Blog

« Back

Ako rozoznať modlitbové spoločenstvo od sekty

Ako rozoznať modlitbové spoločenstvo od sekty

Keď som študovala na univerzite, začala som navštevovať modlitbové spoločenstvo mladých. Celá nadšená som prišla domov a začala opisovať, aké úžasné to tam je a na gitare som hrala piesne, ktoré som sa tam naučila. U našich to vzbudilo obavy, či len nejde o nejakú sektu. "Ale nie!" zasmiala som sa, ale podvedome, keď som sa vrátila, som skúmala, či je tam všetko v poriadku a či to nie je fanatické alebo sektárske. Podľa čoho ale spoznať, či ide o modlitbové spoločenstvo alebo o sektu? Tu je niekoľko z mnohých možných bodov, ktoré nám pomôžu rozpoznať, či je spoločenstvo na dobrej ceste:

1. Dobrý strom- dobré ovocie

"Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie." Mt 7,17


Ak sa staneme členom nejakého modlitbového spoločenstva, môžeme vidieť, čo prináša do našich životov a životov našich blízkych. Sväté Písmo hovorí o ovocí Ducha Svätého, že je to "láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť." Gal 5,22-23 Ľudia, ktorí vďaka modlitbovému spoločenstvu rozvíjajú skutočne svoj vzťah s Bohom, prejavujú k svojej rodine a blízkym viac lásky, trpezlivosti a dobrotivosti ako pred tým. Ich okolie si všíma, že sú pokojnejší, pracujú na svojich nedostatkoch, nevyvyšujú sa nad iných, ba naopak, vedie ich to k pokore, keďže vidia svoje vlastné nedokonalosti a koľko rastu v dobrom je ešte potrebné u nich dosiahnuť. V rodinách dochádza k uzdravovaniu vzťahov, väčšej láske a obete pre iných a k upevňovaniu jednoty. Spoločenstvo, ktoré ide zlým smerom alebo ide o sektu vzbudzuje u svojich členov neznášanlivosť, izoláciu, nadradenosť (iba my sme spasení- ostatní sú zatratení, iba my vieme pravú pravdu, my žijeme svätejšie ako ostatní, my máme dary a ostatní nie...). Veľmi často sú útoční, slovne agresívni, v komunikácii sa dokonca radi sporia a hádajú- radi dokazujú svoju pravdu, mávajú dopredu pripravené "formulky" a otázky, o ktorých vedia, že iní nebudú pripravení ihneď na ne odpovedať. V rodinách dochádza k rozkolom, nepokojom, hádkam, rastu nevraživosti, odsudzovaniu a izolácii.


2. STRACH, PRESVIEDČANIE A USVEDČOVANIE

Pri sektách je hlavnou hybnou silou strach- ostatní nečlenovia pôjdu do pekla (kde je už milosrdný Boh, ktorí do poslednej chvíle dáva každému šancu- netušíme...). Ďalej nasleduje usvedčovanie (vyratávanie chýb ako na súde)- sektári zvyčajne bez opýtania začnú ľuďom hovoriť, že slúžia nejakým modlám a nie skutočnému Bohu. Komunikácia je typu: "Ty si myslíš, že ten, v ktorého veríš je boh, ale on nie je." Alebo: " Hovoríš, že Ježiš Kristus je tvoj Boh, ale v skutočnosti je tvojím bohom  Mária a svätí/ tvoja rodina/ tvoja práca... Toto je veľmi podstatný prvok, pretože, aby bol niekto alebo niečo našim Bohom, musíme ho my sami UZNÁVAŤ za BOHA.  Každý vie sám v koho verí a je ÚPLNE SCESTNÉ niekoho presviedčať, že to tak nie je.

Ľudia z modlitbových spoločenstiev, ktoré nie sú fanatické ani sektárske, nepresviedčajú iných, ale svedčia o Bohu svojím životom a hodnotami, ktoré zastávajú. Často odpovedajú iným na otázky a tým rozprávajú aj o veciach viery v ich živote. Ak vidia nejakú nedokonalosť alebo niečo s čím nesúhlasia, modlia sa za iných, prípadne vo vážnej veci podotknú, že dané konanie je nebezpečné a čo so sebou prináša. Ľudí však nenapádajú, neútočia na nich.


3. Vysvetľovanie Svätého Písma

Čítať Sväté Písmo má a môže každý.  SPRÁVNE vysvetľovať Sväté Písmo  KAŽDÝ NEDOKÁŽE.

Správne vysvetľovať Sväté Písmo môže ten:

-kto veľmi dobre pozná celé Písmo a súvislosti jednotlivých častí

-ovláda používanie výrazov v pôvodnine a ich význam ( napr. slovo poznať- biblický význam tohto slova je "stať sa jedným""intímne manželsky sa spojiť" - ak nepoznáme význam v pôvodnom jazyku, celý text vysvetlíme nesprávne)

-kto veľmi dobre pozná historické pozadie- spôsob života Izrealitov v jednotlivých časových etapách, pomery židov v diaspore, židovské tradície, sviatky


Modlitbové spoločenstvá pre svoj rast v poznaní a pochopení Svätého Písma využívajú odborníkov- ľudí s dostatočným odborným vzdelaním v oblasti Svätého Písma (kňazov, biblistov, učiteľov náboženskej výchovy- ktorí venovali najmenej 5 rokov biblickému štúdiu a naďalej v ňom pokračujú). Títo odborníci vedia, že prispôsobovanie si Svätého Písma spôsobuje nesprávny výklad a následne nesprávny princíp do života. Čím viac títo ľudia vedia, tým sú pokornejší, lebo si uvedomujú, koľko štúdia v rôznych oblastiach by bolo ešte potrebné.

U siekt sa niekto vyhlási za dostatočného odborníka. Je tu časté prispôsobovanie si Svätého Písma podľa seba. Neznalosť Židovských pomerov vedie k ešte väčším bludom- napr. state o prepúšťaní manželiek (židovský rozvod), oslovovanie menom "Brat" a pod..


4.POSLUŠNOSŤ

Je niekoľko vecí, ktoré zlý duch nedokáže napodobniť a medzi ne patrí- pokoj a poslušnosť. V Cirkvi sa veľmi často pri veľkých divotvorcoch (ľuďoch, ktorí robili zázraky) používala metóda zákazu používať daný dar na nejaký čas. Napr. spovedníci, ktorým bolo dané poznať hriechy ľudí, nesmeli spovedať 1 rok, svätci s darom uzdravovať nesmeli na istý čas slúžiť vôbec ľuďom). Zdalo by sa to čudné, ale ak bol daný dar od Ducha Svätého, dokázal mu človek rozkázať a nepoužívať ho. Ak schopnosť pochádzala od zlého ducha ( spomeňme si zo Svätého Písma na čarodejníkov z Egypta, ktorí robili rovnaké znamenia ako Mojžiš), daná osoba sa nedokázala daru vzdať ani na  obmedzený čas, začala sa vzpierať, vyvyšovať, urážať a osočovať autority, ktoré jej to prikázali. Ak modlitbové spoločenstvo dostane nejaké obmedzenie, pokojne ho príjme. Výsledkom je zachovanie jednoty, rast v pokore. V prípade sekty neuposlúchne, je nepriateľská voči autorite. Výsledkom je rozkol, narušenie jednoty, rast v pýche

5. SLOBODA

"Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda." Kor 3,17

Čo sa stane, ak nejaký čas nebudete chodiť do spoločenstva ? Alebo čo sa stane, ak nebudete pravidelne finančne prispievať ? Čo ak budete chcieť odísť, priviesť niekoho so sebou...? Ak je spoločenstvo v poriadku, môžete do spoločenstva patriť, ale aj z neho odísť podľa svojej vôle. Ľudia môžu vyjadriť, že je im ľúto, že ste sa rozhodli spoločenstvo opustiť, ale v žiadnom prípade sa vám nevyhrážajú, neurážajú vás, nesnažia sa vás  pod zastrašovaním nasilu udržať. Finančné príspevky sú dobrovoľné. Ak sa aj rozhodnete, že nebudete dávať žiadne peniaze celé roky, spoločenstvo vám to nevyčíta, nenúti vás a neovplyvňuje to vaše členstvo v ňom. Ak chcete niekoho priviesť, je vítaný. V sektách a fanatických spoločenstvách musí každého člena "schváliť" vedenie, ak prestanete pravidelne chodiť na stretká, vypočujete si, ako to flákate a ak sa nepolepšíte, budete vylúčení. Dávanie finančných príspevkov a desiatkov patrí k záväzkom spoločenstva, teda je povinné...

Roky dozadu bolo pre mňa jednoduché rozlíšiť kam sa uberá naše spoločenstvo aj preto, že sa nám aktívne venovali kňazi a boli na prednáškach aj chválach. Nie každé modlitbové spoločenstvo však môže mať aktívnu účasť kňaza- preto to, že sa v spoločenstve nenachádza kňaz, neznamená, že ide o sektu. Rovnako, jeden člen spoločenstva nerovná sa všetci- takže jeden člen sa môže správať fanaticky a ostatní môžu byť v poriadku. Modlitbové spoločenstvo je veľký dar a pomoc. Sektárske a fanatické spolky znamenajú skutočné nebezpečenstvo, s ktorým nie je dobré zahrávať sa.

Autorka je doktorkou teológie

Comments
sign-in-to-add-comment
Dodal by som ešte, že v modlitbovom spoločenstve sú dvere vždy otvorené. Človek môže vstúpiť a odísť kedy chce. Dokonca aj počas modlitbového stretnutia.
Posted on 7/8/21 11:16 AM.