« Назад

Pán Ježiš ako náš život

Pán Ježiš ako náš život

Pán Ježiš o sebe v Jánovom evanjeliu hovorí ako o ceste, pravde a živote. Tieto veci v evanjeliách sú potvrdené viacnásobne. Dnes trošku chcem zvýrazniť to, že Pán Ježiš je život a skrze neho máme naozaj večný život.

V desiatej kapitole Jánovho evanjelia hovorí Pán Ježiš: Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Pán Ježiš dobrovoľne dáva svoj život ako obetu za zmierenie, lebo tak sa to páčilo jeho Otcovi. A on je jedno so svojim Otcom. Mnohí vravia, to židia ho odsúdili a zabili. Zabúdajú však na tieto slová v ktorých sám Pán Ježiš hovorí, že nikto mu život neberie, on ho dáva dobrovoľne. Keby chcel, tak by mu Otec na obranu poslal aj dvanásť plukov anjelov ako sa píše v 26tej kapitole Matúšovho evanjelia.

Pán Ježiš ,ako píše Ján, hovorí, že prišiel aby sme mali život a mali ho hojnejšie. V šiestej kapitole Jánovho evanjelia hovorí Pán Ježiš o sebe ako o Božom chlebe, ktorý prišiel z neba a ktorý dáva pravý život. Vraví: Ja som chlieb života! Vaši otcovia jedli mannu a pomreli. On prišiel z neba ako pravý chlieb ktorý dáva život a tým chlebom je jeho telo, ktoré dáva za život sveta. Nevedeli pochopiť ako môže on dať jesť svoje telo.  Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.  Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. My budeme žiť z neho ako on žije z Otca. Mnohí jeho učeníci ho po tejto reči opustili.

Do tretice chcem zvýrazniť vzkriesenie mŕtvych. Všetci vieme, že náš Pán vstal z mŕtvych na tretí deň po svojej smrti na kríži. V evanjeliách máme aj zmienky o iných zmŕtvychvstaniach. Pán Ježiš kriesil mŕtvych už počas hlásania a svojho účinkovania. Sám Jánovi Krstiteľovi na otázku či on je ten ktorý má prísť v odpovedi hovorí: mŕtvi vstávajú. Asi najznámejší príbeh z evanjelií o vzkriesení z mŕtvych je príbeh o Lazárovi. Spomína ho opäť Jánove evanjelium, až by sme mohli povedať, že Jánove evanjelium Pána Ježiša obzvlášť vykresľuje ako darcu života. Ježiš vraví učeníkom: Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“ Učeníci nechápali. Ježiš vravel o jeho smrti a tak im potom povedal, že Lazár zomrel. Počas dialógu s Martou, Lazárovou sestrou, jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Potom vzkriesil Lazára z mŕtvych. Ďalší príbeh o zmŕtvychvstaní spomínajú ostatné tri evanjeliá. Na Jánovom evanjeliu sa dá všimnúť tá vec, že ako bolo napísané až posledné, tak zároveň je napísané aj ako nejaké doplnkové evanjelium v ktorom sú veci, ktoré v žiadnom inom nie sú spomenuté. Vieme aj, že je dosť presné. Ján napríklad neopisuje ani priebeh poslednej večere, ktorú opisujú predošlé evanjeliá. Ide o príbeh vzkriesenia dievčaťa. Tento príbeh asi najlepšie opisuje Markovo evanjelium v ktorého piatej kapitole sa píše ako Ježiša poprosil predstavený synagógy (popredný muž) o uzdravenie dcéry. Ježiš ho teda nasleduje. No po ceste ako šli, prišli mužovi povedať, že dievča už umrelo. Ježiš opäť hovorí, že dievča iba spí. Tento spánok, ktorý je spomínaný môže podľa mňa sa spomínať v tom význame, že človek je mŕtvy naozaj, keď je mŕtvy aj duchovne. Ako Ježiš inde spomína aby si mŕtvy pochovávali svojich mŕtvych. Kto v neho verí, neumrel navždy, teda jeho smrť je ako iba spánkom po ktorom sa zobudí. Pán Ježiš posiela kvôli výsmechu preč všetkých a ostávajú s ním iba jeho učeníci Peter, Ján a Jakub. Ježiš chytá dievča za ruku a ono vstáva. Evanjelista Lukáš píše o tom ako Ježiš šiel s učeníkmi a zástupom ľudu do mesta Naim. Tam pri mestskej bráne stretáva vdovu ako vynášajú jej jediného syna mŕtveho. Ježišovi bolo jej ľúto a povedal jej aby neplakala. Dotkol sa már a mŕtvy ožil. Evanjelista Matúš v 27mej kapitole evanjelia píše ako po Ježišovej smrti sa roztrhla chrámová opona a otvorili sa hroby. Mt 27:52-53 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.  Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

Pán Ježiš je život a dáva nám život. Kto verí v neho a je jeho telo a pije jeho krv, nezomrie naveky. Tu ma napáda, ako nazývame zomrelých zosnulými. Ježiš sa vyjadroval tiež o tom, že človek iba spí. Spí, lebo jeho smrť nie je večná, je len dočasná, kým nebudú vzkriesení všetci čo v neho uverili. My čo sme uverili, žijeme z neho.

http://miroconka.blog.cz/

Комментарии