Koučing

 

 


Koučing je sprevádzanie jednotlivca procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania, kladenia cielených otázok, je to pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia.

Ciele koučingu

Základným cieľom koučingu je zároveň vedenie k svojpomoci, podpora sebauvedomenia a vedenie k vyššej miere samostatnosti a preberaniu zodpovednosti a iniciatívy. Koučing predstavuje veľmi účinný prostriedok pri podpore jednotlivca, aby bol schopný vykonávať náročné úlohy a riešiť zložité problémy. Je založený na partnerstve medzi koučom a koučovaným. Ide o jednu z najúčinnejších metód, ako sa efektívne učiť prostredníctvom vykonávania konkrétnych činností. Ľudia sa môžu pod vedením kouča učiť z vlastných skúseností bez toho, aby získavali nežiaduce návyky alebo nerelevantné skúsenosti. Kouč je viac ako len zodpovedný partner podporujúci niekoho v dosahovaní cieľov alebo dozerajúci na zmenu jeho nechceného správania.

Svoje špecifikum má v tom, že ide o vedenie v podobe podpory, rady, načúvania, konzultácie, presvedčovania, navádzania určitým smerom a motivovania. Je to prakticky orientovaná metodika, ktorá má neformálnu podobu. Dôležitá je spätná väzba a načúvanie. Je potrebné pôsobiť na človeka tak, aby mal pocit, že sám prichádza k správnemu riešeniu, a nepresadzovať vlastný prístup.

Koučing v duchovnej oblasti

Koučing sa zameriava na rozvoj osobnosti a dnes je využívaný najmä v pracovnom prostredí: v komerčnej sfére, v sociálnej práci, pedagogike či v zdravotníctve. Zameranie, ktoré je orientované na celkový rozvoj jednotlivca, nemôže opomenúť ani duchovný rozmer človeka. Koučovanie v spirituálnej oblasti ťaží z bohatej skúsenosti duchovného sprevádzania a jeho pridanou hodnotou je jeho veľký evanjelizačný potenciál. V rozmáhajúcom sa duchovnom vákuu sa zdá byť práve spirituálny koučing jednou z úspešných ciest rozvoja jednotlivca na duchovných a kresťanských hodnotách.

Dôležité prvky koučingu:

  1. Vzťah medzi koučom a koučovaným – tvorí pozadie celého koučingu. Musí byť založený na vzájomnej úcte, dôvere a slobode vyjadrovania.
  2. Pragmatickosť – vedieť pristupovať inovatívne v každej situácií a zisťovať, že čo bolo použité naposledy, nemusí fungovať teraz. Koučing je príležitosť učiť sa pre oboch, pre kouča aj pre koučovaného – „two tracks". Kouč učí koučovaného a zároveň sa musí sám posúvať vpred.

Kouč

Kouč je predovšetkým človek, ktorý je profesionál v práci s ľuďmi. Počúva, kladie otázky, umožňuje prehodnotiť a uvedomiť si priority, vytvára a poskytuje nové inšpirácie a priateľským spôsobom pomáha rozvíjať tie najlepšie ľudské vlastnosti. Je zrelou osobnosťou, ktorá nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Nie je to človek, ktorý ľudí „opravuje", ale snaží sa v ľuďoch objaviť a naplno využiť ich potenciál. Kouč podáva ruku skôr, než stihnete padnúť.

Koučovaná osoba

Je človek ochotný meniť sa a reagovať na podnety vychádzajúce od kouča. Je pripravený spochybniť svoje jestvujúce štruktúry myslenia a vzory správania a je schopný prijať a vžiť sa do nových konceptov myslenia, učenia a správania sa. Koučovaná osoba má príležitosť systematicky pracovať na svojej osobnosti, rozvíjať kompetencie, reflektovať každodenné správanie, preskúmať medziľudské konflikty a stanoviť si eticky vhodné kritériá úspechu.

Koučing v Biblii

V Biblii môžeme nájsť niekoľko príkladov koučovania, je však ťažké rozlíšiť medzi koučingom, duchovným sprevádzaním a učeníctvom.
Vychádzajme z predpokladu, že Ježiš bol „kouč" a apoštoli „koučovaní".
Ježišovým úmyslom určite bolo, aby apoštolov učil (teoreticky aj prakticky), a chcel aj, aby boli samostatní. Ježiš mal dobré predpoklady byť koučom – mal dôverný vzťah s apoštolmi, trávil s nimi veľa času, učil ich, dával im priestor, aby preberali iniciatívu, aby robili chyby, motivoval ich, dával im rady, počúval ich, chcel nájsť a využiť naplno potenciál, ktorý v nich bol. A na konci jeho koučovania, predtým ako vystúpil do neba, Ježiš dáva apoštolom jasné inštrukcie, čo majú robiť: „Choďte a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk 16,15).


Literatúra:
Eva Mohauptová: Týmový koučink. Praha: Portál, 2013.
Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007.
James Flaherty: Coaching, Evoking excellence in others. Routledge, 2010.


Dominik Gabriel
Terézia Furjelová

Dokument bol vypracovaný v pracovnej skupine Pastierstvo a koučing na Líderskej animátorskej škole zastrešovanej Združením kresťanských spoločenstiev mládeže