
SPOLOČNÁ MODLITBA
 
84. Nasleduje spoločná modlitba:
 
Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlime sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.
 
1. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej smrti a zmŕtvychvstania.
 
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
 
2. Udeľ mu milosť znovuzrodenia a začleň ho do svätej Cirkvi.
 
3. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka tvojho evanjelia.
 
4. Pomáhaj mu k svätosti života a veď ho do radostí svojho kráľovstva.
 
5. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa.
 
6. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa.
 
7. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste.
 
85. Teraz kňaz vyzve prítomných, aby vzývali svätých.
 
Kňaz: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc.
 
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.
 
Možno pridať i mená ďalších svätcov, predovšetkým patróna dieťaťa, kostola a obce.
 
Svätý M., (patrón dieťaťa), oroduj za nás.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás.
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.
 
EXORCIZMUS A PREDKRSTOVÉ POMAZANIE
 
86. Po spoločnej modlitbe kňaz sa modli s vystretými rukami nad dieťaťom:
 
Všemohúci večný Bože, ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla tvojho kráľovstva; pokorne ťa prosíme: zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy  a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Všetci: Amen.
 
Iná formula exorcizmu:
 
Všemohúci Pane Bože, ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa; ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla.
Silou umučenia a zmŕtvychvstania tvojho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Všetci: Amen.
 
87. Kňaz pokračuje:
 
Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa; na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
 
Všetci: Amen.
 
Potom kňaz pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov.
 
88. Predkrstové pomazanie sa môže vynechať, ak to biskupská konferencia uzná zo závažných dôvodov za vhodné.
 
Aj u nás sa toto predkrstové pomazanie môže vynechať, a to v jednotlivých prípadoch, ak sú na to určité dôvody, napr. studený kostol, nevhodné oblečenie dieťaťa a pod.
 
V takomto prípade kňaz povie iba túto formulu:
 
Nech ta posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
 
Všetci: Amen.
 
A hneď bez slova položí ruku na dieťa.
 
89. Potom sa ide ku krstiteľnici alebo do presbytéria, podľa toho, kde je vhodnejšie udeľovať krst.
 
90. Pri krstiteľnici kňaz krátko pripomenie prítomným obdivuhodný úmysel Pána Boha, ktorý chce vodou posvätiť dušu i telo človeka. Môže to urobiť týmito alebo podobnými slovami:
 
Modlime sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého.
 
SVÄTENIE VODY
 
91. Kňaz sa obráti ku krstnému prameňu a takto ho svätí:
 
Kňaz: Dobrotivý Otče, ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí.
 
Všetci: Velebíme ťa, Bože.
 
Kňaz: Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým.
 
Všetci: Velebíme ta, Bože.
 
Kňaz: Ty vlievaš do našich sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj.
 
Všetci: Velebíme ta, Bože.
 
Kňaz: Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium.
 
Všetci: Velebíme ťa, Bože.
 
Kňaz: Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka M. (tvoju služobnicu M.). Veď si ho (ju) vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal (a) život večný. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Všetci: Amen.
 
92. Vo veľkonočnej dobe, ak má kňaz krstnú vodu posvätenú pri Veľkonočnej vigílii, vynecháva sa formula posvätenia vody (Požehnaj, Bože, túto vodu) a namiesto ne) sa povie nasledujúca modlitba. Predchádzajúca časť sa však vždy hovorí, aby nechýbal prvok vďaky a prosby.
 
Bože, daj, aby sa z tejto posvätenej vody duchovne znovuzrodil (a) tvoj služobník M. (tvoja služobnica M.). Veď' si ho (ju) vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal (a) život večný. Skrze Krista, nášho Pána.
 
Všetci: Amen.
 
Iné formuly posvätenia vody pozri v dodatku.
 
ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA A VYZNANIE VIERY
 
93. Kňaz sa prihovorí k rodičom a krstným rodičom týmito slovami:
 
Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi.
Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení; zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst.
 
94. Potom sa kňaz pýta:
 
Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?    Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.
 
Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?   Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.
 
Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?  Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.
 
95. Potom kňaz vyžiada od rodičov a krstných rodičov trojité vyznanie viery:
 
Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
 
Rodičia a krstní rodičia: Verím.
 
Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
 
Rodičia a krstní rodičia: Verím.
 
Kňaz; Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?
 
