blog - slovensky

« Назад

Vstať s Ježišom a Máriou

Vstať s Ježišom a Máriou

Myšlienky Pápeža Františka z Filipín v mojom náhlivom preklade...

Vzácne momenty oddychu, zastavenia sa s Pánom v modlitbe, su chvíle, ktoré by sme možno chceli predĺžiť. Ale ako sv. Jozef, po tom, ako sme začuli Boží hlas, potrebujeme sa strhnúť z nášho sna; musíme vstať a konať (porov. Rim 13,11). V rodine musíme vstať a konať! Viera nás neodlučuje od sveta, ale ešte hlbšie nás doň začleňuje. Toto je veľmi dôležité! Musíme ísť hlboko do sveta, ale so silou modlitby. Naozaj, každý z nás má zvláštnu úlohu v príprave príchodu Božieho kráľovstva na svet.

Presne ako dar svätej rodiny bol zverený sv. Jozefovi, tak dar rodiny a jej miesto v Božom pláne je zverený nám. Ako sv. Jozef. Dar svätej rodiny bol zverený sv. Jozefovi, aby ju viedol, aby napredovala. Každému z vás a každému z nás – pretože aj ja som syn jednej rodiny – je zverený Boží plán, aby sa oň staral. Pánov anjel zjavil Jozefovi nebezpečenstvá, ktoré ohrozovali Ježiša a Máriu, prinútil ho utiecť do Egypta a potom usadiť sa v Nazarete. Presne takto v našich časoch nás Boh volá rozoznať nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú naše rodiny a chrániť ich pred zlom.

Dávajme si pozor na nové ideologické kolonizácie. Existujú ideologické kolonizácie, ktoré sa snažia zničiť rodinu. Nerodia sa zo sna, z modlitby, zo stretnutia s Bohom, z misie, ktorú nám Boh dáva, prichádzajú zvonku a preto hovorím, že sú to kolonizácie. Nestraťme slobodu misie, ktorú nám Boh dáva, misie rodiny. Tak, ako naše národy, v istom momente vlastných dejín, dospeli ku zrelosti a povedali „nie“ hocakej politickej kolonizácii, ako rodiny musíme byť veľmi, veľmi prezieraví, veľmi schopní, veľmi silní, aby sme dokázall povedať „nie“ hocakému pokusu ideologickej kolonizácie rodiny, prosiac sv. Jozefa, ktorý je priateľom anjela, aby nám pomohol rozlíšiť, kedy môžeme povedať „áno“ a kedy musíme povedať „nie“.

Ťažkosti, ktoré dnes doliehajú na rodinu sú mnohé. Tu, na Filipínach, nespočet rodín ešte stále trpí následky prírodných katastrof. Ekonomická situácia spôsobila rozdrobenie rodín – cez emigráciu a hľadanie zamestnania, okrem toho finančné problémy sužujú mnoho rodín. Kým priveľa osôb žije v extrémnej chudobe, iní sú zachvátení materializmom a štýlom života, ktoré likvidujú rodinný život a najzákladnejšie požiadavky kresťanskej morálky. Toto sú ideologické kolonizácie. Rodina je okrem toho ohrozovaná rastúcimi pokusmi zo strany niektorých, ktorí by chceli nanovo definovať inštitúciu manželstva skrze relativizmus, kultúru chvíľkovosti, chýbajúcu otvorenosť životu.

Myslím na blahoslaveného Pavla VI. Vo chvíli, keď sa začínala klásť otázka demografického rastu, mal odvahu definovať otvorenosť životu v rodine. On poznal ťažkosti, ktoré boli v každej rodine, preto bol vo svojej Encyklike veľmi milosrdný voči konkrétnym prípadom; a požiadal spovedníkov, aby boli veľmi milosrdní a snažili sa pochopiť konkrétne prípady. Ale hľadel omnoho ďalej: hľadel na národy Zeme, a videl túto hrozbu zničenia rodiny z dôvodu chýbajúcich detí. Pavol IV bol odvážny, bol dobrý pastier a chránil svoje ovečky pred prichádzajúcimi vlkmi. Nech nás dnes večer žehná z neba.

Svet potrebuje dobré a silné rodiny, aby boli prekonané tieto hrozby! Filipíny potrebujú rodiny sväté a plné lásky, aby bola chránená krása a pravda o rodine v Božom pláne a aby boli oporou a príkladom pre iné rodiny. Každé ohrozenie rodiny je ohrozením samotnej spoločnosti. Budúcnosť ľudstva, ako často hovorieval svätý Ján Pavol II., prichádza skrze rodinu (porov. Familiaris consortio, 85). Budúcnosť prichádza skrze rodinu. Preto chráňte vaše rodiny! Bráňte vaše rodiny! Viďte v nich najväčší poklad vášho národa a vždy ich sýťte modlitbou a milosťou sviatostí. Rodiny budú vždy v skúškach, nepotrebujú, aby ste im pridávali ďalšie! Buďte plní lásky, odpustenia a pozornosti. Buďte svätyňami úcty k životu ohlasujúc posvätnosť každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Akým veľkým darom pre spoločnosť by bolo, keby každá kresťanská rodina žila naplno svoje vznešené povolanie! Teda, vstaňte s Ježišom a Máriou a buďte ochotní kráčať po ceste, ktorú Pán vyznačuje každému z vás.

Комментарии