Článok

V tomto registračnom formulári je aj registrácia na prijatie EUCHARISTIE a aj registrácia na svätú spoveď.

Dobre si, prosím, všimnite, do ktorého poľa za zapisujete.

Na prijatie Svätého prijímania po svätej spovedi sa netreba registrovať.

Na sväté prijímanie sa REGISTRUJE  RODINA (napr. otec, ale na sväté prijímanie prídu aj členovia rodiny)

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí uviesť priezvisko a  číslo domu.

Na jednu rodinu je čas 1 minúta (3 rodiny do troj-minútového intervalu)

V kostole a aj v dome smútku sa vchádza hlavným vchodom a vychádza sa bočným vchodom. V kostole počas pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu sa bude podávať sväté prijímanie v chodbičke kostola.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu.

 

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

 

Ak ste sa zle zaregistrovali, pošlite SMS na tel 0904575829, napíšte miesto, čas a meno, ktoré treba vymazať. Chybné registrácie vymažem.

Duchovná služba - posväcovanie božieho ľudu

Sviatosti sú posvätné úkony, ktoré ustanovil Pán Ježiš. V nich nám dáva svoju milosť. Je ich sedem: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť pokánia, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo. Niektoré je možné prijať len raz v živote (krst, birmovanie, posvätenie kňazstva).

Sväteniny sú posvätné úkony a veci, ktorými nás Cirkev zveruje do Božej ochrany. 

Rozdiel je v tom, že:

- sviatosti ustanovil Kristus - sväteniny Cirkev;
- sviatosti je sedem - svätenín mnoho;
- sviatosti pôsobia svojim úkonom - sväteniny len podľa dispozície prijímajúceho.

Cieľom sviatosti je vždy posvätenie ľudskej duše. Sväteniny majú rôzne určenie. Niektoré slúžia pri bohoslužbe, napr. kostol, zvon na veži, liturgické rúcho, sv. oleje… Iné sú určené výhradne pre veriacich, napr. krížiky, posvätené prstene, hromničky, svätená voda, atď. Vysluhovateľom svätenín nie je len kňaz, ale má ním byť každý kresťan. Sväteniny vykonávajú otec a matka, keď dávajú požehnanie svojim deťom, keď žehnáme iných, keď sa prežehnávame, keď sa ukloníme pred krížom na ceste.

Sväteniny nemajú posvätiť len dušu človeka, ale majú preniknúť do nášho života, aby prostredie, v ktorom žije kresťan bolo posvätené. Práve preto sa stavali pri cestách a v poli kríže a malé kaplnky. Nezabudnime však, že sviatosti sú oveľa dôležitejšie než sväteniny. Napriek tomu mali by sme si lepšie všímať kríž pri ceste, či kaplnku v poli, či stvorené veci, aby sme lepšie pochopili, že slnko nad nami je Boží dar, že z čistej vody, z vône kvetov hovorí Boh. Vo všetkom možno vidieť Stvoriteľovu moc. Všetko je posvätené jeho rukou a všetko má slúžiť nášmu šťastiu. Prijímajme tieto dary a sväteninami otvorme svoje duše pre jeho požehnanie. 

 

Viac o sviatostiach nájdete v KKC (Katechizme katolíckej cirkvi)