Rodičia a krstní rodičia: Verím.
 
96. Všetci zhromaždení spolu s kňazom vyslovia svoj súhlas s týmto vyznaním viery.
 
Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
 
Všetci: Amen.
 
Túto formulu podľa okolností možno nahradiť aj inou schválenou formulou, alebo možno zaspievať pieseň, ktorou by zhromaždení vyjadrili svoju spoločnú vieru.
 
(U nás pieseň č. 492 z JKS: Bože, verím.)
 
 
KRST
 
97. Kňaz vyzve rodinu, aby pristúpila ku krstiteľnici. Pýta sa rodičov a krstných rodičov:
 
My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere?
 
Rodičia a krstní rodičia: Chceme.
 
Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí:
 
M., ja ta krstím v mene Otca  poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz,
 
i Syna  poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz.
 
i Ducha Svätého.  poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz.
 
Po krste dieťaťa sa odporúča zvolanie, ako je v dodatku, (str. 81-84). napr:
 
Otvor náruč, svätá Cirkev, a objím dieťa, ktoré vo vode znovuzrodil svätý Duch Boží.
 
Keď sa krst udeľuje liatím vody, dieťa má držať matka alebo otec. Kde je však zvykom, že dieťa drží krstná matka alebo krstný otec, môže sa tento zvyk ponechať. Oni zodvihnú dieťa aj z krstného prameňa, kde sa udeľuje krst ponorením.
 

IV. VYSVETĽUJÚCE OBRADY

POMAZANIE PO KRSTE
 
98. Kňaz hovorí:
 
Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.
 
Všetci: Amen.
 
Tu kňaz mlčky pomaže sv. krizmou dieťa na temene hlavy.
 
ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA
 
99. Kňaz hovorí:
 
M., stal (a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.
 
Všetci: Amen.
 
A položí na dieťa biele rúcho. Iná farba sa nepripúšťa, iba ak by to vyžadoval miestny zvyk. Odporúča sa, aby si každá rodina zadovážila krstnú košieľku.
 
ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE
 
100 Kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie:
 
Prijmite svetlo Kristovo.
 
Otec alebo krstný otec (krstná matka) zažne sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece.
 
101. Potom kňaz hovorí:
 
Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď' príde v nebeskej sláve.
 

ZÁVEREČNÉ OBRADY

102. Ak sa krst nekonal v presbytériu, ide sa teraz k oltáru. Nesie sa aj zažatá svieca pokrsteného dieťaťa.
 
Bolo by dobré, keby sa pritom spievala vhodná krstná pieseň, napr.:
 
Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, v Krista ste sa obliekli. (Aleluja, aleluja.)
 
Iné spevy pozri v dodatku
 
MODLITBA PÁNA
 
103. Kňaz stojí pred oltárom a osloví rodičov, krstného rodiča (krstných rodičov) a ostatných prítomných takto (alebo podobne):
 
Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovuzrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr prijme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď' prijme Sviatosť Oltárnu, bude mat účasť na oltárnej obete a v Cirkvi bude volať Pána Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích deti modlime v jeho mene, ako nás naučil náš Pán:
 
104. Spolu s kňazom sa všetci modlia:
 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého.
 
104a. Potom kňaz povie:
 
Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.
 
Rodičia trochu nadvihnú dieťa a hovoria (kňaz môže predriekať):
 
Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť
a svetu na osoh.
 
POŽEHNANIE A PREPUSTENIE
 
105. Kňaz žehná matku, ktorá drží v náručí svoje dieťa. Rozprestrie nad ňu ruky a hovorí:
 
Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, ktorý vo svojom Synovi, narodenom z Márie Panny, dáva kresťanským matkám radostnú nádej,
že ich deti budú mat život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
 
Všetci: Amen.
 
Kňaz žehná otca
 
Nech žehná otca tohto dieťaťa pán Boh všemohúci, darca života pozemského, a nebeského a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
 
Všetci: Amen.
 
Kňaz žehná aj ostatných prítomných:
 
Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovuzrodil pre život večný; nech im dá milosť, aby boli vždy a všade
živými členmi jeho ľudu a nech im uštedri svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
 
Všetci: Amen.
 
Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i Syn i Duch Svätý.   Všetci: Amen.
 
Kňaz: Iďte v mene Božom.     Všetci: Amen.