Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta otcov

Krížová cesta otcov

Úvod Bože, Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a v dnešný sviatok sv. Jozefa, ktorý je vzorom nám mužom a otcom, chceme uvažovať nad utrpením tvojho Syna. Dnešná doba je ťažká pre každého, teda aj pre mužské pokolenie. Chceme dnes večer prosiť teba Nebeského Otca o silu do nášho mužského života. Ale chceme ťa prosiť aj za naše manželky, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili aj problémy, ktoré v rodine vždy prichádzajú. Prosíme ťa za naše deti, pomáhaj im aj nám, aby sme spoločne v zodpovednosti žili pred tebou. Prosíme ťa za priateľov, susedov, spolupracovníkov aj za mnohých nezamestnaných, aby sme nestrácali nádej a v dôvere v teba hľadali vždy riešenie našich problémov, ktoré nás gniavia. Svätý Jozef, patrón náš, pomáhaj nám z neba. Prosíme ťa o to v tomto chráme nielen dnes...

1. Pána Ježiša odsúdili na smrť

 

Začína sa najväčšia udalosť v živote Ježiša Krista. Uberá sa na smrť za svojich verných. Počúva  súdny výrok o sebe a prijíma ho.

Keď muž mení svoj životný smer a vstupuje do manželstva, tiež prijíma akoby rozsudok. Je to rozsudok smrti nad jeho sebeláskou a sebeckosťou. Teraz už nebude môcť žiť len pre seba a pre svoje pohodlie. Musí myslieť na dobro a šťastie manželky a detí. Práve z tejto obety muža a otca, ženy a  matky sa rodí šťastie celej rodiny.

Pane, daj, aby sa muž a žena naučili zabúdať na seba, na svoje osobné záujmy a aby hľadali šťastie toho druhého. Manžel šťastie svojej manželky, manželka šťastie svojho manžela, rodičia šťastie svojich detí.

   

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

 

Ježišu, ty si vzal na svoje plecia ťažké bremeno kríža, ktoré ti naložili na chrbát tvoji kati. Ty si ho vyniesol až na vrch Kalváriu.

Aj kresťanskí manželia sú obťažení krížom. Kríž má v rodine stabilné miesto. Tento znak kresťanstva nevisí len na stenách, ale sa hlási aj v otcovstve aj v materstve.

Založiť si manželské a rodinné spoločenstvo podľa Božej vôle znamená: prijať na seba kríž. V rodine je samozrejme veľa radostí. Ale isté je, že nič nebude bez kríža ani v každodennom živote, ani v mimoriadnych ťažkých manželských či rodinných skúškach. Nezabúdajme: nad rukami snúbencov   a nad ich prsteňmi urobil kňaz znak kríža.

Pane, daj, aby manželia spojení  s tebou, prijali na seba aj kríž rodinného spoločenstva.

   

3. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

 

Pane, tento tvoj pád na krížovej ceste nebude jediný.

Aké ukrutné sú sklamania na ceste nového života, ktorý sme tak radostne začali. Svoju lásku sme považovali za dostatočne silnú. Prišli však prvé nedorozumenia, spôsobené povahami a temperamentom. Čo robiť ? Zmieriť sa s tým: tak to bude vždy!!! Alebo snáď si treba už hľadať inú partnerku. To je hlúposť!!! Ťažkosti budú vždy, ale sám to nezvládnem!!!

Ale, hľa, veď je tu Kristus!!! Ak sme ho prijali do nášho spoločenstva, dá nám vždy silu. Ťažkosti nám s ním budú pomáhať, aby sme urobili našu lásku pevnejšou a trvácnejšou.

Pane, pre zásluhy tvojho prvého pádu ťa prosím: udeľ milosť mne aj mojej manželke, aby sme spoločne znova začali s novou horlivosťou.

   

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

 

Pán Ježiš a Panna Mária sa nestretli len v tejto chvíli. Matka sprevádzala svojho Syna na celej jeho ceste.

Ak chceme, aby Kristus žil v našom dome, musíme prijať aj jeho Matku. Ona strážila nazaretské šťastie, bude chrániť aj náš príbytok. Tu zvlášť vidíme Matku bolestnú ako trpí. Je to údel matiek. Často trpí matka pre deti, lebo sú choré, alebo nešťastné. Často trpí matka aj kvôli svojmu mužovi: alkohol, cigarety, drogy, automaty. Koľko bolesti rodine spôsobí otec, ktorý je zlým človekom a nevie ovládať svoje sklony. Ako hrozne takýto otec ničí celú rodinu!

Prebolestná matka, stoj pri nás v našom dome. Pomôž nám uniesť naše problémy, aby sme sa navzájom neničili v našej rodine.

   

5. Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 

Kríž bezprostredne spojil Šimona a trpiaceho Krista.

Ja som svojej manželke sľúbil vernosť v šťastí i v nešťastí. Dokonca som jej to odprisahal! Aj ja chcem niesť manželkin kríž. Keď nie celý, tak aspoň jej budem jej kríž nadľahčovať. Chcem byť dobrým otcom, starostlivým manželom, vzorným mužom v rodine. Veď moja žena má mnohé kríže. Ako jej to dobre padne, keď jej budem stále prejavovať svoju náklonnosť, že mi na nej viac a viac záleží. S pribúdajúcimi rokmi nášho manželstva sa budem snažiť, aby viac cítila ako si ju vážim a ju úprimne ľúbim. Ona mi tiež neustále prejavuje svoju dôveru. Budem jej vždy oporou.

Pane, pomáhaj nám. Ty buď našou oporou, aby sme aj my jeden druhého chápali.

    

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

 

Prorok Izaiáš píše, že Ježiš pri umučení nebude mať ani ľudskú podobu a krásu. Veronika však v ňom spoznala svojho Pána.

Aké poučenie pre manželov: Jedna zo skúšok manželského života spočíva v tom, že manželia začnú byť jeden voči druhému chladní. Keď sa brali videli sa navzájom ako dokonalí! Roky sa míňajú. Chyby sa stále viac objavujú. Zdá sa, že už sa nemajú navzájom radi. Ako by sa všetko zmenilo, keby sa predsa pokúsili tak ako Veronika spoznať v tom druhom milovaného človeka. Aké je dôležité, aby otec a matka mali vieru! Veď my dvaja  sme si predsa povedali pri oltári “áno“ nie na deň, ani na dva, ale na celý život.

Pane, pomáhaj nám, aby sme  vo svojom manželskom partnerovi objavovali teba. Keď budeme mať živú vieru, budeme milovať teba aj seba navzájom.

   

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

 

Pane, padol si pod bremenom kríža i pod bremenom našich hriechov. Ľudia hrešia proti všetkému z Desatora. Najviac snáď proti sviatosti manželstva.

Pane, ty vidíš mnohých mužov a ženy, pre ktorých je tvoja sviatosť len vonkajšou parádou. Mnohí otcovia aj matky rušia dané slovo. Sú ti známi všetci, ktorí rozvodom šliapu po rodine. Vidíš filmy, divadelné predstavenia, časopisy, noviny, kde sa vysmievajú nerozlu-čiteľnosti manželstva a vernosti. Si svedkom toho ako v televízii propagujú neveru. Toto všetko urobilo tvoj kríž takým ťažkým, že si padol aj druhý raz.

Pane, daj silu mužom, ženám, otcom,  matkám, aby si aj v ťažkých životných skúškach ctili sväté zákony svojho manželstva.

   

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 

Ježiš sa znova zastavuje na svojej najhroznejšej ceste Jeruzalemom. Tentoraz chce povedať niečo ženám. “Plačte nad svojimi deťmi.“

Kati sa podlo smejú. Pre týchto barbarov je žena menejcennou bytosťou. Boh predsa si váži nielen muža, ale aj ženu. On dal aj žene rovnakú dôstojnosť. Keby ženy stále mysleli na to, čo im Ježiš povedal pri tomto zastavení, snažili by sa dať Bohu svojou dobrou výchovou charakterné deti. Ale to nie je len povinnosť ženy - matky!!! Čo by Boh povedal na tomto mieste mne  - mužovi a otcovi? Ako by zhodnotil moju starosť  o deti, o manželku, aká je moja starosť  o vieru, o spravodlivosť, o čestnosť,  o pravdovravnosť, o poctivosť, o praco-vitosť. Nezháňam sa len za majetkom a pritom na Boha zabúdam!

Pane, pouč nás všetkých - matky i otcov, ako môžeme priviesť svoje deti k tebe. Uč nás žiť podľa toho, čo si nám zanechal na Sinaji - podľa Desatora!

   

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

 

Pane, hriechy sveta ťa tlačia stále viac a znovu ťa zrážajú na  zem. Bolí ťa, ak si pomyslíš na tých, pre ktorých je tvoje mučenie márne.

Ty chceš, aby to, čo trpíš bolo pre všetkých prameňom milosti. Sú však ľudia, ktorí tým pohŕdajú Ustanovil si zákony života. Niekomu sa zdajú tvrdé, ale sú potrebné pre dobro ľudstva. Koľkí prestupujú tieto zákony. Odmietajú život v rodine. Každé dieťa, ktoré prichádza na svet je dôkazom toho, že Boh nestratil dôveru v človeka - tak to ktosi múdry povedal. Ale sú aj takí, ktorí nedajú život viery svojim deťom. Koľko je takých otcov, ktorí sú odstrašujúcim príkladom. Udúšajú zo všetkých síl vieru vo svojom dieťati, pohoršujú svoje dieťa.

Pane Ježišu, ty nám skrze svoje umučenie dávaš život milosti, daj, aby sa v každej kresťanskej rodine chránil   a pestoval život viery. Daj nech otcovia a matky sú ľuďmi silnej viery!

  

10. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

 

Pán bol po celý život chudobný. Idúc na smrť sa chcel zrieknuť aj toho posledného, čo mal.

Ak sa chceme aj my podobať Pánovi, musíme viesť život odriekania. Vyžaduje si to aj rodina, aj moje otcovstvo. Už na začiatku manželstva sa museli muž a žena všeličoho zrieknuť - mnohých svojich návykov. A ešte viac, keď prišli na svet naše deti.

Rodina pociťuje hospodárske ťažkosti. S tým treba rátať. Kristus však sľubuje, že bude sprevádzať každú rodinu, ktorá sa snaží prijať to s odovzdaním do Božej vôle. Je potrebné, aby aj otec v dnešnej spoločnosti učil dieťa  zriekaniu.

Ježišu, ty si bol zbavený aj svojich šiat, daj rodičom milosť, aby sa z lásky k tebe vyhýbali prepychu a aby aj svoje deti učili skromnosti.

   

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Pane, si pevne prikutý na kríž. Si Všemohúci Boh, a predsa neunikáš tomuto krížu.

Niekedy sa manželom zdá, že ich nerozlučiteľnosť je tvrdá a ťažká. Spojenie muža a ženy vo sviatostnom manželstve je skutočne nerozlučiteľné. Sú mnohí, ktorí voči tomu útočia! Napádajú Cirkev, obviňujú ju pre nešťastné manželstvá. Ale nech sa mladí neponáhľajú do manželstva bezhlavo a bez uváženia! Treba sa dobre poznať pred manželstvom. Mnohí dávajú len na zovňajšok, peniaze, mamonu. Keď chcem byť dobrým mužom a otcom, nestanem sa ním hneď v jednom okamihu. Musím na sebe pracovať. Treba poznať seba aj svoju partnerku.

Pane, udeľ milosť všetkým snúbencom, aby sa dôkladne pripravili na sviatosť manželstva a všetkým nám manželským párom pomôž, aby sme si boli navzájom verní až po hrob.

    

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Pán sa lúči so svojimi vernými tu na zemi: s Matkou, s Jánom, so skupinou žien. Títo ľudia zrazu pocítili strašnú osamelosť. Ježišova smrť je nádejou. Spomienka na nebo je povzbudzujúca.

V rodine hlboko zasiahne každého smrť blízkeho človeka, najmä otca alebo matky. Zostáva po nich akási hrozná prázdnota. Zvlášť, keď zostanú nezaopatrené deti. Aj v takýchto ťažkých chvíľach treba hľadieť na Krista. On je jedinou odpoveďou i nádejou. Všetci ideme na druhý svet, treba tento život dobre prežiť. Aj ja ako otec rodiny si chcem uvedomovať, že treba ísť príkladom. Treba byť praktickým veriacim človekom. Vtedy sa ani smrti nemusím báť. Boh je v mojom srdci a môže si ma povolať hocikedy.

Pane, už nás nielen plakať za našimi drahými, ale predovšetkým nás uč dobre žiť a pripravovať sa svedomitým životom na smrť.

