Príspevky

« Back

Život zo Slova - Boh posiela i vyzbrojuje

Liturgické čítania na 4. nedeľu v cezročnom období (rok C, cyklus I.).

 

Prvé čítanie: Kniha proroka Jeremiáša - Jer 1, 4-5. 17-19

Ustanovil som ťa za proroka národom

Za dní kráľa Joziáša Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom. Prepáš si teda bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem! Nezľakni sa ich, aby som ti nenahnal strach pred nimi.

Ja ťa dnes urobím opevneným mestom, železným stĺpom a bronzovým múrom proti celej krajine, proti kráľom Judey a jej kniežatám, proti kňazom a ľudu krajiny.

Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí Pán, ja ťa zachránim.“

Žalm: Kniha žalmov - 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

Responzóriový verš: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

 

V teba, Pane, som dúfal; *
nebudem zahanbený naveky.
Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, *
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. R.


Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom *
na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište. *
Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. R.


Lebo ja, Pane, túžim za tebou, *
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.
Od matkinho lona mám v tebe oporu, *
od života matky si mojím ochrancom. R.


Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť *
a tvoju spásu deň čo deň.
Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti *
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. R.

Druhé čítanie: Prvý list Korinťanom - 12, 31 – 13, 13

Láska nikdy nezanikne

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

Alebo:

Prvý list Korinťanom - 13, 4-13

Bratia, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

Evanjelium podľa Lukáša - 4, 21-30

Alelujový verš: Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Ježiš, podobne ako Eliáš a Elizeus, nebol poslaný len k Židom

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

*** *** ***

Prosba:

V prípade nejakých nejasností a otázok Vás prosíme, aby ste napísali správcom komunity privátnu správu, alebo uverejnili to ako komentár pod blogom Život zo Slova - uvedenie , ktorý je na to určený.

Ak tu v rámci komentárov budú uverejnené také, ktoré nespĺňajú zámer týchto blogov - osobné delenie sa Božím slovom - v takom prípade si vyhradzujeme právo ich odstrániť.

Comments
sign-in-to-add-comment
Pokoj všetkým!
Jozef mi nahral na toto podelenie sa názvom - Boh posiela i vyzbrojuje.
Už druhý týždeň vo mne vŕta veta, ktorou sa minulú nedeľu evanjelium končilo a dnes sa ňou začína: "Dnes sa splnilo toto Písmo..."
A to je aj moja výzbroj - mnohé slová z Písma sa splnili a stále nanovo spĺňajú aj v mojom živote. Práve tento týždeň som si na niektoré spomínal pri písaní jedného textu. Tie verše sú pre mňa potechou, nádejou, inšpiráciou... "A ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné" (Ž 71, 17) - aj toto sa plní. Amen.
Posted on 2/2/13 8:07 AM.
Prvé čítanie končí Božím prísľubom: "ja ťa zachránim." Hneď na to nasleduje prísľub človeka: "Moje ústa Pane, budú ohlasovať tvoju spásu".

To druhé nemôže byť bez prvého. Uvedomujem si, že všetko čo hovorím, či píšem o Bohu je dôsledok jeho dotyku. Taktiež nepoznám človeka, ktorý by si mohol povedať, že nepotrebuje Božiu záchranu, Boží dotyk. Ba jedného, ktorý to neustále potrebuje vídavam, každý deň - v zrkadle.
Posted on 2/4/13 6:04 AM.
Včera na sv. omši sa ma dotklo slovo "Ja ťa dnes urobím železným stĺpom a bronzovým múrom proti celej krajine". Aký silný kontrast s rozochveným chlapcom - Jeremiášom a aké silné upevnenie od Boha, ktorý ho pozýva do veľkej služby. Železný stĺp v časoch, keď statika všetkých budov závisela iba na kameni a dreve, bol možno iba raritou. O koľko viac mohol takýto stĺp uniesť a o koľko náročnejšie musí byť zvalenie bronzovej steny. Takmer nemožné. Takúto pevnosť dáva chlapcovi - novému prorokovi.
Verím, že toto sú slová aj nad poslaním, do ktorého má volá Pán. Cítim pred tým bázeň a viem, že to nebude ani o mojej vytrvalosti a ani o mojej sile, pretože viem, že Ježiš ten železný stĺp, v ktorého mene môžem slúžiť.
Posted on 2/4/13 8:54 AM.
Ježiš hovoril v jeruzalemskej synagóge, ľud počúval, žasol nad slovami. Potom však začali uvažovať vlastným rozumom a prišli pochybnosti a odpor... Ježiš mohol aj tu vykonať zázraky, no nemohol tak urobiť pre ich neveru. Pre neveru ho vyhnali z mesta, ba chceli ho zabiť. Dnes sa to odohráva v skrytosti, v srdci človeka. Ježiš hovorí, ja počúvam a žasnem. Aby som prijala a žila Slovo, prosím Ducha svätého... Prosím aby ma viedol On, aby sa mi nestalo podobne, ako jeruzalemčanom, aby som nezačala "uvažovať" a neodmietla Slovo, aby som neumlčala Pána, aby nemusel odísť pre moju neveru, pre neochotu počuť ho a ísť s Ním... Vďaka Ježišu, Ty máš slová života!Hovor, Pane! Tvoj sluha počúva.
Posted on 2/4/13 12:59 PM.
...vravím vám pravdu.... keď to počuli, zachvátil ich hnev.

Ako sa ja správam, ak mi Boh odhaľuje pravdu o mne? Som schopná nehnevať sa na Boha za to, že ma miluje? Že túži po mojej spáse? Že chce pre mňa iba to najlepšie, čo naozaj potrebujem? Nehnevám sa na Boha za to, že mi nepožehnal žiadnu prácu, že môj život neide tak, ako by som ja chcela? Nie som aj ja tá nahnevaná, ktorá nedovoľuje, aby Boh mohol v mojom živote, vo svojej vlasti, konať jeho zázraky?
Bože, odpusť mi moju malú vieru.
Posilni ju, aby ma viedla po tvojich chodníkoch.
Posted on 2/4/13 1:17 PM.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities