Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta - za závislých, ich rodiny, priateľov a tých, ktorí im pomáhajú uzdraviť sa

Krížová cesta - za závislých, ich rodiny, priateľov a tých, ktorí im pomáhajú uzdraviť sa

Stanica I.

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Kristus stojí pred Pilátovým súdom: človek - súdi Boha, úradník - Najvyššieho pána, hriešnik - stelestnenú Svätosť. Pilát pod tlakom výčitiek svedomia verejne vyhlasuje: ,,Nenachádzam na tomto človeku žiadnu vinu”. Vôkol sa rozlieha krik: ,,Nepusť tohto, ale Barabáša! Ukrižuj Ho. Musí zomrieť, pretože sa vydáva za Božieho syna. Ak ho prepustíš nie si priateľom cisára”.
Nerozhodný sudca proti vlastnému svedomiu, vlastným slovám, vyriekne nespravodlivý rozsudok. Stane sa najväčšia nespravodlivosť, nevinný Ježiš je odsúdený na smrť. Ten istý nespravodlivý rozsudok sa rodí v srdci hriešnika, kedykoľvek napriek svojim sľubom a hlasu svedomia sa rozhoduje pre hriech. Človek, ktorý sa každodenne upíja, vynáša nad sebou rozsudok smrti a sám je aj jeho vykonávateľom. Pozrime a spýtajme sa úprimne, či aj my v Pilátovi nespoznávame nás samých?
Zamaskované zlo okúzľuje pokušením chvíľkového šťastia, ale následne ničí všetko. Priatelia nahovárajú, ale to ty sám sa rozhoduješ pre pijanstvo - sám zrádzaš Krista.

Pane Ježišu, odvrhnutá láska, odpusť nám naše viny a daj, aby sme vo všetkých našich skúškach, napriek všetkému nátlaku nášho okolia boli vždy na Tvojej strane.

Stanica II.

Pán Ježiš prijíma kríž

Prinášajú kríž, nástroj najstrašnejších, potupných múk, smrti, vynález nenávisti a krutosti, symbol pohŕdania a zavrhnutia. Ježiš aj napriek tomu neodmieta kríž, ale prijíma a kladie si na plecia, aby ho niesol a na ňom zomrel. Ježiš vidí nad ľudskou nenávisťou ruky svojho otca, ktorý mu podáva ten kríž. Kríž prijatý s láskou ako výraz Božej vôle sa stane obetným oltárom a nástrojom nášho oslobodenia. Takto Božia milosť bojuje proti ľudskej nenávisti a víťazí nad ňou.
Ľudia hrešia svojimi pokleskami, zvlášť alkoholizmom, pripravujú kríž pre seba a svojich najbližších. Trpí manželka kvôli manželovi pijanovi, manžel trpí kvôli pijanstvu svojej ženy, trpia nešťastné deti, trpia rodičia, keď ich milovaný syn alebo dcéra pijú a dávajú sa na zlú cestu.
Čo majú robiť, preklínať ich, či nenávidieť? Naopak, Kristus chce, aby naša láska bola taká veľká, aby premohla nenávisť a hriech. 
Pane Ježišu, ty si povedal: ,,Ak niekto chce byť mojim žiakom, nech vezme svoj kríž a každý deň ma nasleduje”.

Pane, daj nám Tvoju lásku, aby sme vidiac sa v tebe obetovali naše utrpenia, ktoré nám spôsobujú naši blízki za ich uzdravenie. Nedopusť, aby hynuli tí, ktorých si Ty tak miloval, že si zobral kríž na svoje ramená. Nauč nás v pohľade na nešťastie vyplývajúce z alkoholizmu spoznať veľkosť toho kríža, ktorý tak bolestne zraňuje najbližších, rodiny, spoločnosť, národ, cirkev.

Stanica III.

Pán Ježiš padá pod krížom

Nebolo ľahké pre Krista vykúpiť svet. On Všemohúci Boh, Kráľ celého sveta, leží privalený bremenom kríža. Kati urážajú a bijú Krista, aby vstal a ďalej niesol kríž. Ale nie je to bitie, čo núti Krista aby vstal, ale jeho nekonečná láska s akou chce splniť svoju obetu. Pán Ježiš vstávajúci po jeho upadnutí ti ukazuje, že ak ťa postihlo nešťastie hriechu, máš vstať a nezotrvať v ňom. Ježiš pomáha hriešnikovi a zdvíha ho svojou láskou, aby nešiel cestou smrti, ale cestou života.
Pane Ježišu! To moje hriechy ťa pritláčajú. Ty, ktorý si vstal z upadnutia, pozdvihni moju dušu z úpadku hriechu, nech čerpá silu z Tvojej lásky, aby viac neupadávala.
Spomeň si Pane na tých, ktorí berú do rúk prvý pohárik, na tých, ktorí sa po prvý raz opijú. Zrob z toho pre nich ponaučenie. Začína sa dráma ich života. Prvé vypitie je prasknutie vôle, ak sa nezacelí, každým následným pitím sa praskliny budú zväčšovať, až sa nakoniec rozsype na prach a stane sa nástrojom zla.
Spomeň si Pane, na našu slovenskú mládež a daj jej múdrosť, aby dokázala rozpoznať tohto hrozného nepriateľa. 

Pane Ježišu, môj Vykupiteľ, prosíme Ťa o ochranu pred tým najnebezpečnejším prvým pohárikom alkoholu.

Stanica IV.

Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Matka sa stretáva so synom, syn s matkou. Nekonečná láska s láskou najdokonalejšou. Bolesť, ktorá sa nedá vypovedať slovami a preto ústa mlčia, ale pohľady prezrádzajú hĺbku lásky, odovzdanosti, bôľu a súcitu. Mária vie najlepšie pre koho a za čo sa všetko toto deje. Je to hriešnik, ktorý je predmetom smútku týchto dvoch najvzácnejších sŕdc.
Spomeň si, Matka bolestná, na ženy, ktoré padli do závislosti na alkohole. Práve ony tvoria pre teba mimoriadny predmet starostí a utrpenia. Ak na dom dohliada múdra matka, potom dom je oporou. Ak však ona sama vpúšťa nepriateľa do domu, ten zničí všetko.

Pane Ježišu, na príhovor Tvojej Bolestnej Matky Ťa prosíme o triezvosť pre ženy.
Prosíme Ťa, vysliš nás, Pane.

Stanica V.

Šimon pomáha Kristovi niesť kríž

Šimon Cyrenejský vracajúc sa z poľa domov bol prinútený, aby niesol kríž spolu s Ježišom. Urobil to z donútenia, ale keď pozrel do Ježišových očí, akoby si uvedomil, kto je Ten, ktorého kríž nesie, uveril a dvíhal kríž s láskou. Dnes sa teší večnej sláve, že jemu jedinému spomedzi ľudí bolo dané niesť kríž vyslobodenia sveta. Takto Božsky sa opláca Kristus za všetku pomoc, ktorá mu bola preukázaná.
Každý, kto pomáha tým, ktorých milujeme, sa nám stáva zvlášť blízkym. My najčastejšie vidíme alkoholika, ale nevidíme jeho blízkych, ktorí nesú kríž jeho nešťastia - matky, ženy, rodičov, príbuzných a zvlášť deti. Oni často potrebujú viac pomoc, ako alkoholik. Pošli im pomocníka. Musí to byť Tebou poslaný človek, pretože táto pomoc nie je ľahká, ale je nevyhnutná.

Pane Ježišu, daj, aby tí, ktorí pomáhajú alkoholikom, nezahynuli pod váhou tohto kríža.

Stanica VI.

Veronika utiera Kristovi tvár

Nikto nenútil ani nenahováral Veroniku, čo má urobiť. Situácia a odvážna láska jej nadiktovala, aby šatkou utrela nepriateľmi zhanobenú tvár Krista na ktorej zostal otlačok jeho tváre. Nešťastný alkoholik sám predstavuje zdeformovanú Kristovu podobnosť. Kristus čaká na pomoc zo strany verných ľudí. Treba tomuto človeku pomôcť prinavrátiť krásu jeho tváre a radosť jeho pohľadu.
Pane, je to veľmi ťažké. Nestačí mať dobrú vôľu, nestačí plač, dokonca nepostačuje ani samotná modlitba. treba vedieť poskytnúť pomoc. 