   

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

 

V akom stave prijíma najlepšia Matka do svojho náručia najlepšieho zo všetkých ľudských synov?

Pri tomto zastavení myslíme skutočne chlapsky na bolesti pozemských matiek, ktoré stratili svoje dieťa. Možno je to dieťa, ktoré smrť uchytila už v kolíske, možno je to mladý vojak, ktorého zabili na vojne, možno je to dieťa, ktoré zomiera na rakovinu a lekár povedal matke, že bude žiť pol roka, možno je to dieťa, ktoré síce telesne žije, ale duchovne je mŕtve, lebo sa topí v hriechoch. Tieto bolesti nie sú len bolesťami našich manželiek. Aj otec veľmi trpí stratou svojho dieťaťa. To nevadí, že dieťa je už dospelé. Predsa je to jeho dieťa. Otcovia, matky zverme svoje deti vždy Márii. Nájdeme u nej veľa útechy. Aj my mužovia zoberme ruženec často do rúk a modlime sa za manželky, za deti. Veď Boh je Všemohúci, on môže všetko.

Prosme si od Pána pomoc. Pomôže ! Dopustí, ale neopustí! Dôverujme mu!!!

   

14. Pána Ježiša pochovávajú

 

Pane, tvoji verní kladú tvoje sväté telo do hrobu. Toto pochovanie je len prípravou na tvoje večné víťazstvo a slávu.

Často si svoje kráľovstvo prirovnával svadbe a hostine. Všetko veľké sa rodí z bolestí. Dieťa tiež prišlo na svet mojej manželke po pôrodných bolestiach. Radosť zmŕtvychvstania, radosť z narodeného dieťaťa -  to je aj pre otca úžasný pocit.

Pane, dvojicu mladých si pozval na pozemskú svadbu. Zoceľuješ ich utrpením a bolesťou. Ale už na začiatku im pripomínaš, že cieľom nie je utrpenie, ale večná svadba. Rodina, ktorá žije s tebou, Bože, dosiahne tieto radosti. Sme všetci pozvaní do neba: teda ja, moja manželka i naše deti.

Každým dňom v našom manželskom živote si pripravujeme večnosť: či bude krásna alebo tragicky katastrofálna, to závisí od každého z nás.

   

15. Pán Ježiš vstáva zmŕtvych

 

Pane Ježišu! Ty si nezostal v hrobe. Ty si predsa Živý Boh! Na tvojej Kalvárii to nekončí plným hrobom smútku.

Na tvojej Kalvárii to všetko začína prázdnym hrobom. On je vlastne plný nádeje vo večný život pre mňa, pre moju ženu, pre naše deti. Koľkokrát potrebujeme my ako mužovia prinášať domov novú nádej pre naše rodiny. Bože, daj nám silu, aby sme vždy vstávali z problémov. Nech sme vždy povzbudením pre naše manželky aj pre deti. Tak ako sv. Jozef bol ochrancom sv. Rodiny, bol mužom modlitby, bol človek spravodlivý, bol verný manžel, starostlivý o dieťa Ježiša, nech každý manžel a otec je svedomitý a zodpovedný pred Bohom i ľuďmi.

Bože, nech aj naše rodiny žijú verne podľa evanjelia, kde otcom je vzorom Nebeský Otec, matkám je vzorom Božia Matka a našim deťom nech je vzorom malý Ježiš.

   

Záver

Bože, Otče! Prosili sme ťa my mužovia a otcovia duchovní i pozemskí. Uvažovali sme nad utrpením tvojho Syna. Aj my máme svoje kríže. Každý z nás vo svojej rodine. Daj nám pevnú chlapskú vieru. Nech kostoly zapĺňajú naše ženy, manželky, dcéry, ale nielen ony. Nech si aj každý z nás uvedomuje, ale aj tí mužovia, čo dnes nie sú tu, že život s tebou je ľahší. Ty buď naša sila, Ty nás posilňuj v našom živote. Aby sme sa starali nielen o materiálne zabezpečenie našich rodín - aj to treba - ale aj o šťastný duchovný život. Veď, keď bude naša duša živá a zdravá, keď bude plná teba, Bože, náš život v rodine i spoločnosti bude krásny. Pane, prosíme ťa pomáhaj nám mužom, aby sme si vždy na Teba našli čas.

Zdroj : http://visnove.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=105