Blog

« Back

Púšť - miesto stretnutia (katechéza)

Púšť - miesto stretnutia (katechéza)

V prebiehajúcom pôstnom období ponúkam niekoľko myšlienok na stretká našich farských spoločenstiev.

1. Čítanie biblického textu – čítanie evanjeliového textu Mk 1, 4-13. Každý účastník má pred sebou text, ktorý si najprv prečítajú potichu. Katechéta ich potom vyzve k prečítaniu textu nahlas. Keďže text je pomerne krátky, využijeme metódu postupného pridávania viet v jednotlivých odstavcoch. Prvý účastník prečíta prvú vetu prvého odstavca, druhý prečíta prvú a pridá druhú vetu. Ďalší prečíta prvú, druhú a tretiu vetu atď. Po ukončení čítania prvého odstavca podobne postupujeme s druhým odstavcom. 

      Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
      V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

      Práca s biblickým textom:

      Na rozdaný evanjeliový text každý účastník sám zvýrazní alebo podčiarkne tri slová alebo vety, ktoré ho zaujali a s ktorými by sa vedel podeliť s inými ľuďmi. V skupinke sa môžu o tom porozprávať. Po ukončení činnosti katechéta položí otázku, alebo zadá kľúčové slovo, ktoré skupina zapíše do stredu plagátu (púšť). Úlohou žiakov je hľadať čo najviac odpovedí alebo súvisiacich slov, ktoré hovoria, alebo zapisujú na plagát. Ak žiaci zapisujú slová na plagát, počas práce sa nerozprávajú a nehodnotia. Zapisované slová sledujú a môžu sa navzájom inšpirovať. Po ukončení práce je úlohou každej skupiny vybrať jedno najvýstižnejšie slovo, na ktorom sa dohodnú a ktoré zvýraznia. Nasleduje predstavenie výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupiny číta všetky výrazy a v závere prečíta najvýstižnejší výraz a zdôvodni jeho výber. Najvýstižnejšie výrazy napíšu na viditeľné miesto (tabuľu).

      2. Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

      Prežívame pôstne obdobie, kedy si viac uvedomujeme význam pokánia a vnútorného očisťovania pre duchovný život každého jedného z nás.
      Bol už niekto z vás v púšti? Dnes tam človek ide zo zvedavosti, kvôli zážitku. Odveziete sa tam na ťavách, prípadne špeciálnych taxíkoch. Turisti to chcú zažiť ako atrakciu a spoliehajú na domácich, ktorí púšť dobre poznajú. Vo všeobecnosti vieme, že napriek takému zážitku púšť je plná nebezpečenstiev, je to miesto bez vody a zelene. V púšti nie je jednoduché prežiť. 
      V evanjeliu sme čítali, že Ježiša viedol na púšť Duch Svätý. (Mk 1,12) Duch Svätý ho poslal na toto miesto skúšok a pokušení.
      Púšť je obrazom vyprahnutosti, samoty, miesto absencie života. Púšť však môže byť zároveň obrazom a priestorom na stíšenie, na modlitbu a na vnímanie lepšieho počúvania Božieho hlasu. 
      Ježiš zanechal zástupy a šiel do púšte. Tu ho pokúšal satan. Satan je anjel, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Je to skutočná bytosť, nie symbolická alebo rozprávková. Ustavične sa stavia na odpor voči Bohu a voči tým, ktorí ho poslúchajú. Pokúšal Evu v raji a presvedčil ju, aby spáchala hriech. Pokúšal Ježiša na púšti, ale nepresvedčil ho, aby padol. Byť pokúšaný nie je hriech. Pokúšať iných na hriech alebo podľahnúť pokušeniu už je hriechom. 
      Z Božieho slova vieme, že Ježiš bol bezhriešny v správaní, slove a skutku (1 Pt 2,22), nepoznal hriech (2 Kor 5,21). Jeho myšlienky, skutky, túžby a plány nepoznali hriech. Ježiš však musel čeliť satanovmu pokušeniu. Bol nám podobný vo všetkom – okrem hriechu. 
      Kde Ježiš ako človek našiel silu prežiť v drsných púštnych podmienkach a odolať pokušeniu? V Božom slove. Veril Bohu – Otcovi a jeho prisľúbeniam. 

