« Späť

Vďaka dobrodincom priniesla ACN ako 111 miliónov eur pre trpiacu Cirkev na celom svete

Vďaka dobrodincom priniesla ACN ako 111 miliónov eur pre trpiacu Cirkev na celom svete

Bratislava 25.6.2019 - Celková suma 111 108 825 eur je bilancia darov, ktoré v roku 2018 medzinárodná pápežská nadácia Aid to the Church in Need - ACN (u nás známa aj ako Kirche in Not) prijala od svojich dobrodincov prostredníctvom 23 národných kancelárií a jej centrály v nemeckom Königsteine. Slovenská národná kancelária ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, otvorená pred dvomi rokmi, sa vďaka stále rastúcemu počtu dobrodincom na Slovensku podieľala na misii a projektoch ACN v minulom roku sumou 251 478 eur. Finančné dary celkovo viac ako 330 000 dobrodincov na všetkých kontinentoch umožnili nadácii v roku 2018 zrealizovať 5 019 pastoračných projektov v 139 krajinách sveta.

„Hlboko sme pohnutí vernosťou a štedrosťou našich dobrodincov z celého sveta,“
povedal Thomas Heine-Geldern, výkonný riaditeľ nadácie počas oficiálnej
prezentácie výročnej správy ACN v Ríme. „Obety a viera našich dobrodincov opäť
dokázali preniesť hory!“
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, viac ako polovica z milodarov dobrodincov
bola použitá na podporu projektov v Afrike (27 %) a na Blízkom východe (25 %).
Práve v krajinách Blízkeho východu počas posledných siedmich rokoch významne
vzrástla potreba pomoci zo strany ACN. Od začiatku tzv. arabskej jari v roku 2011
podporila nadácia ACN v tomto regióne projekty v celkovej výške 99 miliónov
eur, z toho viac ako 18 miliónov eur v roku 2018. Núdzová pomoc pre tisíce
vysídlených kresťanských utečencov v blízkovýchodnom regióne predstavovala
viac ako 12 % z celkového objemu pomoci poskytnutej ACN v minulom roku.
V tomto smere treba zvlášť spomenúť veľmi rozsiahly a významný projekt na
obnovu domov kresťanov vyhnaných z Ninivskej planiny v Iraku, ako aj projekty
rekonštrukcie kresťanských príbytkov a cirkevných budov vo vojnou zničenej Sýrii,
 
ktoré stále pokračujú. Prostredníctvom veľkorysej podpory dobrodincov mohla
ACN doteraz obnoviť na Blízkom východe celkovo 1 479 kresťanských obydlí.
Pre túto rozsiahlu a finančne náročnú pomoc je práve Sýria prvá na zozname
podporovaných krajín. V roku 2018 schválila ACN pre Sýriu projekty v najvyššom
finančnom objeme takmer 9 miliónov eur, čo je o 2,9 miliónov eur viac ako v roku
2017. Na druhom mieste hneď za Sýriou sa nachádza Irak, kde v minulom roku
ACN podporila projekty v celkovej výške 6,5 miliónov eur. Za týmito dvoma
krajinami na Blízkom východe nasleduje India (5,2 miliónov eur), Ukrajina (3,2
miliónov eur) a Demokratická republika Kongo (2,8 miliónov eur).
Čo sa týka rozličných oblastí pastoračnej pomoci zo strany ACN, tak podobne ako v
minulých rokoch bolo najviac prostriedkov použitých na financovanie stavebných
projektov v celkovej hodnote 23,2 miliónov eur (31,9 % z celkovej projektovej
pomoci). Bolo vybudovaných alebo obnovených 2 470 kostolov, kaplniek,
kláštorov, seminárov, pastoračných a cirkevných budov, ako aj obydlí pre
kresťanov v krízových regiónoch.
Ďalej nasledujú omšové milodary (16,4 % z celkovej pomoci). V roku 2018
sprostredkovala ACN túto osobitnú formu podpory 40 569 kňazom, t. j. každému
desiatemu kňazovi na svete, a to najmä v najchudobnejších krajinách Afriky, Ázie
a Latinskej Ameriky, kde je táto podpora pre kňazov často jediným prostriedkom
na zabezpečenie základných existenčných potrieb. Takýmto spôsobom ACN
osobitne pomohla kňazom vo Venezuele, ktorá stále zápasí s obrovskou politickou
a finančnou krízou. Celkovo bolo v roku 2018 na úmysly dobrodincov ACN
slávených 1 421 001 svätých omší, čo znamená, že každých 22 sekúnd bola niekde
na svete slúžená jedna svätá omša.
Tretiu najväčšiu oblasť podpory, v rovnakom rozsahu ako existenčná a núdzová
pomoc pre kresťanov v krízových regiónoch, tvorila podpora formácie kňazov,
seminaristov a rehoľníkov (12,4 %). V roku 2018 sa nadácia ACN podieľala na
financovaní kňazskej formácie 11 817 seminaristov, čo predstavuje pomoc
každému desiatemu seminaristovi na svete, ako aj 4 370 študijných štipendií pre
vyššie vzdelávanie kňazov. Okrem toho sprostredkovala omšové milodary 1 383
kňazom a profesorom pôsobiacim v kňazských seminároch, pre ktorých tieto
milodary sú existenčnou pomocou, pretože diecézy v mnohých krajinách nemajú
finančné možnosti na to, aby mohli zabezpečiť vyučujúcim pravidelnú mzdu. ACN
 
