Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta - krátke zamyslenia

Rozjímanie nad umučením nášho Pána.

  1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Zdá sa nám neuveriteľné, že odsúdili na potupnú a krutú smrť úplne nevinného človeka. Človeka, ktorý svojím svätým životom nikdy neporušil Božie ani svetské zákony. Odsúdili tak dokonca Božieho syna. Ale príliš často sa na týchto farizejov podobáme. Hľadáme chyby na iných, hoci to môžu byť maličkosti, očierňujeme ich, aby sme my vyzerali čistejší. Posudzujeme ich skutky, ale v skutočnosti im nemáme záujem pomôcť. Len tým chceme odpútať pozornosť od našich nedostatkov, aby sa nimi nezaoberali iní a vlastne ani my.

Chceme už skutočne pracovať na zmene v našom živote? Sme ochotní vykročiť zo stereotypu našich každodenných hriechov a navždy ich zanechať? Nech nám v tom pomáha aj Tvoja blízkosť a Tvoj príklad, pane, keď Ťa budeme sprevádzať na Tvojej krížovej ceste.

 

2.Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

“Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma”. Ak chceme nasledovať Ježiša, musíme ísť jeho cestou. A on nešiel cestou kompromisov, pôžitkárstva, ani sa neprišiel dať obsluhovať. Ukázal nám tú jedinú správnu cestu vedúcu k spáse a sám ňou prešiel. Je ňou cesta pokory, pravdy a vernosti Bohu, ktorú nám tento svet neuľahčí. Naopak, bude nám klásť prekážky a vysmievať sa nám, aby zlomil našu trpezlivosť, pokoru a vernosť.

Koľkí z nás by chceli nasledovať Ježiša, ale krížu sa bránia. Chceli by opustiť svoje povolanie či manželstvo, keď prídu ťažkosti. Nepochybujme o tom, že pán Boh nikoho nenechá trpieť viac, ako by uniesol. Svojich verných odmení milosťami, vďaka ktorým prekonajú každé súženie.

Pane Ježišu, buď stále s nami a daj nám silu niesť náš každodenný kríž.

 

3.Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom

Ak si niekto myslí, že padnúť nemôže, že už dosiahol dostatočný stupeň dokonalosti, je na najkratšej ceste k pádu do hriechu. Diabol využije jeho pýchu a odvedie ho zo správnej cesty. Ako nás učí Ježiš, hriechov sa máme vyvarovať hneď v ich zárodku. Vyhýbať sa už aj príležitosti k hriechu a zbaviť sa všetkého, čo nám bráni na ceste k svätosti.

Pane Ježišu, riaď prosím Ty moje myšlienky, slová a skutky, aby som vždy vedel, čo si mám myslieť, čo povedať a čo urobiť, aby som plnil Tvoju svätú vôľu.

 

4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Okrem svojho utrpenia si musel zniesť aj pohľad na svoju trpiacu Matku, čo Ťa istotne veľmi bolelo. Bol by si radšej, keby nemusela trpieť, ale ona prijala úlohu spoluvykupiteľky. Pridala sa k Tebe, aby ste ako nový Adam a nová Eva obetou odčinili hriechy sveta. Pokorou namiesto pýchy, poslušnosťou namiesto vzbury...

Tvoja svätá Matka bola zrejme jediná z celého zástupu, ktorá rozumela významu Tvojej obety. Hoci aj jej utrpenie bolo obrovské, neprehovárala Ťa, aby si vaše útrapy zázrakom ukončil. Veď by stačilo, aby si chcel. Naopak, svojím láskavým pohľadom Ťa povzbudila k zavŕšeniu obety za milované ľudstvo. Akoby hovorila: “Choď, syn môj, som stále s Tebou”.

 

5. Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Vždy chceme vyzerať silní a samostatní, čo vyplýva z našej pýchy. V Tebe nikdy nebol ani náznak pýchy, ale za nás si prijal aj toto poníženie – priznať, že už nevládzeš a prijať pomoc od niekoho, kto do toho musel byť donútený. Celý život si iným s láskou pomáhal, no na konci si musel čakať na vynútenú pomoc okoloidúceho človeka.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento príklad pokory a trpezlivosti. Pomôž nám vždy pamätať na nezištnú službu iným, aby nikto nemusel ponižujúco čakať na našu neochotnú pomoc, ale aby sme s láskou vždy poslúžili ľuďom, ktorých nám každý deň posielaš.

 

6. Veronika podáva Pánovi Ježišovi ručník

Bol si rád, že z davu plného nenávisti a pohŕdania vykročil niekto, kto Ti prejavil lásku a úctu. Nehanbila sa za Teba, ani nedbala na pohŕdavé pohľady iných. Veronika nám dala príklad, že aj najmenšie skutky služby blížnemu sa stávajú veľkými v Božích očiach, ak sú konané s láskou. Odmenil si ju prevzácnou podobizňou Tvojej zmučenej tváre.

Nauč nás, Pane, byť vždy pohotoví konať aspoň drobné skutky lásky a nečakať, že ich urobí niekto za nás. Sprav srdcia naše podľa srdca svojho, aby sme vnímali situácie, v ktorých môžme každý deň poslúžiť blížnym, a tým aj Tebe. Zistíme, že takýchto príležitostí je vždy dosť.

 

7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Ani pri Tvojom druhom páde dav neprejavil súcit. Hanbím sa, že aj moje hriechy zaťažili Tvoje plecia a padol si pod ich ťarchou.

Pane Ježišu, odpusť nám, že aj my prispievame k Tvojmu utrpeniu našou náklonnosťou k hriechu, nevšímavosťou a ľahostajnosťou. Príliš často zabúdame, že páčiť sa máme Tebe a nie svetu. Daj nám silu vstať z každého hriechu a neúnavne pracovať na svojom zdokonaľovaní. Prosíme, maj s nami trpezlivosť.

 

8.Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Plakali nad Tvojím hrozným utrpením, ale Ty si im povedal, že je aj niečo horšie – naše hriechy, ktoré nás privádzajú do večného zatratenia. Nad tými máme plakať, tie máme ľutovať. Keď takto trpel najnevinnejší z nevinných, čo bude s nekajúcimi hriešnikmi?

Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj nám dar skutočnej ľútosti, aby sme sa dokonale pripravili na svätú spoveď a pokorne sa v nej zriekli všetkého, čo sme si vybudovali ako múr medzi nami a Tebou. Prosíme, odstráň to všetko z našich sŕdc.

 

9.  Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Ježiš ani po treťom páde nevzdáva svoju cestu a hneď vstáva, hoci ho na Golgote čaká kruté ukrižovanie. Stotožňuje sa s vôľou svojho nebeského Otca a trpezlivo plní svoje poslanie. Ó Ježišu, ako málo sme Ti podobní, keď nechceme ani len ráno vstať, hoci nás čakajú len bežné povinnosti. A ako sa búrime, keď máme obetovať niečo zo svojho pohodlia.

Pane Ježišu, daj, aby sme vždy pamätali na Tvoj príklad a bez reptania plnili úlohy, ktoré nám boli zverené. Posilňuj nás, prosíme, aby sme všetko robili s láskou a trpezlivosťou.

 

10. Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty

Keď sa zdalo, že Ježišovo pokorenie už nemôže byť väčšie, vojaci mu na Golgote bezcitne strhli šaty. Znova tým otvorili jeho rany, ale zbavili ho tým aj posledného, čo mal a čo chráni dôstojnosť človeka. Pán Ježiš bol celý život pre nás dokonalým vzorom čistoty a cudnosti, ale podstúpil aj toto pokorenie. Chcel ním zmazať všetky hriechy proti čistote, také časté u ľudí všetkých čias. Jeho Otec dal ľuďom už pri stvorení úlohu spolupracovať s ním a pokračovať v plodení ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo. Aká veľká a svätá úloha! A aká dôvera od milujúceho Stvoriteľa! Čo však človek spravil s týmto darom?! Zrejme žiadne iné hriechy neurážajú Božie srdce viac, ako hriechy proti tomuto daru. Diabol vo svojej žiarlivosti a závisti vnukol človeku nekonečné množstvo možností, ako zneužiť a znesvätiť tento dar a človek ho slepo poslúcha. To, čo malo ostať skryté a slúžiť pre svoje poslanie, ľudia vulgárne odhaľujú a všemožne zneužívajú podľa svojich skazených sklonov. Nechávajú sa tak zotročiť nízkymi pudmi a strácajú Bohom danú dôstojnosť.

Pane Ježišu, sprav srdcia naše podľa srdca svojho, aby boli čisté a odolali všadeprítomnej necudnosti.

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

“Ak si Boží syn, zostúp z kríža!” Aké pokušenie to pre Teba muselo byť – vydržať všetky tie bolesti a urážky a neukázať svoju božskú moc... Takého rúhania sa Ti dostalo práve od ľudí, za ktorých si umieral. Kto by také niečo dokázal, keď nemá k ľuďom nekonečnú lásku, ako Ty?

Pane Ježišu, daj nám takú veľkú lásku a vieru, aby sme boli ochotní a schopní urobiť pre Teba to, čo si urobil Ty pre nás, teda aj trpieť a umrieť.

12. Pán Ježiš zomiera na kríži

Je dokonané. Ty si to dokázal, Pane. Od narodenia Ti diabol a jeho ľudia strojili úklady a snažili sa všemožne zmariť Tvoje sväté poslanie, ale Ty si svojou láskou a pokorou všetko prekonal a vytrpel. Svoj kríž si vyniesol až na vrchol Golgoty, hoci ťa to stálo veľmi veľa. Mnohým sa zdalo, že na kríži si porazený. Takmer nikto nechápal, že toto bolo víťazstvo, lebo práve pre túto obetu si prišiel na svet.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju dokonalú obetu. Prosíme, aby pre nikoho nebola zbytočná, ale aby stále prinášala hojnú úrodu v dušiach ľudí.

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

Pohľad na Tvoje umučené telo nás núti s úctou sa stíšiť…

Prekonal si nevýslovné utrpenie a teraz Ťa kladú do náručia Matky. Medzi tým, ako Ťa dala svetu a týmto okamihom, sa toho stalo veľmi veľa. Vyšiel si k ľuďom bezchybný, no teraz na Tebe niet neporušeného miesta. Ľudia s Tebou nemali zľutovanie, hoci Ty si nič zlé neurobil. To všetko si podstúpil dobrovoľne, aby si ponúkol seba ako obetu za nás.

Nad príčinou Tvojej smrti nemusia uvažovať lekári. Vieme, že hlavnou príčinou bol hriech človeka. Hriech je tým najväčším zlom, ktoré muselo byť vynahradené najvzácnejšou krvou samotného Bohočloveka. Hoci hriech je dnes všeobecne zľahčovaný, neprestáva byť urážkou Boha a príčinou Tvojho utrpenia.

 

14. Pána Ježiša pochovávajú.

Ako pri Tvojom narodení nebolo pre Teba miesta v betlehemských hostincoch a počas života “Syn človeka nemal kde hlavu skloniť”, tak ani po smrti si nemal pripravené miesto a museli Ťa uložiť do cudzieho hrobu. Svet nebol pripravený na Tvoj príchod, nepripravil miesto pre svojho Spasiteľa.

Keď za Tebou zapečatili hrob, zdalo sa, že je po všetkom a Tvoje dielo sa skončilo. Pre mnohých to bola len smrť nevinného človeka.  Keby si nevstal zmŕtvych, Tvoj život by mohli brať len ako krátku epizódu v dejinách, bez väčšieho dopadu na ich chod. Ale Ty si vstal, čím si dokázal, že si Boží syn a máš moc aj nad smrťou. Hrob si nechal prázdny.

Tvoj opustený hrob by pre nás mal byť dôležitým symbolom. Mal by nám pripomínať Tvoju skutočnú moc a Tvoje slávne zmŕtvychstanie.

Za túto pravdu položili život skoro všetci Tvoji apoštoli a dodnes za ňu umierajú Tvoji verní v mnohých krajinách sveta.