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia – obrátenia srdca k Bohu v ich živote.
      Pretože Ježiš sám čelil pokušeniam a zvíťazil nad nimi, môže aj nám pomôcť. V ňom máme príklad, ako môžeme čeliť pokušeniam bez toho, aby sme zhrešili. Je náš pomocník, ktorý vie, čo práve potrebujeme, keďže mal rovnakú skúsenosť s pokušením. 
      Duch Svätý dnes pozýva na púšť aj nás. Vyjdime z pohodlia nášho domova a zamerajme sa na premáhanie hriechu a morálnej slabosti, ktoré nás vzďaľujú od Boha. Na púšti nebudeme sami. Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. On nám so skúškou dá aj schopnosť, aby sme nezhrešili. (1 Kor 10, 13)

      Boh ráta aj s našou aktivitou. Mali by sme chcieť „bojovať dobrý boj viery“ (1 Tim 6,12). Môžeme si naplánovať našu pôstnu stratégiu, ktorá bude spočívať napr. v tom, že si každý deň vyhradíme čas na modlitbu a čítanie Božieho slova. Budeme štedrí k tým, čo sú v núdzi. Pomôžeme svojmu spolužiakovi, ktorý prežíva ťažké chvíle... a pod.

      Aktivita: (môže ju predchádzať motivácia, napr. svedectvo katechétu obrátenia sa k Bohu, pieseň, alebo video, napr.: Aj keď ťa nevidím - https://www.youtube.com/watch?v=U-_-nTuBiSQ, alebo Aj keby nekvitol fíg - https://www.youtube.com/watch?v=teIhI5ihD68) 

      Naša pôstna stratégia môže spočívať aj v prežívaní radosti z toho, že Boh nám v Ježišovi odpustil hriechy.

      Potrebujeme: mince – podľa počtu žiakov, 3 malé kartičky pre každého žiaka. Žiakov postavíme do radu. Pred každého položíme na podlahu mincu. Dáme každému žiakovi najmenej 3 kartičky veľkosti 3x5 cm. Aktivitu môžeme uviesť nasledovne: „Pozrime sa, kto dokáže prikryť svoju mincu kartičkou papiera.“ Žiaci musia mať ruky v úrovni pásu a púšťať kartičky po jednej tak, aby zakryli mincu. Dáme žiakom niekoľko možností. (Môžu pustiť všetci naraz jednu kartičku. Komu sa podarí zakryť svoju mincu, vystúpi z radu a môže sledovať pokusy ostatných.)
      Zdá sa, že sa nám ani po niekoľkých pokusoch nepodarilo zakryť svoju mincu, ale Sväté písmo nám hovorí, že Boh dokáže prikryť naše hriechy a zabudnúť na ne. Prečítame si Ž 32,1. Čo hovorí tento verš o človeku, ktorého hriech je prikrytý a zabudnutý? Ako sa niektorým z vás podarilo dokonale zakryť mincu bielou kartičkou, tak aj Ježiš dokonale prikrýva naše hriechy. Mali by sme ho o to neustále prosiť a prijať jeho ponúkané odpustenie.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu a úryvok zo Žalmu 31. Je vhodné, aby modlitba vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: pokánie, čisté srdce, svätá spoveď, služba, obeta, úprimnosť, obrátenie, poďakovanie za dar viery, za dar odpustenia... 

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (prípadne symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. púšť, kríž, otvorený hrob a pod.)

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k živej viere prostredníctvom skutkov konaných s čistým úmyslom a z lásky k Bohu, k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.

      Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

 

Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Porozumieť biblickému posolstvu a charakterizovať formu pokánia podľa biblického textu Mk 1, 4-13. Afektívny: Spoznať naše motívy v duchovnom živote a oceniť význam pôstu a pokánia.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca

 

Použitá literatúra: 


Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2013
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život,
Slovo medzi nami, YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých