Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

KRÍŽOVÁ CESTA s pátrom Piom

KRÍŽOVÁ CESTA s pátrom Piom

Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.

1. JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ

Meditácia pátra Pia:

Koľko utrpenia mi spôsobuje vidieť, že Ježišovi nielenže neošetrujú rany, ale čo je ešte horšie, je urážaný hrozným rúhaním. Želal by som si radšej zomrieť, alebo aspoň ohluchnúť, ako počuť to množstvo urážok, ktoré ľudia adresujú Bohu. Obrátil som sa na Pána s touto prosbou: Pane, daj mi radšej zomrieť, ako byť prítomný, keď ťa urážajú.

Prosba: Pomôž nám, Otče, niesť svoj vlastný kríž.

2. JEŽIŠ NESIE KRÍŽ NA KALVÁRIU

Meditácia pátra Pia:

Všetku starostlivosť o seba samých prenechajme najsladšiemu Ženíchovi duše. Zložme svoju hlavu ako verní učeníci na hruď tohto nežného Ženícha a nebojme sa , lebo nebeský Učiteľ nedovolí, aby sa nám skrivil čo i len vlas na hlave, ako to nedovolil ani v Getsemanskej záhrade voči svojim učeníkom. Uprostred bezohľadného zástupu, nepozorovaní, vystúpme spolu s kráľom na vrchol Kalvárie.

Prosba: Posilni nás, Pane, v našej bolesti.


3. JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM

Meditácia pátra Pia:

Ježiš, muž bolestí, túži po tom, aby ho všetci kresťania nasledovali. Kalich bolesti Ježiš ponúkol aj mne. Keďže ma od neho neušetril, prijal som ho. Moje biedne utrpenie nestojíí za nič, ale Ježiš v ňom má zaľúbenie, lebo kým bol na zemi, tak veľmi si želal vypiť kalich až do dna. V isté dni, v ktoré on sám, kým bol na zemi, trpel viac, dáva mi silnejšie prežívať utrpenie.

Prosba: Daruj nám, Pane, svoj pokoj.

4. JEŽIŠ SA STRETÁVA SO SVOJOU MATKOU

Meditácia pátra Pia:

Nech nám bolestná Panna vyprosí u svojho presvätého Syna, aby sme stále viac vnikali do tajomstva kríža a spolu s ňou sa opájali Ježišovým utrpením. Najistejší dôkaz lásky spočíva v utrpení znášanom kvôli milovanému. Po tom, čo Boží  Syn znášal z čistej lásky k nám toľko bolesti, niet žiadnej pochybnosti o tom, že kríž znášaný z lásky k nemu stáva sa lahodným.

Prosba:  Pomáhaj nám, Pane, v našich skúškach.

5. ŠIMON POMÁHA JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ

Meditácia pátra Pia:

Ježiš mi stále opakuje: "Neboj sa, nechám ťa trpieť, ale dám ti aj silu. Túžim po tom, aby sa tvoja duša očistila a osvedčila v každodennom , skrytom utrpení. Nezľakni sa, ak dovolím zlému, aby ťa trápil, svetu, aby ťa odmietol, tebe najdrahším ľuďom, aby ťa zarmucovali, lebo nič nezlomí tých, ktorí nesú ťarchu kríža z lásky ku mne a ktorých som sa rozhodol ochraňovať.

Prosba: Daj nám, Pane, silu konať tvoju vôľu.

6. VERONIKA UTIERA JEŽIŠOVI TVÁR

Meditácia pátra Pia:

Vložte svoje srdcia do rán nášho Pána, ale nie nasilu. Majte veľkú dôveru v jeho milosrdenstvo a dobrotu, lebo on vás nikdy neopustí. Neprestávajte však preto starostlivo objímať jeho svätý kríž a pomáhať mu.

Prosba: Daj nám, Otče, stať sa verným obrazom tvojho Syna.

7. JEŽiŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM

Meditácia pátra Pia:

Neustále ponúkajte Pánovi obetu  svojho života i všetkého toho, čo podstupujete, a Ježiš bude ako skutočný Kráľ rovnako neustále vládnuť vášmu srdcu. A aby ste sa čoraz viac stávali hodnými slávy blažených, obetujte Bohu všetko, čo znášate, sto, ba viac ráz za deň. Držte sa ho pevne milujúcou vôľou.

Prosba: Daj nám, Pane, milovať bratov, ako si nás ty miloval.

8. JEŽIŠ STRETÁVA PLAČÚCE ŽENY

Meditácka pátra Pia:

Ježiš Kristus je náš vzor, ktorý treba vyjadrovať životom a zároveň podľa neho náš život stvárňovať. Ježiš si však vzal za symbol kríž, a tak chce, aby všetci jeho nasledovníci prešli cestou Kalvárie, nesúc kríž, a na ňom rozpätí nakoniec vydýchli. Len touto cestou sa dosahuje spása.

Prosba: Odpusť nám, Pane, a obmy nás svojou drahou krvou.

9. JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM

Meditácia pátra Pia:

Neustále hľaďme očami viery - nášho zbožného a blahodarného anjela - na Ježiša Krista, ktorý obťažený svojím krížom vystupuje na Kalváriu. Takto, s námahou kráčajúceho, zdolávajúceho strmý svah Golgoty, vidíme ho nasledovaného nesmiernym zástupom ľudí, ktorí primknutí k nemu nesú svoje kríže a prekonávajú tú istú cestu.

Prosba: Daj nám, Pane, pochopiť hodnotu utrpenia.

10. JEŽIŠ JE VYZLEČENÝ ZO ŠIAT

Meditácia pátra Pia:

Úbohý Ježiš, znova som ho urazil ! Moje srdce je natoľko chladné, že sa nevie pohnúť k dojatiu, ktoré je namieste pri pomyslení na urážky mnou Ježišovi uštedrené. Ale nakoľko viem a môžem, chcem ich ľutovať. A tak som v tichu plakal. Boli to slzy bolesti, ale zároveň aj slzy môjho veľkého šťastia.

Prosba: Daj nám, Pane, nevinnosť a čistotu srdca.

11. JEŽIŠ JE UKRIŽOVANÝ

Meditácia pátra Pia:

Na vrchu Kalvárie prebývajú srdcia, v ktorých má nebeský Ženích záľubu. Za akého šťastného sa musíš považovať, ak sa usiluješ zotrvávať tam vždy, verne a s láskou, aby si na tomto vrchu adoroval urkižovaného Ježiša v tomto živote. Lebo tak si zaručíš, že budeš so všetkou istotou adorovať aj Ježiša osláveného !

Prosba: Daj nám , Pane, pochopiť tajomstvo tvojej lásky.

12. JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

Meditácia pátra Pia:

Ježiš, obrátiac sa na mňa, povedal mi: "Syn môj, nemysli si, že moja agónia trvala tri hodiny. Nie. V dušiach, ktoré som najviac obdaroval, bude v agónii až do konca sveta. Syn môj, kým trvá moja agónia, treba bdieť. Moja duša hľadá aspoň kvapku ľudského súcitu, ale beda: nechávajú ma samého pod ťarchou ľahostajnosti. "

Prosba: Daj nám, Pane, čerpať z prameňa tvojej lásky.

13. JEŽIŠA SNÍMAJÚ Z KRÍŽA

Meditácia pátra Pia:

Treba sa veľa uponižovať, vidiac, ako málo sme pánmi seba samých a ako veľmi milujeme pohodlie a odpočinok. Maj pred očami vždy prítomného Ježiša: on neprišiel, aby odpočíval, neprišiel ani kvôli svojmu pohodliu, či už duchovnému alebo časnému, ale prišiel , aby zápasil, uponížil sa a zomrel.

Prosba: Daj nám, Pane, nájsť našu nádej iba v tebe.

14. JEŽIŠA UKLADAJÚ DO HROBU

Meditácia pátra Pia:

Nevzdávaj sa a ani nezastavuj pri výstupe na vrchol kalvárie života. Ježiš nám podá ruku, aby sme nezaváhali. Myšlienka na Božiu milosť, ktorá nás podopiera, a odmena, ktorú nám Ježiš vyhradil, budú nám sladkou posilou.

Prosba: Vždy nám dávaj, Pane, svoje svetlo a svoj pokoj.

15. JEŽIŠ VSTÁVA Z HROBU

Meditácia pátra Pia:

Prečo sa Ježiš vydal za nás na smrť ? Viera mi odpovedá: aby odčinil naše hriechy. Prečo vstal z mŕtvych v takom rozruchu zázrakov ? Aby nám dosvedčil, že bolo dosiahnuté naše vykúpenie. Svojou smrťou nám pripomína, že sme boli mŕtvi kvôli hriechu. V jeho zmŕtvychvstaní však máme dokonalý vzor nášho znovuzrodenia v milosti.

Prosby:  Daj nám, Pane, radosť tvojej trvalej prítomnosti.

               Podopieraj nás na našej ceste lásky a pokoja.

               Daj, aby sme mohli v tvojom mene spoločne pracovať pre dobro ľudstva.

               Vlej do nás istotu, že povstaneme z hrobu v objatí tvojej lásky.

" Len Ježiš sám môže porozumieť zármutku, ktorý prežívam, keď sa mi pred očami otvára bolestivá scéna Kalvárie. Rovnako nepochopiteľná je úľava, ktorú pociťuje Ježiš nielen vtedy, kedˇs ním súcítime v jeho bolestiach, ale zvlášť vtedy, keď nachádza dušu, ktorá pre lásku k nemu nežiada útechu, ale spoluúčasť na jeho bolestiach. "       

Svätý páter Pio

 

/ Zdroj: z talianskeho originálu "Celebriamo la Via Crucis con padre Pio" preložil Pavel Prihatný OFMCap/