DuchoVné sprevádzanie

 

 

Duchovné sprevádzanie je pomoc, pri ktorej duchovný vodca ako prostredník medzi človekom a Bohom vedie jednotlivca prostredníctvom povzbudenia, usmernenia, poučenia alebo rady. Duchovné sprevádzanie chápeme ako asistenciu pri duchovnom raste jednotlivca.

Nič nie je také ťažké, ako pochopiť seba samého, jasne vidieť do svojho vnútra. Sme na seba príliš prísni alebo zhovievaví, máme sa príliš radi alebo sme ovplyvnení vášňou a citmi. Preto potrebujeme radu, usmernenie od nestranného a skúsenejšieho človeka, ktorému naplno dôverujeme a sme presvedčení, že nás v Kristovi miluje a chce pre nás to najlepšie.

Osoba duchovného vodcu (duchovne sprevádzajúceho)

Duchovné sprevádzanie poskytuje človek, ktorý je zrelý vo viere, sám je duchovne vedený, formovaný - žije ako kresťan dlhší čas, a tak disponuje skúsenosťami a je ochotný dávať zadarmo to, čo sám dostal od Boha. Môže a nemusí to byť zasvätená osoba. Vodca by mal mať vzhľadom k vedenému primeraný vek.

Duchovný vodca

 • sa každodenne modlí a necháva sa viesť Duchom Svätým, má s Ním intímny vzťah, počúva Ho a koná
 • na základe vlastných skúseností dokáže človeka nasmerovať
 • má na daný problém skrze Božiu milosť pohľad zhora – pýta si Boží pohľad, vie veci pomenovať
 • vidí v konkrétnej situácii to, čo vedený sám nevidí
 • má skrze poznanie kľúč k pravde a tak vie nasmerovať k správnemu vykročeniu ďalej
 • radí, povzbudzuje, karhá, napomína a tak pomáha naplniť povolanie, ktoré dal Boh
 • vedie s múdrou láskou – je povolaný na to, aby vytrhával, rúcal, budoval a sadil (Jer 1, 10)
 • je dôveryhodný, zachováva mlčanlivosť
 • je pre sprevádzaného určitou autoritou
 • neupriamuje pozornosť na seba, ale na Boha
 • je priamy a zároveň plný súcitu
 • miluje pravdu a pevne sa jej drží
 • sprevádza nielen rozhovorom, ale aj modlitbou

Osoba, ktorá je duchovne vedená

Duchovne sprevádzaná osoba sa musí sama pre vedenie rozhodnúť. Prichádza s pokorným postojom srdca a vôľou počúvať a meniť sa. Podriaďuje sa autorite vodcu a má ho v úcte.

Často mladí prichádzajú s nadšením, chcú byť duchovne vedení, ale prichádzajú len kvôli vodcovi, ktorý ich zapálil pre Krista, dobre sa s ním cítia, ale nechcú sa meniť, premôcť a prestávajú mať záujem o vedenie.

Vlastnosti sprevádzanej osoby

 • má túžbu meniť sa, nechať sa poučiť, prijať rady
 • má otvorené srdce, nebojí sa odhaliť i skryté veci, nehanbí sa za to
 • prijíma pravdu o sebe
 • má úctu k svojmu vodcovi, vidí v ňom Otca i Krista

Biblické príklady duchovného sprevádzania

Tob 5, 1-23 – Rafael Tobiášovým sprievodcom na ceste
Lk 10, 30-37 – Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
Jn 3 – Ježiš a Nikodém
1Sam 3 – Samuel a Héli
Rút 1,16 – Noemi a Rút

Použitá literatúra + iné zdroje:
V. I. FORGAN: O duchovnom vedení
http://www.quickstepcoaching.com/mentoring


Miriam Zubajová
Jana Antalová

Dokument bol vypracovaný v pracovnej skupine Pastierstvo a koučing na Líderskej animátorskej škole zastrešovanej Združením kresťanských spoločenstiev mládeže