Nauč nás, Pane, ťažkému umeniu podať pomocnú ruku alkoholikovi, nauč nás utierať jeho zdeformovanú tvár. Nauč nás milovať týchto našich nešťastných bratov.

Stanica VII.

Pán Ježiš padá po druhý raz

Aj napriek pomoci Šimona, oslabený Kristus kráča pomaly. Kati zlorečia, preklínajú, postrkujú Ho, aby sa ponáhľal. Ježiš padá po druhý raz. Znovu sa sypú prekliatia a údery. Žiaľbohu, často môžeme stretnúť človeka váľajúceho sa na zemi v najväčšom ponížení ľudskej dôstojnosti. Možno, že jeho kolegovia ho posotili a ponechali vlastnému osudu. Zbieha sa zhluk zvedavcov. Ľahko je potupiť, ukazovať prstom, vysmiať sa, ľahostajne pokrčiť plecami, ale dokázal by si zbadať v nešťastnom človeku zneucteného Krista, aby si mu mohol pomôcť vstať? Je pravda, že tento človek si je sám sebe vinný, ale práve Boh aj pre neho má svoje odpustenie.
Spomíname pri tejto stanici na kolegov od pohára. Spomíname na priateľstvo, ktoré nepomáha, ale škodí, nedvíha, ale poráža a privádza k pitiu. Často sa stretávame s tými, ktorí sa nás snažia nahovárať k tomu, aby sme si opäť vypili, ľuďmi, ktorí nechápu problematiku závislosti na alkohole.
Silný je teror okolia, ktorému slabý človek nedokáže čeliť. Títo ľudia, ktorí si berú na svedomie zodpovednosť za iných, sú zaťažení nielen svojim, ale aj cudzím nešťastím.

Pane, prosíme ťa, osloboď ľudí dobrej vôle od zlého prostredia. Osloboď ich z rúk zla, z rúk všemocného vraha - alkoholu.
Pane, daj nám silu každý deň vstať a ísť Tvojou cestou - cestou kríža a nepodliehať teroru okolia.

Stanica VIII.

Pán Ježiš potešuje plačúce ženy

Ženy jeruzalemské plačú a hlasito nariekajú pri pohľade na Krista velebeného a teraz zneváženého, potupeného, zaťaženého krížom, ktorý vedie na smrť.
Ježiš im hovorí: ,,Nevesty jeruzalemské neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad vašimi synmi... pretože, keď toto robia so zeleným stromom, čo bude so suchým? Videl si Pane slzy matiek. Ty, vždy vidíš každú slzu vytekajúcu z oka a vieš aj prečo vychádza. Pane, čoho je na zemi viac, vypitého alkoholu, či sĺz vyplakaných z tohto dôvodu? Ty vidíš tie neprespané noci, slzy matiek a manželiek, ten strach a zdesenie detí, tie bolestivé údery ruky alkoholika, to more vyplakaných sĺz nevinných detí. Prijmi tie slzy a poteš ich ako nevesty jeruzalemské. Odpusť ľuďom spôsobujúcim tieto slzy a daj im silu na obrátenie.

Pane Ježišu, ktorý všetko vieš, pozberaj všetky slzy matiek, žien, otcov a detí vyliate pred Tebou z dôvodu hriechu ich blízkych. Pane, prijmi tie slzy a odpusť.

Stanica IX.

Pán Ježiš padá na zem po tretí raz

Už iba málo krokov zostáva ku Gogote, už vidno miesto popravy. Cesta na tomto úseku je veľmi strmá a ohromne vyčerpaný Ježiš padá po tretíkrát. Toto upadnutie je najťažšie a najťažšie je i postaviť sa znovu. Koľko odvahy je potrebné pri znášaní utrpenia. Z posledných síl Ježiš vstáva, pretože chce dôjsť až na miesto ukrižovania.
Toto tretie upadnutie Ježiša je trest za naše hriechy, za naše zotrvávanie v hriechu závislosti. Ak sa človek veľa raz navracia k hriechu, ten prenikne hlboko do jeho vnútra a pomôže iba zázrak lásky, aby sa alkoholik dostal z temna závislosti.
Pozri sa na Krista padajúceho po tretí raz a vyvaruj sa ľahkomyseľnému návratu k hriechu, aby si znova nepadol do závislosti. Ježiť ťa veľmi miluje a neustále čaká na teba. Využi jeho lásku. Vyhýbaj sa príležitostiam, vyhýbaj sa tým, čo ťa ženú k úpadku, zblíž sa s Kristom, On ťa pozdvihne.

Pane Ježišu, vstávajúci z tretieho upadnutia prosíme za tých alkoholikov, ktorí upadli, stratili nádej, myslia si, že to nedokážu, že si neporadia. Presvedč ich Pane, že nie je žiadna taká situácia, z ktorej by sa nedalo vstať. Naplň ich novou vierou vo víťazstvo. Tam, kde my sme bezradní, Ty môžeš robiť zázraky.
Prosíme Ťa Pane o zázrak víťazstva nad alkoholizmom. 

Stanica X.

Ježiša vyzliekli zo šiat

Keď Ježiš prišiel na miesto ukrižovania, vyzliekli Ho zo šiat a dali mu piť víno zmiešané s octom a žlčou. Za aké hriechy Kristus teraz trpí?
Kristus obnažený, chvejúci, skrvavený, so spálenými ústami, odsudzuje všetku nehanebnosť, ožerstvo, zmyselnosť, pijanstvo. Zo všetkých týchto hriechov zvlášť alkoholizmus a drogy, ktoré sa obracajú proti hodnotám samotného človeka. Strata sebakontroly spôsobuje, že človek namiesto pomoci druhým, stáva sa sám pokušiteľom zla, ničiteľom diela Krista a pomocníkom satana. Cez alkoholizmus sa človek zbavuje svedomia, rozumu a slobodnej vôle. V tejto situácii nemôže človek v sebe prebudiť lásku k Bohu a je jeho nešťastím, ak ho Boh v takomto stave predvolá pred svoj súd.

Ó Ježišu, zľutuj sa nad nešťastnými obeťami závislosti na alkohole. Pre Tvoje obnažené telo, pre muky smädu, pre horkosť žlče, ktorou si bol napájaný, vytrhni hriešnikov z priepasti alkoholizmu a osloboď ich na chválu Tvojho milosrdenstva.
Spomeň si Pane na abstinentov, triezvych alkoholikov, ktorí sa rozhodli zdržať sa od pitia alkoholu, aby takto podali v svojom prostredí svedectvo silnej vôle.
Daj im Pane sily, aby vydržali. Oni sú oporou pre tých, ktorí sa chcú vytrhnúť zo závislosti, daj aby ich bolo viac, aby boli stále medzi nami.

Stanica XI.

Ježiša pribili na kríž

Hora Golgota. Na zemi položený kríž a na ňom leží Ježiš, Baránok Boží, nevinná Obeť pre vykúpenie hriechov sveta. Klince prebíjajú ruky a nohy, prúdom vyteká krv nášho Vykúpenia. Zdvíhajú kríž ako štandardu Božieho milosrdenstva nad hriešnou zemou.
Dobrý Ježišu, pozri na moje ruky a nohy, pokrop ich krvou zo svojich rán, zmy z nich stopy mojich hriechov. Nech moje ruky, ktoré si mi dal, slúžia blížnym a Tebe a moje nohy nech chodia po Tvojich cestách.
Je možné zničiť dlane ich prebíjaním klincami, zničiť nohy pribíjajúc ich na drevo kríža. Rovnako je však možné zničiť dlane človeka vkladajúc do nich fľašu a znehybniť jeho nohy alkoholom. Zlo si môže rovnako dobre pomáhať klincami, kladivom ako aj alkoholom.

Spomeň si Pane, na tých našich bratov, ktorí sa stali mrzákmi z dôvodu alkoholizmu. Ty jediný ich môžeš zachrániť, alebo im pomôcť v spásnom povstaní z ich zmrzačenia. Ty jediný Pane.

Stanica XII.

Pán Ježiš zomiera na kríži

Ježiš visí na kríži ponechaný mukám utrpenia tela a osamotenosti ducha. Prichádza hrozná tma, po troch hodinách múk, volaním: ,,žíznim”, uprostred chvenia skál odovzdáva s vierou svojho ducha jeho Otcovi. Dokonáva dielo Vykúpenia.
Kristus umiera, aby nám zachránil život, ide k Otcovi, aby nás mohol vždy zastávať. Nikto nemôže pochybovať o jeho láske, každý sa môže zachrániť, ak chce využiť Jeho Lásku, ktorú tak vrelo túži rozdávať. Ako veľmi nešťastný musí byť človek, ktorý ohrdne takou veľkou láskou.
Takto platíš, Pane, Syn Boha, za naše hriechy, medzi ktorými sú aj hriechy alkoholizmu. Učiň Pane, aby veriaci ľudia, ktorí siahajú po alkohole, uvideli spojenie Tvojho utrpenia s ich hriechami. Daj im silu viery, aby u Teba hľadali prepáčenie a odpustenie.

Pane, dopomôž im k tomu, aby sa chceli a dokázali vrátiť, ako márnotratný syn do normálneho života, do domu svojho otca, hoci premárnili všetko.
Teba prosíme, vysliš nás Pane.

Stanica XIII.

Ježiša sňali z kríža

Kedysi si dala Matka Božia svetu svojho syna ako pekné a milované diaťa. Teraz ti svet dáva Jeho umučené a zráňané telo. 
Matka obracia svoje oči k nebu a znovu obetuje Bohu ten drahocený poklad ako záruku za  duše hriešnikov, aby boli vykúpené a stali sa jej vlastnými deťmi.
Pozri sa človeče na umučeného Vykupiteľa v lone Matky Bolestnej. Akokoľvek by si sa chcel vyhovárať, je to dielo tvojich hriechov a cena tvojho vykúpenia. Nehovor: Zhrešil som, čo sa stalo? Nepýtaj sa či záleží Bohu na tvojich hriechov, či mu škodia? Aj tvoja duša je cenná tak, ako krv Krista. Všetci sme vykúpení až takou veľkou cenou!
Matka Bolestná a útočište hriešnikov ty vieš ako veľmi musí trpieť srdce matiek, keď berú do rúk synov a dcéry, ktorým alkohol zničil nielen telo, ale aj dušu. Vypros pre všetkých alkoholikov aby sa zdvihli z priepasti alkoholizmu a z hriechov proti životu. daj, aby sa stali tvojimi dobrými deťmi.

Pane Ježišu, nech slzy Tvojej bolestnej matky sa stanú žriedlom lásky ich návratu.
Matka Bolestná, oroduj za nás.

Stanica XIV.

Pána Ježiša vkladajú do hrobu

Hrob Krista, požičaný tak, ako niekedy jasle.Telo Krista zostáva v ňom uložené. Nepriatelia víťazia a postavia k hrobu stráže. Ale práve za toto poníženie ešte viac bude oslavovaný zázrak zmŕtvychvstania a hrob sa pre Krista stáva začiatkom Jeho večného víťazstva. 
Sú to práve hriešnici, ktorí ležia v hrobe svojich hriechov a závislostí. Sami sa tam uložili a strážia ich tam im podobní, vlastnou silou nevstanú, ale môže ich vzkriesiť Kristova moc. To teba v skutočnosti vyzýva Vykupiteľ, aby si im pomáhal, aby si nikdy nerezignoval, keď alkoholik neustálym pijanstvom smeruje k hrobu, aby si mu niesol pomoc a modlil sa za neho. Nepochybuj o Kristovej moci, ale modli sa vytrvalo a podopri modlitbu svojou triezvosťou, pretože ak sa nebudeme modliť a pomáhať, naši bratia môžu zhynúť.
Utrpenie, ktoré Ťa postihlo Pane, zničilo tvoje telo, ale ho aj zdokonalilo. Táto dokonalosť sa prejavila vo veľkonočnom ráne Tvojím zmŕtvychvstaním.
Utrpenie, ktoré postihuje alkoholikov, ničí, ale nezdokonaľuje. Iba Ty jediný, Pane, dokážeš zmeniť zlo na dobro. My to nedokážeme.

Pane Ježišu, uložený do hrobu, osvieť našu myseľ, aby sme hľadali možnosti pomoci alkoholikom a ich rodinám, ochotne a opravdivo aj tak robili.

 Prevzaté: III. Nitrianske dni duchovnej obnovy abstinujúcich

Zdroj : http://abstinujsrdcom.weebly.com/duchovnaacute-pomoc.html