tiež v minulom roku podporila formáciu a misiu 11 046 rehoľných sestier na celom
svete.
Veľmi dôležitá súčasť poslania ACN je taktiež formácia a vzdelávanie veriacich
laikov. Na tento účel smerovalo 11,2 % z projektového rozpočtu, čo predstavuje
piatu najväčšiu oblasť pomoci. Nadácia ACN v minulom roku rozličným spôsobom
podporila 14 169 katechétov a laikov na celom svete.
Ďalšiu oblasť, výškou pomoci šiestu v poradí, tvorili projekty na zabezpečenie
dopravných prostriedkov pre potreby pastoračnej starostlivosti (6,8 %). Celkovo
bolo zakúpených 907 dopravných prostriedkov, z toho 370 áut, 189 motocyklov,
342 bicyklov, dve nákladné autá, dva autobusy a dva člny.
Ďalej nasleduje podpora katolíckych médií a vydávania Biblie a náboženskej
literatúry (4,6 %). V rámci tejto podpory nadácia ACN v roku 2018 financovala
vydanie 1 103 484 exemplárov Svätého písma a vlastných katechetických
publikácií.
Všetky tieto fakty a čísla ilustrujú významný podiel pomoci pre pastoračnú,
evanjelizačnú a charitatívnu službu Cirkvi na celom svete. Táto pomoc vyjadruje
najmä blízkosť a solidaritu s utláčanou a prenasledovanou Cirkvou a dokáže
konkrétne a rýchlo reagovať na dopady útokov, ktorým sú kresťanské komunity po
celom svete čoraz viac vystavované. V prípade tragických útokov, akými boli
nedávne bombové útoky na Srí Lanke na Veľkonočnú nedeľu, alebo častých
atentátov v krajinách ako Pakistan či Nigéria, nadácia ACN bola vždy schopná
reagovať okamžite a cielene, aby pomohla a posilnila zranené komunity a upevnila
ich vo viere a povolaní vydávať svedectvo o Bohu aj v tých krajinách, kde
kresťanské spoločenstvá predstavujú iba zanedbateľnú a často utláčanú menšinu.
Sprostredkovaním pomoci pri obnove zničených kostolov, podpore rodín obetí
a vytváraní podmienok pre kňazov a rehoľníkov, aby mohli pokračovať vo svojej
pastoračnej službe, nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyjadruje
prenasledovaným a utláčaným kresťanom opravdivú lásku a duchovnú jednotu
s univerzálnou Cirkvou. Tak v nás všetkých zostáva živá nádej, že viera má silu
prekonať každú nenávisť a zlo.