Príspevky

« Back

Život zo Slova - Aj skúška je miestom Božej blízkosti

a priestorom k prejaveniu, ale i prehĺbeniu viery.

 

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 1. pôstnu nedeľu (rok C).

 

Prvé čítanie: Kniha Deuteronómium - 26, 4-10

Vyznanie viery vyvoleného ľudu

Mojžiš povedal ľudu: „Kňaz vezme kôš z tvojej ruky, položí ho pred oltár Pána, tvojho Boha, a ty pred Pánom, svojím Bohom, povieš: ‚Môj otec bol potulný Sýrčan. Zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec vo veľmi malom počte. Tam vzrástol na veľký, silný a nesmierne početný národ.

Egypťania nás týrali a prenasledovali ukladaním najťažších robôt. My sme volali k Pánovi, Bohu svojich otcov, a on nás vypočul a zhliadol na naše poníženie, lopotu a útlak. Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom za veľkej hrôzy, znamení a zázrakov a priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom. A hľa, teraz som priniesol prvotiny plodov zeme, ktorú si mi dal, Pane.‘

A necháš ich pred Pánom, svojím Bohom, a pokloníš sa Pánovi, svojmu Bohu.“

Žalm:Kniha žalmov - 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Responzóriový verš: Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

 

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište *
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ R.
Nestihne ťa nijaké nešťastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. R.
Na rukách ťa budú nosiť, *
aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *
leva i draka rozšliapeš. R.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †
a budem pri ňom v súžení, *
zachránim ho i oslávim. R.

Druhé čítanie: List Rimanom - 10, 8-13

Vyznanie viery človeka veriaceho v Krista

Bratia, čo hovorí Písmo? „Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;“ totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Evanjelium podľa Evanjelium podľa Lukáša - 4, 1-13

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Comments
sign-in-to-add-comment
Texty tejto nedele sú pre mňa výzvou k vyznávaniu viery. Nie vlastnými slovami, ale slovami Písma. Ako som to kdesi napísal: "Môj otec bol učiteľ. Prenasledovali ho. Musel odísť. Pán ho sprevádzal a my, jeho deti, sme plodom jeho viery. A svoju prácu s písmenkami, Pane, ti dnes prinášam ako ovocie viery môjho otca - a tvojej moci!"
Aj Ježiš sa bránil slovami Písma - ako človek vyznával vieru v moc Božieho slova.
Aj ja chcem dnes ako súčasť duchovného boja volať: "Ježiš je Pán!"
Ďakujem ti, Bože, že ma tvoji anjeli nosia na rukách. Necítim to, ale verím!
Posted on 2/16/13 8:56 AM.
Aj keď s odstupom dvoch týždňov, ale musím napísať. Celý čas mi víri hlavou, že diabol pokúšal Ježiša v jeho identite."Ak si Boží Syn, dokáž..." Ak máš moc, dokáž. Dokáž, že na to máš.... atď.
Aká stará a osvedčená diablova finta! Rozmýšľam nad tým, koľko mojích pádov bolo kvôli tomu, že som si chcel zachovať nejaký dobrý status, alebo si niečo dokázať. Koľko hlúpostí ako tínedžer som spravil kvôli tomu, aby som mal "uznávané" miesto v partii. Toto slovo ma motivuje viac spoznávať, slúžiť a vyučovať na tému identita.
Posted on 3/1/13 10:42 AM.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities