« Späť

Kto je z Boha, počúva Božie slová.

Boh sa ľuďom zjavuje tak, že k nim hovorí. Už na začiatku Biblie čítame, že Boh sa každý podvečer prišiel zhovárať s Adamom. Boh mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh k ľuďom skrze prorokov. Cez prorocké slová Biblie zjavuje Boh sám seba. Boh sa nám jednoznačne zjavuje ako stvoriteľ, zvrchovaný vládca a milujúci Otec. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Židom 1:1-4

Boh už nebude k človeku hovoriť niečo nové, lebo už prehovoril skrze evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto ho počúva a vierou prijíma. Boh nehovorí k človeku nové veci, lebo čo pokladal za potrebné povedať, to už človeku zjavil a prorocky nechal zapísať do kníh Biblie. Boh tomu, kto sa rozhodne toto slovo počúvať, oživuje svoje slovo. Lebo iba živé Božie slovo mení srdcia ľudí.

Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ Ján 8:47

My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 1Jánov list 4:6

Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.« Lukáš 16:31

Mŕtvy človek nepočuje ľudský hlas, lebo jeho sluch už nefunguje. Duchovne mŕtvy človek nepočuje Boží hlas, aj keby mal sto decibelov. Mnoho ľudí sa rozhodlo počúvať a veriť a mnoho ľudí sa nevie rozhodnúť a mnoho sa nechce rozhodnúť.

Ak sa rozhodneš vypočuť si Boha, môžeš so zachrániť svoj život od večného zatratenia. Musíš však uznať, že Boh je Boh a preto má právo stanoviť podmienky pre Tvoj život. Ale je na Tebe milý čitateľ či tie podmienky príjmeš.

Pozri sa na príbeh o Jozefovi.

A tak (faraón) zveril do Jozefových rúk všetok majetok a sám sa nestaral o nič inšie ako o chlieb, ktorý jedol. Jozef však mal peknú tvár a krásnu postavu. Po týchto udalostiach žena jeho pána (faraona) nechala na Jozefovi oči a povedala mu: „Ľahni si so mnou!“ On však odoprel a povedal žene svojho pána: „Pozri, môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok. Už ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť.“ A hoci prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúvol ju, aby si s ňou ľahol a bol s ňou. V istý deň sa však stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti, a nik z domácich nebol dnu. Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu: „Ľahni si so mnou!“ On jej však nechal plášť v ruke a utiekol; vybehol von. Genesis 39:6-12

V tomto príbehu vidíme, že Jozef sa rozhodol pre poslušnosť voči faraónovi, lebo bol poslušný voči Bohu. Určite prežíval obrovské pokušenie, ale on myslel na to, akú dôveru mu dal faraón. Keď budeš ďalej čítať tento príbeh v Biblii dozvieš sa, že táto poslušnosť ho uvrhla do väzenia. Boh však odmení poslušnosť a povýši každého kto sa poníži. A Jozefa povýšil nad všetkých obyvateľov v krajine.

Ak počúvaš evanjelium, ale sa nevieš rozhodnúť pre poslušnosť, tak nemáš v sebe Boha a preto si duchovne mŕtvy človek.  Musíš najskôr prijať Boha Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby si duchovne ožil a bol schopný počúvať evanjelium. Pokiaľ budeš Boha odsudzovať, zapierať a protiviť sa mu, dovtedy nebudeš schopný počúvať Jeho slovo s otvoreným srdcom. Boh hovorí, že niektorí ľudia majú srdcia tvrdé ako diamant. Prorok Zachariáš 7:12

Nielen ateisti, ktorí odmietajú prijať pravdu stvorenia, ale aj tí čo veria, že Boh existuje, odmietajú evanjelium, ktoré je hlásané v týchto posledných dňoch milosti všemohúceho Boha, ktorí nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2 Petrov list 3:9

Mnohí, ktorí Boha poznali a veria že existuje, sa stratili vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo a prestali počúvať Boha a ani mu nechcú ďakovať a uctievať ho svojou poslušnosťou. Rimanom 1:21

Ľudia žijú v blude pretože odmietajú počúvať Boha a dôverovať jeho evanjeliu. Tento blud je veľmi silný pretože Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.  2 Tesalonickým 2:11-12

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Ľuďom je predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca (tvrdého ako diamant) ; a tak hanobili svoje vlastné telá. Rimanom 1:18-24

Aj Jozef sa mohol oddať ako nerozumné zviera faraónovej žene a zhanobiť svoje telo a zavrhnúť všetko, čo už o Bohu vedel. Keby tak urobil, doprial by si krátkodobý pôžitok, za cenu zrady nielen faraónovej, ale aj Božej dôvery. On však nezamenil to, čo o Bohu vedel skrze rozum ale aj svedomie, za krátkodobý pôžitok, ale zostal verný.

Boh s dôverou vložil svoj hnev a trest na Ježiša Krista miesto na Teba milý čitateľ (Ján 3:16). Boh Ti dôveruje a túži po tom, aby si prijal a nesklamal Jeho dôveru. Boh nechce, aby si bol nerozumný a stratil sa vo svojich myšlienkach. Boh nechce, aby si zamenil krátkodobý úspech (kariéra, ženy, bohatstvo) za jeho milosť, ktorú Ti zveril, tak ako faraón zveril svoj dom Jozefovi.

Ako sa zachováš, to určí Tvoju večnú budúcnosť milý čitateľ. Pán Ježiš Ti pripravil príbytok v dome svojho Otca a čoskoro si po Teba príde. Evanjelium Jána 14:2-3 Čakáš Ho s dôverou? Alebo si už prestal dôverovať a rôznymi hriechmi si zradil Božiu dôveru. Ak ano, ešte je čas. Boh zhovieva a dáva Ti ešte čas na pokánie a návrat k dôvere v Neho. 2 Petrov list 3:9

Povedz Bohu toto vyznanie a On Ťa s radosťou príjme:

Otče nebeský, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Vyznávam Ti všetky tieto hriechy (pomenuj ich) a prosím v mene Pána Ježiša Krista odpusti mi ich.  Nie som hoden volať sa tvojím synom (dcérou), ale prosím príjmi ma aspoň za svojho sluhu.

Otec nebeský Ti odpustí a povie svojím anjelom:

„Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.«

Toto odpustenie zahrňuje v sebe aj zaopatrenie a uzdravenie, ak sa pokoríš a zostaneš verný svojmu nebeskému Otcovi.

Lukáš 15:18-24


Roman Jurika
zdroj: http://www.biblickeinspiracie.sk/news/kto-je-z-boha-pocuva-bozie-slova/

 

Pre MK Rastislav Mečiar

Odporúčame